Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 430812-2022

05/08/2022    S150

България-Бургас: Услуги по разработване на софтуер за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността

2022/S 150-430812

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
Национален регистрационен номер: 812115210
Пощенски адрес: кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Георги Мръчков
Електронна поща: gmrachkov@vik-burgas.com
Телефон: +359 56871447
Факс: +359 56842979
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://vik-burgas.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1166
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на ГИС система за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Референтен номер: 546
II.1.2)Основен CPV код
72212300 Услуги по разработване на софтуер за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изграждане на географска информационна система (ГИС), обхващаща информация за ВиК инфраструктурата за територията, обслужвана от „ВиК“ ЕАД - Бургас. Данните на системата ще се въвеждат, управляват и съхраняват релационна база от данни. Проектирането и изграждане на ГИС ще включва следните дейности:

Дейност 1 – Проучване и анализ на текущото състояние във ВиК Бургас по отношение на съществуващите масиви от данни и техническа инфраструктура

Дейност 2 – Проектиране на ГИС

Дейност 3 – Доставка и инсталиране на хардуерно оборудване и системен софтуер

Дейност 4 – Доставка на приложен софтуер

Дейност 5 – Разработване на ГИС

Дейност 6 – Изграждане на ГИС – инсталиране, тестване и внедряване на разработената ГИС и приложен софтуер

Дейност 7 – Оцифряване и теренни проучвания. Миграция на поддържани в цифров вид данни в новоизградената ГИС

Дейност 8 – Обучение на потребители на системата и изготвяне на ръководства и техническа документация

Гаранционна поддръжка на изградената ГИС.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72212300 Услуги по разработване на софтуер за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

Обл. Бургас, 14 експлоатационни и 2 деривационни района, в работни помещения на Възложителя и в работни помещения на Изпълнителя.

Място на доставка/внедряване на Софтуерните продукти - т. 7 от ТС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждане на географска информационна система (ГИС), която обхваща информация за ВиК инфраструктурата за територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. Данните на системата ще се въвеждат, управляват и съхраняват релационна база от данни. Проектирането и изграждане на географска информационна система ще включва следните основни дейности:

Дейност 1 – Проучване и анализ на текущото състояние във ВиК Бургас по отношение на съществуващите масиви от данни и техническа инфраструктура;

Дейност 2 – Проектиране на ГИС;

Дейност 3 – Доставка и инсталиране на хардуерно оборудване и системен софтуер;

Дейност 4 – Доставка на приложен софтуер;

Дейност 5 – Разработване на ГИС;

Дейност 6 – Изграждане на ГИС – инсталиране, тестване и внедряване на разработената ГИС и приложен софтуер;

Дейност 7 – Оцифряване и теренни проучвания. Миграция на поддържани в цифров вид данни в ново изградената ГИС;

Дейност 8 – Обучение на потребители на системата и изготвяне на ръководства и техническа документация.

В предмета на поръчката се включва и гаранционна поддръжка на изградената географска информационна система.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: П1– Професионална компетентност / Тежест: 33
Критерий за качество - Име: П2 - Адресна гео-база данни / Тежест: 7
Критерий, свързан с разходи - Име: П3 - Предлагана цена / Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект №BG16M1OP002-1.016-0011 „Интегриран воден проект за област Бургас“ АДБФП №Д-34-58/17.06.2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 067-178586
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Изграждане на ГИС система за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. "д" от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от връчването на решението за прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - Бургас
Пощенски адрес: кв."Победа", ул."Генерал Владимир Вазов"№3
Град: Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: jkerankova@vik-burgas.com
Телефон: +359 56871442
Факс: +359 56842979
Интернет адрес: https://vik-burgas.com
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2022