Lieferungen - 430540-2022

05/08/2022    S150

België-Brussel: Etikettenprinters

2022/S 150-430540

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NMBS-Procurement
Nationaal identificatienummer: 0203.430.576_18250
Postadres: Hallepoortlaan 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: Antoine Tilmant
E-mail: antoine.tilmant@sncb.be
Telefoon: +32 25282664
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.belgiantrain.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454298
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454298
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS3%2F0003505624-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZEBRA labelprinters en barcodes scaners

Referentienummer: SNCB-CS-CS3/0003505624-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30174000 Etikettenprinters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De NMBS lanceert deze aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van vijf jaar voor de levering van etikettenprinters met ZEBRA-technologie en barcodescanners met ZEBRA-technologie, met ondersteuning en onderhoudsdiensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 570 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
Voornaamste plaats van uitvoering:

Belgïe (alleen)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering met diensten : ondersteuning en onderhoud.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 570 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie het bestek te volgen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie punt 4.1 van selectiedraad in bijlage

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie punt 4.2 van selectiedraad in bijlage

Eventuele minimumeisen:

Zie punt 4.2 van selectiedraad in bijlage

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie punt 4.3 van selectiedraad in bijlage

Eventuele minimumeisen:

Zie punt 4.3 van selectiedraad in bijlage

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zie selectiedraad

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 14/01/2013

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 14/01/2013

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Zie selectiedraad

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

NVT

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/09/2022
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 02/10/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@conseildetat.be
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349842
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2022