Lieferungen - 430515-2022

05/08/2022    S150

България-София: Прозорци, врати и свързани с тях изделия

2022/S 150-430515

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
Национален регистрационен номер: 000649348
Пощенски адрес: ул. ТРИАДИЦА № 8
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Светослав Цветанов Спасов
Електронна поща: sspasov@nek.bg
Телефон: +359 29263390
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nek.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21310
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/224828
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/224828
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на врати и дограма в обособени позиции за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“, реф. № 22ИП-Х60А042

Референтен номер: 22ИП-Х60А042
II.1.2)Основен CPV код
44221000 Прозорци, врати и свързани с тях изделия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка и монтаж на врати и дограма в обособени позиции за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на дограма в ремонтна работилница на, язовирен район „Искър“;

Обособена позиция № 2: „Доставка на дограма за склад за опасни химични вещества и смеси (ОХВС) – без монтаж, в язовирен район „Чаира“;

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на дограма в жилищен блок „Чаира“, язовирен район „Чаира“;

Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на дограма за производствено хале в производствена база към управление на предприятие „Язовири и каскади“;

Обособена позиция № 5: „Доставка и монтаж на секционна гаражна врата, язовирен район „Въча“;

Обособена позиция № 6: „Доставка и монтаж на дограма за административна сграда, ремонтна база „Батак“.

Количествата са съгласно техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 173 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на дограма в ремонтна работилница на, язовирен район „Искър“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44221000 Прозорци, врати и свързани с тях изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

язовирен район "Искър", с. Долни Пасарел

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма за ремонтните работилници и складови помещения в „Сграда ремонтна работилница“ с количества, съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на дограма за склад за опасни химични вещества и смеси (ОХВС) – без монтаж, в язовирен район „Чаира“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44221000 Прозорци, врати и свързани с тях изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Основно място на изпълнение:

Производствена база в с. Сестримо

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на дограма за склад за опасни химични вещества и смеси (ОХВС) – без монтаж, в язовирен район „Чаира“ с количества, съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на дограма в жилищен блок „Чаира“, язовирен район „Чаира“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44221000 Прозорци, врати и свързани с тях изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Основно място на изпълнение:

жилищна сграда, ПАВЕЦ "Чаира"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на дограма в жилищен блок „Чаира“, язовирен район „Чаира“ с количества, съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на дограма за производствено хале в производствена база към управление на предприятие „Язовири и каскади“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44221000 Прозорци, врати и свързани с тях изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. "Мими Балканска" 5

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на дограма за производствено хале в производствена база към управление на предприятие „Язовири и каскади“ с количества, съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на секционна гаражна врата, язовирен район „Въча“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44221000 Прозорци, врати и свързани с тях изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Основно място на изпълнение:

гр. Девин, ул. "Шипка" 3

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на секционна гаражна врата, язовирен район „Въча“ с количества, съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на дограма за административна сграда, ремонтна база „Батак“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44221000 Прозорци, врати и свързани с тях изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Основно място на изпълнение:

гр. Батак, ул. "Партизанска" 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на дограма за административна сграда, ремонтна база „Батак“ с количества, съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя следните изисквания за технически и професионални способности на участниците, чрез които се доказва техния професионален опит, а именно:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, доставки с предмет идентични или сходни с тези на поръчката.

Забележка: Под дейност сходна с предмета на поръчката следва да се разбира :

За обособени позиции 1,3,4,5 и 6 - Доставка и монтаж на дограма и/или изпълнение на енергоспестяващи мерки с част подмяна на дограма.

За обособена позиция 2 - Доставка на дограма

За доказване на този опит участникът попълва част IV, буква В от ЕЕДОП.

Съответствието с критерия за подбор в хода на процедурата и при поискване се доказва с представянето на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Допустимо е участникът да посочи една и съща дейност за една или за повече обособени позиции, с цел доказване изпълнението на дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 /една/ дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, както и наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в процедурата.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Определеният за изпълнител участник обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е 5 % (пет на сто) от стойността на договора, за съответната обособена позиция.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените и приети стоки и приетите услуги, съгласно единичните цени в ценовата таблица, неразделна част от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура за доставката, издадена на основание и придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на доставката и извършените услуги без забележки.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/09/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/09/2022
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Поръчката се финансира със собствени средства.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/08/2022