Services - 430816-2022

05/08/2022    S150

Pologne-Wrocław: Services de sécurité

2022/S 150-430816

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.
Adresse postale: ul. Graniczna 190
Ville: WROCŁAW
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 54-530
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Wójcik
Courriel: kw.zp@airport.wroclaw.pl
Téléphone: +48 713581107
Fax: +48 713573973
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.airport.wroclaw.pl
I.6)Activité principale
Activités aéroportuaires

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław

Numéro de référence: 4/2022/NZP
II.1.2)Code CPV principal
79710000 Services de sécurité
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi kontroli bezpieczeństwa, w tym niezbędnych czynności służących wykonywaniu tej usługi oraz obowiązków i czynności wymaganych dokumentacją przetargową (Specyfikacją Warunków Zamówienia - dalej : "SWZ", .wraz z załącznikami).

Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w standardzie wyznaczonym krajowymi i unijnymi regulacjami prawnymi, zgodnie z wymogami określonymi w szczególności w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - stanowiącymi załączniki do SWZ.

Miejscem realizacji świadczenia jest Port Lotniczy Wrocław.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79714000 Services de surveillance
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Lieu principal d'exécution:

Port Lotniczy Wrocław S.A. ul. Graniczna 190, Wrocław

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie na rzecz PLW S.A. usługi kontroli bezpieczeństwa rozumianej jako realizację czynności określonych w krajowych i unijnych przepisach w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz ochrony osób i mienia polegających na:

a) kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego w tym płynów, aerozoli i żeli;

b) kontroli bezpieczeństwa poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego;

c) prowadzenia kontroli dostępu w porcie lotniczym i patroli;

- w celu określenia prawnej możliwości dopuszczenia osób i przedmiotów do strefy zastrzeżonej lotniska oraz ich przewozu drogą lotniczą - szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ.

2. Do najważniejszych wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu należytego wykonania usługi należą w szczególności:

a) realizacja zadań zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1995), a w szczególności zgodnie z art. 36. 1. tej ustawy;

b) obowiązek spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, w szczególności w art. 22a i 22b ww. ustawy;

c) realizacja zadań zgodnie z Ustawą Prawo Lotnicze z dnia 03.07.2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 784, 847, 1898.), a w szczególności zgodnie art. 186b. ust. 1 pkt. 1) oraz art. 186b.

ust. 5;

d) obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości pracowników (kadry) obojga płci gwarantującej założoną przepustowość ciągów kontroli bezpieczeństwa w każdym punkcie/ciągu kontroli bezpieczeństwa do wykonywania kontroli bezpieczeństwa manualnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e) obowiązek zapewnienia dodatkowej kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu lotów wysokiego ryzyka,

- pełen katalog wymogów zawiera SWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres świadczenia usługa kontroli bezpieczeństwa była realizowana przez kadrę posiadającą ważne kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa dotyczącymi kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu - szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ.

4. Zamawiający wymaga, ab wykonawca zapewnił odpowiednią organizację pracujących osób świadczących usługę kontroli bezpieczeństwa, w celu uzyskania optymalnej przepustowości w punkcie kontroli bezpieczeństwa (ciągu) - szczegóły w zakresie organizacji pracy zawiera SWZ.

5. Okres świadczenia: 24 miesiące.

- pełną informację o zamówieniu zawiera SWZ w tym szczególnie załączniki do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy, które wyznaczają wymiar i zakres zamówienia.

6. W niniejszym postępowaniu przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art 388 pkt. 2 lit. c PZP. Zmówienie polega na powtórzeniu usługi podobnej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, której zakres oraz warunki na jakich usługa zostanie zlecona ujęte zostały w opisie zamówienia podstawowego w SWZ - szczegóły zawiera SWZ (załącznik do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamówienie udzielane jest z zastosowaniem art. 392 PZP.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 132-377752
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

I.Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 378 i odpowiednio 132-139 z zastosowaniem art. 139 ust. 1 PZP oraz 392 ust. 1 i 2 PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1129 ze zm.; dalej „PZP” lub "ustawa")

Do postępowania zastosowanie ma ustawa oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym szczególnie:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.).Jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm).

II.Złożenie oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych oświadczeń i dokumentów oraz korespondencji odbywa się elektronicznie przez platformę Josephine (z wyjątkami wskazanymi w SWZ; zwaną dalej także: „Platformą”): https://josephine.proebiz.com/pl/ - szczegóły dotyczące komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami zawiera SWZ.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.

Językiem procedury jest język polski, ofertę sporządza się w języku polskim.

Dokumenty zagraniczne składa się wraz z tłumaczeniem na język polski – szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ.

Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składana się w formie elektronicznej pod rygorem nieważności i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wczytania oferty na Platformę – szczegóły dotyczące m.in. sposobu przygotowania oferty i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP zawiera SWZ.

Zamawiający przewidział przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 108 PZP – szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ.

Szczegóły dotyczące zamówienia, podmiotowych środków dowodowych składanych na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę wymogów postawionych w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, sposobu i formy ich składania zawiera SWZ.

III.Zgodnie z art. 22b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych jest obowiązany wykonywać tę działalność samodzielnie, bez możliwości powierzenia wykonywania czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych innym podmiotom.

W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu zastrzega się obowiązek osobistego wykonania usługi przez Wykonawcę w tym zakresie.

IV.W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 388 pkt. 2 lit. c PZP udzielanego w trybie z wolnej ręki, którego wartość została uwzględniona przy szacowaniu zamówienia podstawowego. Zakres przewidywanego zamówienia oraz warunki na jakich zostanie ono udzielone wskazane zostały w opisie zamówienia podstawowego stanowiącym załącznik 6.1. do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

V. Zamawiający przewidział w SWZ przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 108 PZP oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - szczegóły zawiera SWZ

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie i skarga do sądu.

3. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (por. art. 513 PZP).

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (Prezesa Izby):

1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej - odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia,

2) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę odwołania, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- kwestie dotyczące odwołania, w tym terminów, uregulowane zostały w art. 513-578 PZP

5. Na orzeczenie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie. Kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 579-590 PZP.

6. Wykonawca lub podmiot uprawniony chcąc korzystać ze środków ochrony prawnej winien zapoznać się z przepisami Działu IX PZP.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/08/2022