Lieferungen - 430599-2022

05/08/2022    S150

България-София: Командни табла

2022/S 150-430599

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ОБЛАСТ
Национален регистрационен номер: 1752013040012
Пощенски адрес: бул. ЕВРОПА № 2
Град: гр. София
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 1360
Държава: България
Лице за контакт: Теменужка Георгиева Стойнова
Електронна поща: t.stoinova@sfo.eso.bg
Телефон: +359 28121856
Факс: +359 28121840
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eso.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1184
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оборудван електромерен шкаф за 2 електромера по типов проект на ЕСО ЕАД

Референтен номер: МЕР-СФО/2022/019
II.1.2)Основен CPV код
31211110 Командни табла
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва доставка на оборудван електромерен шкаф за 2 електромера по типов проект на ЕСО ЕАД

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 134.81 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31211110 Командни табла
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва доставка на оборудван електромерен шкаф за 2 електромера по типов проект на ЕСО ЕАД

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 127-338100
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 53031
Наименование:

Доставка на оборудван електромерен шкаф за 2 електромера по типов проект на ЕСО ЕАД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/08/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕЛ-ТЕСТ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130355047
Пощенски адрес: ж.к. "Овча купел - 2" бул."Президент Линкълн" №.82в
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1632
Държава: България
Електронна поща: office@el-test.com
Телефон: +359 28956700
Интернет адрес: www.el-test.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 600.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 134.81 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2022