Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 430487-2021

25/08/2021    S164

România-Râmnicu Sărat: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

2021/S 164-430487

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
Număr naţional de înregistrare: 15652002
Adresă: Strada: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 35
Localitate: Ramnicu Sarat
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 125300
Țară: România
Persoană de contact: TOADER MIHAELA
E-mail: dasrm_sarat@yahoo.com
Telefon: +40 238567010
Fax: +40 238561947
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dasrmsarat.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126620
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE ALIMENTE

Număr de referinţă: 1033081
II.1.2)Cod CPV principal
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de alimente in conformitate cu caietul de sarcini. Se va incheia acord cadru de furnizare de alimente pentru fiecare lot de alimente pe o perioada de 24 luni. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente este de 6 luni. Achizitia se va face pe loturi : 6 loturi. Caracteristicile tehnice si cantitatile estimate sunt prezentate detaliat in caietul de sarcini.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 216 270.48 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 6
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
15300000 Fructe, legume şi produse conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 388 169.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

OUA

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
03142500 Ouă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 44 530.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA, CARNE SI PREPARATE DIN CARNE

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
15100000 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 966 551.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PRODUSE DE PANIFICATIE, DE PATISERIE SI DE COFETARIE PROASPETE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
15810000 Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 156 938.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LAPTE SI PRODUSE LACTATE

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 185 452.96 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
15800000 Diverse produse alimentare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 474 628.12 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.Declaratie privind eligibilitatea Art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice - documentul justificativ solicitat : CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art.165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.

3. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. În scopul aplicarii art. 59 si 60 din Legea 98/2016, pentru detalierea prevedeirlor art. 167 alin. (1) lit. e), operatorul oconomic ofertant va prezenta eclaratia sa privind conflictul de interese, raportat la persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire si anume:

a) Popescu Mihaela Florentina, Reprezentant legal, Director

b) Lepadat Florentina, Contabil Sef

c) Grama Mariana , Inspector specialitate - Presedinte comisie de evaluare a ofertelor

d) Stefan Marius Florinel - inspector specialitate - membru rezerva in comisia de evaluare a ofertelor

e) Moscalu Luminita - Inspector specialitate - membru rezerva in comisia de evaluare a ofertelor

f) Toader Mihaela - Inspector specialitate achizitii - membru in comisia de evaluare a ofertelor

g) Albi Costica - Administrator- membru in comisia de evaluare a ofertelor

h) Onel Geta - Magaziner - membru in comisia de evaluare a ofertelor

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.

4. Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului si la bugetul local - modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Ofertantul va prezenta un certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestuia sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr.98/2016 privind Achizitiile Publice si certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice privind impozite si taxe locale datorate bugetului local. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acest certificat de atestare trebuie prezentat numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Operatorul economic ofertant va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice, pentru dovedirea îndeplinirii acestei cerinte, va prezenta un certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial din care sa rezulte informatii cu privire la domeniul de activitate al ofertantului. Din continutul certificatului, trebuie sa reiasa faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul contractului. Persoanele fizice sau juridice straine vor prezenta documentul echivalent celui solicitat mai sus, emis de autoritatea competenta din statul de origine a ofertantului.

2. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa detina Autorizatie Sanitara de functionare pentru activitatea de desfacere a produselor alimentare in conformitate cu art. 2 din Normele de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor, anexa la Ordinul 976/1998. Operatorul economic ofertant va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice, pentru dovedirea îndeplinirii acestei cerinte, va prezenta Autorizatia Sanitara de functionare, pentru activitatea de desfacere a produselor alimentare in conformitate cu art. 2 din Normele de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor, anexa la Ordinul 976/1998. Persoanele fizice sau juridice straine vor prezenta documentul echivalent celui solicitat mai sus, emis de autoritatea competenta, conform legislatiei valabile din statul de origine al ofertantului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6Cifra de afaceri anuala generalaOfertantul trebuie sa prezinte informatii generale privind cifra de afaceri globala in ultimii trei ani. Nu se solicita o anumita cifra pentru a fi calificat. Cifra de afaceri vizeaza activitatea din ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile; in acest sens autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea. Se va completa DUAE .

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic ofertant va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (cum ar fi situatii financiare sau extrase din situatii financiare, vizate si inregistrate de organele competente sau orice alte documente legale edificatoare care pot sustine nivelul cifrei globale de afaceri declarata) urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Persoanele fizice sau juridice straine vor prezenta documentele echivalente celor solicitate mai sus, emise de autoritatile competente din statul de origine a ofertantului

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara , dovada detinerii unei experiente in domeniul livrarii produselor similare ce fac obiectul achizitiei. Se va completa DUAE

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta documente sau certificate emise sau contrasemnate de autoritati contractante sau de catre clienti beneficiari, care fac referire la livrari de produse similare din ultimii trei ani. Documentele prezentate vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul"

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 6
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/09/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/09/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/08/2021