Services - 430808-2022

05/08/2022    S150

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2022/S 150-430808

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: POLREGIO S.A.
Adresse postale: ul. Kolejowa 1
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-217
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Sędzik, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokój 603
Courriel: zakupy@polregio.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.polregio.pl
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

NAPRAWA ZESTAWÓW KOŁOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ KÓŁ MONOBLOKOWYCH

Numéro de référence: PZP1.240.1782.2021
II.1.2)Code CPV principal
50222000 Services de réparation et d'entretien de matériel roulant
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zestawów kołowych wraz z wymianą kół monoblokowych.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna naprawa zestawów kołowych wraz z wymianą kół monoblokowych przeznaczonych do pojazdów serii: SA103, SA132,SA133,SA134,SA139.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 018-044939
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

NAPRAWA ZESTAWÓW KOŁOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ KÓŁ MONOBLOKOWYCH

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1.W dniach 01.07.2021 r. - 30.07.2021 r. zostały przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe.

2.Wykonawca wraz z ofertą jest obowiązany złożyć:

1)Dokumentację konstrukcyjną oferowanego koła monoblokowego, osi, tarczy hamulcowej – zgodną z normami, o których mowa w dokumentacji postępowania (SWZ) opublikowanej na stronie www.polregio.eb2b.com.pl/ ;

2)Certyfikat weryfikacji WE wraz z wszystkim załącznikami potwierdzający spełnienie przez każdy oferowany rodzaj koła wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej w związku z ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003, poz.789 ze zm.) (w szczególności Art. 25 cb i Art. 25 cc), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.

3.Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne, w tym w odniesieniu do norm i certyfikatów, o których mowa w ust.2 powinien dodatkowo złożyć wraz z ofertą (poza dokumentacją ,o której mowa w ust. 2) dokumentację, o której mowa w dokumentacji postępowania (SWZ) opublikowanej na stronie www.polregio.eb2b.com.pl/.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 22458701
Fax: +48 22458700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
02/08/2022