Services - 430760-2022

05/08/2022    S150

Pologne-Tarnów: Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz

2022/S 150-430760

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Ville: Tarnów
Code NUTS: PL217 Tarnowski
Code postal: 33-100
Pays: Pologne
Courriel: przetargi.poznan@psgaz.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.psgaz.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://zamowienia.psgaz.pl/
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług wymiany gazomierzy miechowych na terenie działalności PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Numéro de référence: 2022/W300/WP-003442
II.1.2)Code CPV principal
50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług wymiany gazomierzy miechowych u odbiorców gazu ziemnego na terenie działalności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, stanowiącym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz we wzorze umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 3 751 020.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 1: wymiana 15 500 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni Poznań Północ

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Lieu principal d'exécution:

Teren działalności Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddziału Zakład Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze określonym dla zadania nr 1 w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 15 500 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni Poznań Północ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowiązywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu

Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie może przekroczyć 50 % i zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Części nr 1, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy.

Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy. Zamawiający zamawia usługi według własnych potrzeb.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji: Umowa w zakresie każdej Części / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawcą i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 2: wymiana 9 000 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni Poznań Wschód

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Lieu principal d'exécution:

Teren działalności Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddziału Zakład Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze określonym dla zadania nr 2 w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 9 000 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni Poznań Wschód.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowiązywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu

Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie może przekroczyć 50 % i zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Części nr 2, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy.

Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy. Zamawiający zamawia usługi według własnych potrzeb.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji: Umowa w zakresie każdej Części / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawcą i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 3: wymiana 8 600 szt. gazomierzy na obszarze Gazowni Poznań Południe

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Lieu principal d'exécution:

Teren działalności Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddziału Zakład Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze określonym dla zadania nr 3 w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 8 600 szt. gazomierzy na obszarze Gazowni Poznań Południe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowiązywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu

Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie może przekroczyć 50 % i zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Części nr 3, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy.

Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy. Zamawiający zamawia usługi według własnych potrzeb.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji: Umowa w zakresie każdej Części / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawcą i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 4: wymiana 4 950 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni w Nowym Tomyślu, Gazowni w Lesznie, Gazowni w Śremie oraz Gazowni w Środzie Wielkopolskiej

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Lieu principal d'exécution:

Teren działalności Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddziału Zakład Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze określonym dla zadania nr 4 w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 4 950 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni w Nowym Tomyślu, Gazowni w Lesznie, Gazowni w Śremie oraz Gazowni w Środzie Wielkopolskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowiązywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu

Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie może przekroczyć 50 % i zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Części nr 4, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy.

Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy. Zamawiający zamawia usługi według własnych potrzeb.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji: Umowa w zakresie każdej Części / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawcą i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 5: wymiana 5 240 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni w Kaliszu, Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim, Gazowni w Gostyniu

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Lieu principal d'exécution:

Teren działalności Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddziału Zakład Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze określonym dla zadania nr 5 w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 5 240 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni w Kaliszu, Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim, Gazowni w Gostyniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowiązywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu

Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie może przekroczyć 50 % i zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Części nr 5, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy.

Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy. Zamawiający zamawia usługi według własnych potrzeb.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji: Umowa w zakresie każdej Części / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawcą i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 6: wymiana 4 800 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni w Gnieźnie i Gazowni w Pile.

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Lieu principal d'exécution:

Teren działalności Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddziału Zakład Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze określonym dla zadania nr 6 w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 4 800 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni w Gnieźnie i Gazowni w Pile.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowiązywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu

Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie może przekroczyć 50 % i zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Części nr 6, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy.

Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy. Zamawiający zamawia usługi według własnych potrzeb.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji: Umowa w zakresie każdej Części / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawcą i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 102-287144
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Zadanie nr 1: wymiana 15 500 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni Poznań Północ

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Usługowe "WANAD" Małgorzata Lewicka-Chmielecka
Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3
Ville: Legnica
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 209 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 856 995.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Zadanie nr 2: wymiana 9 000 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni Poznań Wschód

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Usługowe "WANAD" Małgorzata Lewicka-Chmielecka
Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3
Ville: Legnica
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 702 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 497 610.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Zadanie nr 3: wymiana 8 600 szt. gazomierzy na obszarze Gazowni Poznań Południe

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Usługowe "WANAD" Małgorzata Lewicka-Chmielecka
Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3
Ville: Legnica
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 670 800.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 475 494.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Zadanie nr 4: wymiana 4 950 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni w Nowym Tomyślu, Gazowni w Lesznie, Gazowni w Śremie oraz Gazowni w Środzie Wielkopolskiej

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Usługowe "WANAD" Małgorzata Lewicka-Chmielecka
Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3
Ville: Legnica
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 386 100.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 273 685.50 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

Zadanie nr 5: wymiana 5 240 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni w Kaliszu, Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim, Gazowni w Gostyniu

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Usługowe "WANAD" Małgorzata Lewicka-Chmielecka
Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3
Ville: Legnica
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 408 720.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 289 719.60 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 6
Intitulé:

Zadanie nr 6: wymiana 4 800 szt. gazomierzy na obszarze działania Gazowni w Gnieźnie i Gazowni w Pile.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Usługowe "WANAD" Małgorzata Lewicka-Chmielecka
Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3
Ville: Legnica
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 374 400.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 265 392.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2.Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX Ustawy.

3.Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 lub 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7.Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/08/2022