Services - 430859-2022

05/08/2022    S150

Slovénie-Koper: Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil

2022/S 150-430859

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 135-387412)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Numéro national d'identification: 5144353000
Adresse postale: Vojkovo nabrežje 38
Ville: Koper - Capodistria
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 6000
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: Lar Hernog
Courriel: lar.hernog@luka-kp.si
Téléphone: +386 56656804
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.luka-kp.si/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

KONTROLA KVALITETE BLAGA, TEKOČIH TOVOROV, SREDSTEV ZA PRETOVOR IN KOLIČINSKA KONTROLA NA LADJAH V PODJETJU LUKA KOPER D.D., ZA DOBO ŠTIRIH LET (SKLOP 3)

Numéro de référence: JN 142/2022
II.1.2)Code CPV principal
71600000 Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Predmet naročila je kontrola kvalitete blaga, tekočih tovorov, sredstev za pretovor in količinska kontola na ladjah. Naročilo je razdelejeno na sklope:

Sklop 3: Količinska kontrola blaga na ladjah z razsutimi tovori - draft survey;

Predviden je podpis pogodbe z enim ponudnikom za posamezen sklop po v naprej določenih pogojih za obdobje štirih let.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/08/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 135-387412

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Au lieu de:
Lire:

Naročnik je dopolnil razpisno dokumentacijo, v delu pogodbe, ki se nanaša na pogodbeno kazen (16. člen vzorca pogodbe). Vsi popravki so označeni z rumeno barvo. Dopolnjena razpisna dokumentacija je na voljo na sledeči povezavi:

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453456/Objava_JN_142_2022_-_1-8-22.zip

VII.2)Autres informations complémentaires: