Diensten - 430905-2022

05/08/2022    S150

Frankrijk-Soissons: Openbare voorzieningen

2022/S 150-430905

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: mairie de Soissons
Nationaal identificatienummer: 21020695900012
Postadres: place de l'hôtel de Ville
Plaats: Soissons
NUTS-code: FRE21 Aisne
Postcode: 02200
Land: Frankrijk
E-mail: commandepublique@ville-soissons.fr
Telefoon: +33 323599000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-soissons.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marchespublics.pro:443/2079
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

concession de service public pour le réseau de chaleur urbain de la Ville de Soissons (02)

Referentienummer: 21DSP01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65000000 Openbare voorzieningen - KA01
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 110 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 134 472 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65000000 Openbare voorzieningen - KA01
09323000 Stadsverwarming
45232140 Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
45251250 Bouwen van stadsverwarmingsinstallatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE21 Aisne
II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Conditions financières d'exécution
  • Criterium: Développement du réseau
  • Criterium: Conditions techniques d'exécution
  • Criterium: Valeur environnementale
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 237

Afdeling IV: Procedure

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
11/07/2022
V.2.3)Naam en adres van de concessiehouder
Officiële benaming: idex territoires
Nationaal identificatienummer: 338701360
Postadres: 148-152 Route de la Reine CS 60049
Plaats: Boulogne Billancourt
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92100
Land: Frankrijk
De concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden (exclusief btw)
Totale waarde van de concessie/het perceel: 134 472 000.00 EUR
Inkomsten uit de betaling van honoraria en boeten door de gebruikers: 134 472 000.00 EUR