Lieferungen - 430652-2022

05/08/2022    S150

Polska-Warszawa: Paliwa

2022/S 150-430652

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 140-401572)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Marcina Kasprzaka 25
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-224
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Flint
E-mail: publiczne@pgnig.pl
Tel.: +48 221064864
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.pgnig.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup paliw płynnych dla Spółek GK PGNiG

Numer referencyjny: ZP/GK/22/0078/CS/WH
II.1.2)Główny kod CPV
09100000 Paliwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup paliw płynnych dla Spółek GK PGNiG

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 140-401572

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/11/2022
Powinno być:
Data: 10/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/08/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 12/09/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:

Okres w miesiącach: 36

Powinno być:

Okres w miesiącach: 48

Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:

Zamawiający wpisując w pkt II.2.7 okres 36 miesięcy rozumie, że umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania do 31.12.2026 r.

Powinno być:

Zamawiający zawrze umowę na okres 48 miesięcy.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

2. Dowodów, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.8.3. SWZ. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt. 8.8.4. lit. a) SWZ;

Powinno być:

2. Dowodów, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.8.4. SWZ. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt. 8.8.5. lit. a) SWZ;

VII.2)Inne dodatkowe informacje: