Lieferungen - 430585-2022

05/08/2022    S150

Polska-Lublin: Maszyny do kładzenia okablowania

2022/S 150-430585

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Dystrybucja S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 9462593855, REGON: 060552840
Adres pocztowy: ul. Garbarska 21A
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Wyka
E-mail: miroslaw.wyka@pgedystrybucja.pl
Tel.: +48 177497993
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgedystrybucja.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup zespołu urządzeń do układania kabli SN metodą płużenia bezwibracyjnego wraz z niezbędnym osprzętem

Numer referencyjny: POST/DYS/OR/OZ/13872/2022
II.1.2)Główny kod CPV
43316000 Maszyny do kładzenia okablowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zestaw urządzeń do układania kabli SN metodą płużenia bezwibracyjnego składający się z pojazdu, na którym zbudowany jest specjalny pług przy pomocy którego układane są kable średniego napięcia oraz wciągarki, która ciągnie pług.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 300 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE Deutschland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Eberspointer Str. 6, 84189, Niemcy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zestaw urządzeń do układania kabli SN metodą płużenia bezwibracyjnego składający się z pojazdu, na którym zbudowany jest specjalny pług przy pomocy którego układane są kable średniego napięcia oraz wciągarki, która ciągnie pług. Wciągarka .musi mieć możliwość poruszania się w trudnym (bagnistym) terenie (np. poprzez wyposażenie w gumowe gąsienice z niewielkim naciskiem na podłoże). Maszyna z pługiem również powinna poruszać się po terenie bagiennym (np. po zastosowaniu specjalnych nakładek/płóz na koła). Przewidywany sposób transportu pługa – na dedykowanej przyczepie niskopodwoziowej. Zamówienie składa się z urządzeń: 1. pług ciągniony do bezwykopowego układania kabli średniego napięcia. 2. wciągarka pługa do układania kabli SN. 3. przyczepa niskopodłogowa do transportu pługa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-272248
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/08/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Walter Föckersperger GmbH
Miejscowość: PAULUSZELL
Kod NUTS: DE Deutschland
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 469 911.98 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 300 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Terminy składania odwołań określone są w art. 515 Ustawy PZP.

2) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP.

3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022