Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 430389-2022

05/08/2022    S150

Magyarország-Debrecen: Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat

2022/S 150-430389

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Szandra
E-mail: szabo.szandra@fin.unideb.hu
Telefon: +36 5251270074284
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001117912022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001117912022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-1145 DE MK okt. szolg. repülőmérnöki szak

Hivatkozási szám: EKR001117912022
II.1.2)Fő CPV-kód
80650000 Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

DEK-1145 DE MK-n megvalósuló elméleti és gyakorlati oktatási szolgáltatás beszerzése (repülőmérnöki szak)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80650000 Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen és környéke

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes Ajánlattevő - az Ajánlatkérő eltérő oktatási félévre és hallgatói létszámra vonatkozó konkrét megrendelései alapján - az Ajánlatkérő által meghatározottak szerint a Debreceni Egyetem Műszaki Karon megvalósuló repülőmérnöki (Professional Pilot) (angol nyelven) nappali alapképzésben elméleti és gyakorlati oktatási feladatokat meghatározott keretmennyiség erejéig ellátja.

Keretmennyiség: a szerződés maximálisan 60 fő/félév évfolyamonként, összesen 1680 fő/48 hónap.

További részletek a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban és keretmegállapodás tervezetben.

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt, egyéni döntése alapján jogosult az Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiségen túl maximum +420 fő mennyiségi opció lehívására. Az opcionális mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, így a le nem hívott opcionális mennyiség Ajánlatkérővel szemben kárként nem érvényesíthető.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) A szerződés meghosszabbítható

Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal a keretmegállapodás lejárta előtt, a keretmegállapodás időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani. A keretmegállapodás időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.

Az ajánlattevő nem jogosult többváltozatú (alternatív) ajánlatot tenni.

Az eljárás egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul és a megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdésének a) pontja alapján közvetlen megrendeléssel kerül sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerint.

Igazolási mód: a Kbt. 114. § (2) bek., a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (1)-(2) bek. szerint.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

Alkalmassági feltételek:

Igazolási mód: a Kbt. 114. § (2) bek., a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21 § (3) bekezdésének b) és i) pontjai szerint.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

SZ.1.) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban a 1178/2011/EU(2011.11.3.) bizottsági rendelet alapján előírt bizonyítvány másolatát kell benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik:

SZ.1.) az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes a 1178/2011 EU bizottsági rendelet alapján kiadott Jóváhagyott Képző Szervezeti (ATO - Approved Training Organization) Bizonyítvánnyal Integrált ATP(A)Tanfolyam jogosultsággal.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

M.1.)-M.2.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot (egyszerű másolati formában úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, és amely tartalmazza az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll), valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Csatolandó még a szakszolgálati engedély másolatban. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli.

M.3.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről azok leírásával az alábbiak szerint: A típusképzés teljesítéséhez rendelkezésre álló repülésszimulációs oktatóeszközök (FSTD) bemutatása, a pontos elhelyezkedésének megjelölésével és az alkalmassági követelményekben meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelő műszaki leírás csatolásával, továbbá rendelkezésre állást igazoló nyilatkozatot. Saját tulajdonú eszköz esetén nyilvántartási számot is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat, bérelt eszköz(ök)esetén mindkét fél által aláírt (elő)szerződés másolati példányának csatolása szükséges, mely tartalmazza, hogy a repülésszimulációs oktatóeszközök rendelkezésre fognak állni a teljesítés ideje alatt. A (elő)szerződésnek tartalmaznia kell a jóváhagyott szimulátor üzemeltető szervezet adatait.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:

M.1.): legalább 2 fő szakemberrel, akinek a repült óra tapasztalata személyenként minimum 15 000 óra, ebből repülés oktatói tevékenységből származó repült óra tapasztalata minimum 2 000 óra;

M.2.): legalább 1 fő szakemberrel, akinek az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes típusjogosítás-oktató (TRI) jogosultsága van Airbus 320-as repülőgép típuson és akinek repülésszimulációs eszközön szerzett repülésoktatási tevékenységből származó tapasztalata minimum 2 000 óra;

Ugyanazzal a szakemberrel több alkalmassági feltételeknek is meg lehet felelni. Az M.1.) pontra két különböző szakembert kell bemutatni.

Fogalmak:

Repülési idő nyilvántartása: a pilóta köteles az összes repülésével kapcsolatos megbízható adatot az illetékes hatóság által előírt nyomtatványon és módon nyilvántartani.

Repülésoktatási tevékenységből származó repült óra: az az idő, amelyet a pilóta repülésoktató tevékenységként könyvelt az előírt nyilvántartásban.

Repülésszimulációs eszközben szerzett tapasztalat: az a tapasztalat, amelyet a szakember repülés szimulációsoktató eszközre könyvelt repült időként szerepel a pilóta előírt nyilvántartásában. További részletek a Bizottság1178/2011/EU rendeletében.

M.3.) a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi üzemképes és a teljesítésre alkalmas repülésszimulációs oktatóeszközökkel (FSTD):

- Airbus 320: min.1.9 standard,

- FNPT II szimulátor.

A fenti M.1.), M.2.) és M.3.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmassági feltételek igazolásának további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Meghiúsulási kötbér mértéke: az egyedi megrendelésben a félévre meghatározott bruttó megbízási díj 30 %-a.

A Megbízott a megbízási keretmegállapodás alapján az adott képzési félévre vonatkozó egyedi megrendelésben meghatározott és a tényleges teljesítést tartalmazó, Megbízó által kibocsátott teljesítésigazolás alapján megbízási díjra jogosult. A leigazolt számlák kiegyenlítése a számlakézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik a Kbt. 135. § (1), (5),(6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő félévenként biztosítja az adott félévre vonatkozó bruttó vállalási ár 75 %-nak megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét. Az adott félévben egy végszámla nyújtható be. Az előleget a végszámla összegéből kell teljes egészében levonni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelési szempontok:

1. M.1.) minimumkövetelményként előírt szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember repült óra többlettapasztalata a kötelezően előírt minimum 15 000 órát meghaladó óraszám (min. 0 óra max. 5 000 óra) - Súlyszám: 10.

2. M.1.) minimumkövetelményként előírt szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember (1 fő) repülésoktatási tevékenységéből származó repült óra többlettapasztalata a kötelezően előírt minimum 2 000 órát meghaladó óraszám (min. 0 óra max. 500 óra) - Súlyszám: 10.

3. M.3.) pont szerinti üzemképes és teljesítésre alkalmas Airbus A320 Full Flight Simulator (FFS) repülőszimulációs oktatóeszköz esetében az 1.9 standardnál magasabb standard vállalása (igen/nem) - Súlyszám: 10.

4. Bruttó ajánlati ár (fő/félév/HUF) - Súlyszám: 70.

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Módszerek: ár fordított arányosítás; a 1. és 2 minőségi krit. egyenes arányosítás, 3. pontozás.

Az ajánlati árat bruttóban egy félévre és egy főre vetítve kell megadni. A szolgáltatás tárgyi adómentes szolgáltatás, 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1) bekezdés j) pontja alapján.

A nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszert a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útmutatója tartalmazza.

Az értékelési szempontok vonatkozásában az 1. és 2. értékelési szempont esetében az alkalmasság körében bemutatott szakemberek közül egy szakembert szükséges bemutatni az értékelés körében. Az értékelési szempont alátámasztására AT-nek kötelező megadni a szakember nevét, értékelésre kerülő többlettapasztalatát. A 3. értékelési szempont vonatkozásában a megajánlott szimulátor standardjáról AT-nek kötelező nyilatkoznia.

A fentiek tekintetében AK nyilatkozatmintákat bocsát az AT-k rendelkezésére. AK rögzíti, hogy a szakember megnevezése és a standard a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint nem hiánypótolható.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 12/08/2022
Helyi idő: 09:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK

1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.

2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont.

3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.

4. AT-nek és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd v kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

5. A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (2), Kbt. 66.§ (6) és Kbt. 67.§ (4) bek. vonatkozásában részenként valamint folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.

7. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat - ha releváns részenként csatolandó.

8. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.

9. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35.§).

10. A Kbt. 41/A. § (1) bek alapján, ahol a Kbt. v külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok. benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.

11. A Kbt. 66.§ (5) bek.-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.68.§ (4) bek.-e szerinti összes adatot.

12. Felelősségbiztosítás: Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a képzési tevékenységének végzésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 50 000 000,- forint/káresemény és 100 000 000,- forint/év.

13. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára bemutatni a Debreceni Egyetem Műszaki Karának épületétől max. 30 km-es közúton számított távolságon belüli az alábbi oktatótermeit:

- 3 db oktatóterem, melynek befogadóképessége minimum 30 fő, mérete minimum 40 m2. Elvárt felszereltség: projektor, projektoros kivetítési lehetőséggel, hangszóró, whiteboard írható tábla, hangszigetelés.

- 6 db kiscsoportos foglalkozásra alkalmas oktatóterem, melynek befogadóképesség egyenként minimum 6 fő, mérete egyenként minimum 15 m2.

Elvárt felszereltség: Smart TV, whiteboard írható tábla.

14. Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben generált nyilatkozatok kivételével az ajánlatban benyújtásra kerülő dokumentumokat .pdf, .doc, vagy docx formátumban kell benyújtani.

15. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

17. A szerződés, az elszámolás, a kifizetés pénzneme HUF.

18. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire, az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

19. A felhívás IV.2.6. meghat. 1 hónap ajánlati kötöttség 30 napnak felel meg.

20. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.

21. AK nem kívánja előírni a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának alkalmazását.

22. FAKSZ: Szabó Szandra, 01073

23. Részajánlattételi kizárásának indokolása: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés olyan komplex egységes képzési szolgáltatás megrendelésére irányul, melynek részfeladatai egymásra épülnek, párhuzamos feladat ellátást is igényelve.

24. Az ajánlatok bontása: Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására, melyet az EKR végez úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Hely: EKR (https://ekr.gov.hu). A bontási eljárásról további információk a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-a szerint.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2022