Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 430398-2019

13/09/2019    S177

Polonia-Rzeszów: Equipo para monitorización del tráfico

2019/S 177-430398

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Número de identificación fiscal: PL823
Dirección postal: ul. Rynek 1
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-064
País: Polonia
Persona de contacto: Ewelina Wojtas
Correo electrónico: przetargi@erzeszow.pl
Teléfono: +48 178754636
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://bip.erzeszow.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.erzeszow.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa inteligentnych systemów transportowych służących rozbudowie i integracji transportu publicznego na terenie Rzeszowa

Número de referencia: CZ-I.271.42.109.2019
II.1.2)Código CPV principal
34970000 Equipo para monitorización del tráfico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1) Część I – Inteligentny system rejestrujący przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych;

2) Część II – Podsystem priorytetu przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dla pojazdów uprzywilejowanych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I – Inteligentny system rejestrujący przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42965000 Equipo de procesamiento de la información
32520000 Equipo y cable de telecomunicaciones
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rzeszów.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część I – Inteligentny system rejestrujący przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa inteligentnego systemu rejestrującego przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych.

Zakres zamówienia obejmuje:

a) dostarczenie, uruchomienie, testowanie, konfigurację i oddanie do użytku inteligentnego systemu rejestrującego przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych,

b) wykorzystanie istniejącej transmisji danych (technologia LMDS) do celów realizowanego na skrzyżowaniu systemu,

c) wykonanie kalibracji kamer ANPR,

d) dostawę oraz zainstalowanie i uruchomienie serwerów rejestrujących i pamięci masowych,

e) opracowanie niezbędnej dokumentacji w szczególności: wykonawczej, dokumentacji techniczno-ruchowej,

f) dostawę oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu oraz wykonanie niezbędnych budowlano-montażowych prac towarzyszących,

g) dostarczenie Zamawiającemu po wykonaniu zamówienia dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I określa:

— Załącznik - opis przedmiotu zamówienia dla części I,

— wzór umowy dla części I wraz z załącznikami,

Stanowiące załączniki do SIWZ (dostępne w osobnych plikach).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Projekt/program (nazwa): POPW.02.01.00-18-0002/16-00 „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”/Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 - Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski

II.2.14)Información adicional

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: cena ofertowa (brutto) - 60 %; termin wykonania umowy - 40 %.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 094-226754
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Część I – Inteligentny system rejestrujący przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu w zakresie części I zamówienia - Inteligentny system rejestrujący przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych, do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta z ceną 4 288 000,00 PLN. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 2 295 000,00 PLN. Oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego postępowanie zostało unieważnione w części I.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 – 198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i w pkt 2).

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/09/2019