Leveringen - 430797-2019

13/09/2019    S177

Polen-Kościerzyna: Chirurgische instrumenten

2019/S 177-430797

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-384801)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
Postadres: ul. Piechowskiego 36
Plaats: Kościerzyna
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-400
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Zaborowska
E-mail: zp@szpital.koscierzyna.pl
Telefoon: +48 586860131
Fax: +48 586860119

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital-koscierzyna.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DZP/13/19 Dostawa materiałów dla bloku operacyjnego

Referentienummer: DZP/13/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33169000 Chirurgische instrumenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. w podziale na 37 zadań.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-384801

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: