Dostawy - 430298-2019

Submission deadline has been amended by:  522665-2019
13/09/2019    S177    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Przemyśl: Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

2019/S 177-430298

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Adres pocztowy: ul. Książąt Lubomirskich 6
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Michalew
E-mail: przetargi@pwsw.pl
Tel.: +48 167355151
Faks: +48 167355101

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwsw.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą sprzętu dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz

Numer referencyjny: PWSW-DZPI/382/I/03 /19
II.1.2)Główny kod CPV
42632000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu dla Instytutu Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

1) Zadanie częściowe Nr 1 – Zakup wraz z dostawą i montażem Tokarki CNC i Frezarki CNC.

2) Zadanie częściowe Nr 2 – Zakup sprzętu komputerowego do zastosowań inżynierskich, drukarki 3D i przenośnej mobilnej pracowni oprogramowania CAD/CAM/CAE.

3) Zadanie częściowe Nr 3- Zakup wraz z dostawą oprogramowania typu NX CAD/CAM/CAE (pakiet na 15 stanowisk) w wersji do celów edukacyjnych.

Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, które zamierza udzielić jednemu Wykonawcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe Nr 1 – Zakup wraz z dostawą i montażem Tokarki CNC i Frezarki CNC.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42632000
42621100
42623000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania częściowego Nr 1 pn. Dostawa i montaż Tokarki CNC szt.1 i Frezarki CNC szt.1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SIWZ.

1. W załączniku 1A do SIWZ podano minimalne parametry dla zadania, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

2. Do tokarki i frezarki należy dołączyć oprogramowanie do projektowania i symulacji układów elektronicznych oraz elektrotechnicznych (wbudowanych w obrabiarkach) min. 1 licencja na każdą obrabiarkę.

3. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagał żadnych dodatkowych nakładów, był gotowy do pracy.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Kolegium Techniczne ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E 37-700 Przemyśl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI „ Spójność Przestrzenna i Społeczna” Numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1) w niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną przy użyciu platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe Nr 2 Zakup sprzętu komputerowego do zastosowań inżynierskich, drukarki 3D i przenośnej mobilnej pracowni oprogramowania CAD/CAM/CAE.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000
30231300
30236000
30213100
30232100
48931000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia zadania częściowego Nr 2 jest realizacja zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego do zastosowań inżynierskich, drukarki 3D i przenośnej mobilnej pracowni oprogramowania CAD/CAM/CAE. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1B.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Zestawy komputerowe wraz z monitorem z systemem operacyjnym, pakietem oprogramowania biurowego oraz skanerem w ilości 20 szt.

2) Drukarkę 3D do tworzenia/produkcji modeli 3D wraz z oprogramowaniem do projektowania modeli przestrzennych oraz oprogramowaniem do analizy naprężeń drukowanych modeli 3D- szt.1

3) Przenośną mobilną pracownie oprogramowania CAD/CAM/CAE składająca się z komputera przenośnego typu notebook w ilości 15 szt. wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem symulacyjnym umożliwiającym projektowanie i symulację układów elektrycznych i elektronicznych z jedną licencją bezterminową.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagał żadnych dodatkowych nakładów, był gotowy do pracy.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Kolegium Techniczne ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E 37-700 Przemyśl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI „ Spójność Przestrzenna i Społeczna” Numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną przy użyciu platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie częściowe Nr 3 Zakup wraz z dostawą oprogramowania typu NX CAD/CAM/CAE (pakiet na 15 stanowisk) w wersji do celów edukacyjnych.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48321000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup wraz z dostawą oprogramowania CAD/CAM/CAE typu NX (pakiet na 15 stanowisk) w wersji do celów edukacyjnych, zawierające aplikacje do realizacji założeń stylistycznych, tworzenia modeli 2D/3D, tworzenia założęn i animacji, weryfikacji i analizy modelu obliczeń MES, programowania maszyn CMM, programowania maszyn CNC. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI „ Spójność Przestrzenna i Społeczna” Numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną przy użyciu platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu

Oraz

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

A. Warunki dla zadania częściowego Nr 1

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność finansową i ekonomiczną, jeżeli przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 100.000,00 zł.

b) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia)

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał, co najmniej 1 dostawę obrabiarki lub frezarki CNC na kwotę min 100.000 zł. potwierdzoną dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, określające, że została wykonana należycie i prawidłowo ukończone,

B. Warunki dla zadania częściowego Nr 2

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność finansową i ekonomiczną, jeżeli przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 100.000,00 zł.

b) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia)

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał, co najmniej 1 dostawę drukarki 3D lub dostawę przenośnej mobilnej pracowni oprogramowania na kwotę min. 100.000 zł., potwierdzoną dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, określające, że dostawa została wykonana należycie i prawidłowo ukończona,

C Warunki dla zadania częściowego Nr 3

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wyznacza warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b) zdolności technicznej

Zamawiający nie wyznacza warunku w zakresie zdolności technicznej.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art.24 ust.1 pkt. 12 -23 oraz w okolicznościach wskazanych w art.24 ust.5 pkt.1 i pkt. 8 ustawy Pzp (Zamawiający w SIWZ przewidział również fakultatywne przesłanki wykluczenia). Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz zdolność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ): dotyczy zadania częściowego Nr 1, zadania częściowego Nr 2 i zadania częściowego Nr3.

1) oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ sporządzonego wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (załącznik Nr 4 do SIWZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenia muszą być aktualne na dzień składania ofert;

Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe, dokument JEDZ składa oddzielnie dla każdego zadania częściowego.

Ciąg dalszy w w sekcji III.1.2

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy z Sekcji III.1.1.

a) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny,

b) Wykonawca wypełnia następujące części JEDZ:

— Część II. Sekcja A,B,

— Część III, Sekcja A, B, C, D tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,

— Część IV, sekcja α,

— Część VI.

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

d) Zamawiający udostępnia JEDZ w oparciu o serwis umożliwiający wypełnienie przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ,

e) Wykonawca na stronie internetowej https://espd.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia korzysta z serwisu umożliwiającego wypełnienie JEDZ. W celu utworzenia elektronicznego JEDZ-Wykonawca postępuje zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie.

2) wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz ofertowy Załącznik Nr 2 A, 2B i 2C do SIWZ;

(odpowiednio dla zadań częściowych);

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów o których mowa w art.22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów;

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, przedstawia zobowiązanie, o którym mowa w pkt II.2 załącznik Nr 6 do SIWZ niniejszego rozdziału, w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2. Dokumenty składane po otwarciu ofert

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13, 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.;

4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda nw. dokumentów:

5) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 100.000,00 zł;- na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. I.1.2).a) niniejszego rozdziału; (dotyczy zadania częściowego Nr 1 i zadania częściowego Nr 2).

Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie częściowe nr 1 i Nr 2, wymagana wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy musi odpowiadać sumie wartości wysokości środków lub zdolności kredytowej wymaganej dla tych zadań częściowych.

6) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7A i 7B do SIWZ (odpowiednio dla zadania częściowego Nr 1 i zadania częściowego Nr 2) – z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. I.1.2).b) niniejszego rozdziału. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne dokumenty;

7) Spec. techniczną oferowanego sprzętu stanowiąca zał. 3A dla zad. część. Nr 1, 3B dla zad. część. Nr 2 i 3 C dla zad. część. Nr 3, wraz certyfikatami: Certyfikat ISO 9001, Deklaracja zgodności CE, norma Energy Star 6.1 lub równoważne dot. sprzętu komp. do zastosowań inżynierskich – Zad. cz. Nr 2 sprzęt opisany w pkt.1 Zał. 1B do SIWZ.

Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, Dek. zgodności CE, norma Energy Star 6.1, Deklaracja zgodności z RoHS lub równoważne dotyczące sprzętu komputerowego dla przenośnej mobilnej pracowni oprogramowania – Zad. cz. Nr 2 sprzęt opisany w pkt.3 Zal. 1B do SIWZ.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jest zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III.3.1) – III.3.6) rozdz. II SIWZ.

IV. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w:

1.1. pkt. III.3.1) (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 13, 14 oraz 21 ustawy Pzp- dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

1.3. pkt. III.3.2) – III.3.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. IV.1.3 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dołączyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

V. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne)

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenie JEDZ o którym mowa w Rozdziale II SIWZ, pkt. III.1.1). Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w Rozdziale III.3.1) – III.3.6);

3) dokumenty, o których mowa w Rozdziale III.3.7), III.3.8, III.3.9) składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub kilku), który/którzy wskazuje/wskazują spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale II SIWZ, pkt. I.1;

4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);

5) wypełniając formularz oferty (Załącznik Nr 2A, 2B i 2 C do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów.

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

VIII. Wadium (dotyczy wszystkich zadań częściowych)

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium

Zadanie częściowe Nr 1 – w kwocie 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Zadanie częściowe Nr 2 – w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Zadanie częściowe Nr 3 – w kwocie 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI Nr rachunku 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794, a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w pozostałych formach określonych w pkt. 2.2 - 2-5 należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciel) i musi obejmować cały okres związania ofertą.

5) Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 17 października 2019r. do godz. 10:00 (CEST).

Wadium musi zabezpieczyć ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 8A, 8B, 8C (odpowiednio dla zadania częściowego). Projekt umowy zawiera wykaz zmian postanowień umowy:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu dostawy przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; nie więcej jednak niż o okres działania siły wyższej, do chwili jej ustąpienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Miejscem otwarcia ofert jest sala nr 10 (parter) Pałac Lubomirskich w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Poprzez rozszyfrowanie i otwarcie ofert na http://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Termin związania ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

3. Ofertę należy złożyć elektronicznie na platformie zakupowej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/pwsw w miejscu dotyczącym niniejszego postępowania, tj. oznaczonym w następujący sposób: Zakup wraz z dostawą sprzętu dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW.

Sygnatura sprawy PWSW/DZPI/382/I/3/19

4. Zawartość oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2A dla zadania częściowego Nr 1, 2B dla zadania częściowego Nr 2do SIWZ; 2C dla zadania częściowego Nr 3 do SIWZ.

2) JEDZ w formie elektronicznego dokumentu sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3) Pełnomocnictwo (a) (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zalecane jest sporządzenie dokumentu na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

6) Wadium (wnoszone w innej formie niż pieniężne)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2019