Fournitures - 43011-2022

26/01/2022    S18

Slovaquie-Trnava: Matériel et fournitures informatiques

2022/S 018-043011

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Numéro national d'identification: 36078913
Adresse postale: Nám. Jána Herdu 2
Ville: Trnava
Code NUTS: SK021 Trnavský kraj
Code postal: 91701
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Eva Princová
Courriel: eva.princova@ucm.sk
Téléphone: +421 904966360
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ucm.sk
Adresse du profil d’acheteur: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3515
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436447
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436447
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Informačno-komunikačná technológia

Numéro de référence: UKT2022
II.1.2)Code CPV principal
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Hlavným predmetom zákazky je dodanie novej informačno - komunikačnej technológie pre sfunkčnenie Univerzitného klastra Trnava ako výrazu vzájomnej spolupráce a konvergencie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s Trnavskou univerzitou v Trnave.

Hardvér musí byť nový, nerepasovaný a určený pre Európsky trh a označený písmenami CE (Communauté Européenne resp. Conformité Européenne).

Súčasťou dodávky sú aj služby priamo súvisiace s dodaním tovaru a to doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie zariadení pred poškodením, test funkčnosti, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovených platnou legislatívou EÚ a SR týkajúcich sa zariadení, uvedenie do prevádzky, pričom uchádzač (predávajúci resp. zhotoviteľ) bude povinný preukázať dosiahnutie všetkých technických parametrov, ktoré sú uvedené v jeho ponuke a na požiadanie zaškoliť obsluhujúci personál v sídle alebo pracovisku verejného obstarávateľa (kupujúceho resp. objednávateľa) a poskytnúť bezplatný záručný servis.

Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 259 133.56 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Hardvér k implementácii MAIS

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30233100 Unités de mémoire
48800000 Systèmes d'information et serveurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK021 Trnavský kraj
Lieu principal d'exécution:

Nám. J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava

II.2.4)Description des prestations:

1. Operačný systém

2. Záložné zdroje a rack

3. Servery a úložisko

4. Počítačová sieť

Podrobné požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 238 990.56 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 3
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Hardvérová podpora virtuálnej knižnice

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30213200 Ordinateur tablette
30237460 Claviers d'ordinateurs
30238000 Matériel d'automatisation de bibliothèque
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK021 Trnavský kraj
Lieu principal d'exécution:

Trnava, Nám. J. Herdu 577/2,Trnava

II.2.4)Description des prestations:

1. Stanica pre náhľad do katalógu

2. RFID systém

Podrobné požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 20 143.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 3
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republike a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formulára JED podľa ustanovenia § 39 Zákona o verejnom obstarávaní.

7. Podľa § 32 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e), keďže verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

8. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne.

9. Kompletné informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch z dôvodu limitovaného

počtu znakov v tejto sekcii Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Preukázanie ekonomického a finančného postavenia sa nevyžaduje.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti predloží uchádzač doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní.

Kompletné informácie týkajúce sa technickej a odbornej spôsobillosti sú uvedené v súťažných podkladoch z dôvodu

limitovaného počtu znakov v tejto sekcii Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/02/2022
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchèque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 31/05/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/02/2022
Heure locale: 11:00
Lieu:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otváranie ponúk sa riadi § 52 Zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na pandemickú situáciu nebude vstup na otváranie ponúk umožnený zástupcom uchádzača.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 Zákona o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu IS EVO. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.

2. Verejný obstarávateľ využije IS EVO funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.

3. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

4. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

5. Zmluva bude uzatvorená v listinnej podobe.

6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

7. Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

8. Od uchádzačov sa nepožaduje zloženie zábezpeky.

9. Verejný obstarávateľ bude prijímať e-faktúry po ukončení implementácie IS EFA.

10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.

11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním. Vzhľadom na účel použitia je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Vzhľadom na technické špecifikácie je predmetné verejné obstarávanie obstarávaním inovácií.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022