Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Services - 430812-2022

05/08/2022    S150

България-Бургас: Услуги по разработване на софтуер за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността

2022/S 150-430812

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
Национален регистрационен номер: 812115210
Пощенски адрес: кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Георги Мръчков
Електронна поща: gmrachkov@vik-burgas.com
Телефон: +359 56871447
Факс: +359 56842979
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://vik-burgas.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1166
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на ГИС система за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Референтен номер: 546
II.1.2)Основен CPV код
72212300 Услуги по разработване на софтуер за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изграждане на географска информационна система (ГИС), обхващаща информация за ВиК инфраструктурата за територията, обслужвана от „ВиК“ ЕАД - Бургас. Данните на системата ще се въвеждат, управляват и съхраняват релационна база от данни. Проектирането и изграждане на ГИС ще включва следните дейности:

Дейност 1 – Проучване и анализ на текущото състояние във ВиК Бургас по отношение на съществуващите масиви от данни и техническа инфраструктура

Дейност 2 – Проектиране на ГИС

Дейност 3 – Доставка и инсталиране на хардуерно оборудване и системен софтуер

Дейност 4 – Доставка на приложен софтуер

Дейност 5 – Разработване на ГИС

Дейност 6 – Изграждане на ГИС – инсталиране, тестване и внедряване на разработената ГИС и приложен софтуер

Дейност 7 – Оцифряване и теренни проучвания. Миграция на поддържани в цифров вид данни в новоизградената ГИС

Дейност 8 – Обучение на потребители на системата и изготвяне на ръководства и техническа документация

Гаранционна поддръжка на изградената ГИС.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72212300 Услуги по разработване на софтуер за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

Обл. Бургас, 14 експлоатационни и 2 деривационни района, в работни помещения на Възложителя и в работни помещения на Изпълнителя.

Място на доставка/внедряване на Софтуерните продукти - т. 7 от ТС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждане на географска информационна система (ГИС), която обхваща информация за ВиК инфраструктурата за територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. Данните на системата ще се въвеждат, управляват и съхраняват релационна база от данни. Проектирането и изграждане на географска информационна система ще включва следните основни дейности:

Дейност 1 – Проучване и анализ на текущото състояние във ВиК Бургас по отношение на съществуващите масиви от данни и техническа инфраструктура;

Дейност 2 – Проектиране на ГИС;

Дейност 3 – Доставка и инсталиране на хардуерно оборудване и системен софтуер;

Дейност 4 – Доставка на приложен софтуер;

Дейност 5 – Разработване на ГИС;

Дейност 6 – Изграждане на ГИС – инсталиране, тестване и внедряване на разработената ГИС и приложен софтуер;

Дейност 7 – Оцифряване и теренни проучвания. Миграция на поддържани в цифров вид данни в ново изградената ГИС;

Дейност 8 – Обучение на потребители на системата и изготвяне на ръководства и техническа документация.

В предмета на поръчката се включва и гаранционна поддръжка на изградената географска информационна система.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: П1– Професионална компетентност / Тежест: 33
Критерий за качество - Име: П2 - Адресна гео-база данни / Тежест: 7
Критерий, свързан с разходи - Име: П3 - Предлагана цена / Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект №BG16M1OP002-1.016-0011 „Интегриран воден проект за област Бургас“ АДБФП №Д-34-58/17.06.2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 067-178586
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Изграждане на ГИС система за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. "д" от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от връчването на решението за прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - Бургас
Пощенски адрес: кв."Победа", ул."Генерал Владимир Вазов"№3
Град: Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: jkerankova@vik-burgas.com
Телефон: +359 56871442
Факс: +359 56842979
Интернет адрес: https://vik-burgas.com
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2022