Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Fournitures - 430914-2022

05/08/2022    S150

Pologne-Varsovie: Appareils émetteurs de radio avec appareils récepteurs

2022/S 150-430914

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 068-181666)

Base juridique:
Directive 2009/81/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: AGENCJA UZBROJENIA
Adresse postale: UL. KRÓLEWSKA 1/7
Ville: WARSZAWA
Code postal: 00-909 (dla przesyłek kurierskich 00-065)
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szefostwo Dowodzenia i Łączności
Courriel: au.sdil@mon.gov.pl
Téléphone: +48 261873416/261879582
Fax: +48 261873444
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wojsko-polskie.pl/au/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Mobilna Radiostacja Lotniczej Łączności Radiowej (MRLŁR)

II.1.2)Code CPV principal
32230000 Appareils émetteurs de radio avec appareils récepteurs
II.1.3)Type de marché
Fournitures

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 068-181666

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.5
Au lieu de:

1.Przedmiotem zamówienia gwarantowanego (podstawowego) jest dostawa 6 kpl. Mobilnej Radiostacji Lotniczej Łączności Radiowej (MRLŁR) posadowionej na pojeździe bazowym, przeznaczonej do zabezpieczenia bezpiecznej, odpornej na zakłócenia fonicznej wymiany radiowej (jawnej i niejawnej) służbom ruchu lotniczego i organom dowodzenia i naprowadzania z załogami statków powietrznych.

2. MRLŁR ma realizować szyfrowaną łączność radiową pomiędzy korespondentami w relacji ziemia-powietrze.

3. MRLŁR ma realizować funkcjonalności posterunku radiowego (pełnienie funkcji radiostacji) dla systemów stacjonarnych eksploatowanych przez Zamawiającego włączonego do ww. systemów poprzez system teletransmisyjny Resortu Obrony Narodowej (RON).

4. MRLŁR powinna składać się z co najmniej n/w elementów:

1) Podwozia bazowego,

2) Kabiny łączności,

3) Systemu radiowego,

4) Systemu radiotelefonicznego,

5) Systemu antenowego,

6) Systemu dystrybucji czasu,

7) Systemu zasilania,

8) Stanowiska nadzoru i kontroli urządzeń,

9) Stanowiska operatora,

10) Urządzenia wynośnego,

11) Urządzeń utajniających,

12) Tablicy przyłączy liniowych,

13) Dokumentacji technicznej,

14) Zestawu technicznych środków materiałowych,

15) Zestawu narzędzi specjalistycznych,

16) Aparatury kontrolno-pomiarowej.

5. Ponadto zakres umowy obejmuje: opracowanie projektu wykonawczego, testy, szkolenie personelu,

dostarczenie indywidualnych zestawów części zamiennych (IZCzZ), przeprowadzenie procesu oceny

zgodności MRLŁR oraz opracowanie dokumentacji technicznej i udzielenie licencji na dokumentację techniczną Zamawiającemu.

6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną przekazane wraz z Opisem Potrzeb i Wymagań (OPiW) (dokument niejawny o klauzuli „ZASTRZEŻONE”), wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

Lire:

1.Przedmiotem zamówienia gwarantowanego (podstawowego) jest dostawa 6 kpl. Mobilnej Radiostacji Lotniczej Łączności Radiowej (MRLŁR) posadowionej na pojeździe bazowym, przeznaczonej do zabezpieczenia bezpiecznej, odpornej na zakłócenia fonicznej wymiany radiowej (jawnej i niejawnej) służbom ruchu lotniczego i organom dowodzenia i naprowadzania z załogami statków powietrznych.

2. MRLŁR ma realizować szyfrowaną łączność radiową pomiędzy korespondentami w relacji ziemia-powietrze.

3. MRLŁR ma realizować funkcjonalności posterunku radiowego (pełnienie funkcji radiostacji) dla systemów stacjonarnych eksploatowanych przez Zamawiającego włączonego do ww. systemów poprzez system teletransmisyjny Resortu Obrony Narodowej (RON).

4. MRLŁR powinna składać się z co najmniej n/w elementów:

1) Podwozia bazowego,

2) Kabiny łączności,

3) Systemu radiowego,

4) Systemu radiotelefonicznego,

5) Systemu antenowego,

6) Systemu dystrybucji czasu,

7) Systemu zasilania,

8) Stanowiska nadzoru i kontroli urządzeń,

9) Stanowiska operatora,

10) Urządzenia wynośnego,

11) Urządzeń utajniających,

12) Tablicy przyłączy liniowych,

13) Dokumentacji technicznej,

14) Zestawu technicznych środków materiałowych,

15) Zestawu narzędzi specjalistycznych,

16) Aparatury kontrolno-pomiarowej.

5. Ponadto zakres umowy obejmuje: opracowanie Projektu Wykonawczego, Testy, Szkolenie personelu, dostarczenie indywidualnych zestawów części zamiennych (IZCzZ), przeprowadzenie procesu oceny zgodności MRLŁR oraz opracowanie Dokumentacji Technicznej i udzielenie licencji na Dokumentację Techniczną Zamawiającemu.

6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną przekazane wraz z Opisem Potrzeb i Wymagań (OPiW) (dokument niejawny o klauzuli „ZASTRZEŻONE”), wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

7. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dostarczy Zestaw nadawczo-odbiorczy radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej następcy.

Numéro de section: III.2.1
Endroit où se trouve le texte à rectifier: pkt 2 ppkt 3
Au lieu de:

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - www.wojsko-polskie.pl/au:

3) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.3 – dla warunku określonego w pkt 1 ppkt 1.1-1.4;

Lire:

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - www.wojsko-polskie.pl/au:

3) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.3 – dla warunku określonego w pkt 1 ppkt 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3a, 1.3b i 1.4;

Numéro de section: III.2.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: pkt 1 ppkt 1.1, 1.2
Au lieu de:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

1.1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowę) lub 1 (jedno) zamówienie (część/części umowy), które obejmowało swoim zakresem dostawę radiowych urządzeń nadawczo - odbiorczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000.000 PLN brutto (słownie pięć milionów złotych), przeznaczonych do pracy w systemach łączności radiowej, zabudowanych z wykorzystaniem kontenerów lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych.

1.2 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy) lub 2 (dwa) zamówienia (część/części umowy), z których każde zamówienie obejmowało swoim zakresem wykonanie usług:

a) projektowania systemów łączności wyposażonych w radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze rozmieszczone w kontenerach lub innych kabinach specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych, przeznaczone do pracy w systemach niejawnych,

b) instalacji i integracji radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych z pokładowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji (w tym instalacji i integracji radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej następcy), zabudowanych z wykorzystaniem kontenerów lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych

- a wartość każdego zamówienia (umowy, część/części umowy) w wyżej wymienionym zakresie wynosiła co najmniej 200.000 PLN brutto (słownie dwieście tysięcy złotych).

Zestaw nadawczo-odbiorczy radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej następcy – dostarcza Zamawiający.

Lire:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

1.1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowę) lub 1 (jedno) zamówienie (część/części umowy), które obejmowało swoim zakresem dostawę radiowych urządzeń nadawczo - odbiorczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000.000 PLN brutto (słownie pięć milionów złotych), przeznaczonych do pracy w systemach łączności radiowej, zabudowanych z wykorzystaniem kontenerów lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych lub pojazdach używanych do celów specjalnych, o których mowa w art. 2 pkt 33, 36 oraz 37 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 1002), zwana dalej u.p.o.r.d.

1.2a Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy) lub 2 (dwa) zamówienia (część/części umowy), z których każde zamówienie obejmowało swoim zakresem wykonanie usług projektowania systemów łączności wyposażonych w radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze rozmieszczone w kontenerach lub innych kabinach specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych lub pojazdach używanych do celów specjalnych, o których mowa w art. 2 pkt 33, 36 oraz 37 u.p.o.r.d., przeznaczone do pracy w systemach niejawnych

- a wartość każdego zamówienia (umowy, część/części umowy) w wyżej wymienionym zakresie wynosiła co najmniej 100.000 PLN brutto (słownie sto tysięcy złotych).

1.2b Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy) lub 2 (dwa) zamówienia (część/części umowy), z których każde zamówienie obejmowało swoim zakresem wykonanie usług instalacji i integracji radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych z pokładowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji, zabudowanych z wykorzystaniem kontenerów lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych lub pojazdach używanych do celów specjalnych, o których mowa w art. 2 pkt 33, 36 oraz 37 u.p.o.r.d.

- a wartość każdego zamówienia (umowy, część/części umowy) w wyżej wymienionym zakresie wynosiła co najmniej 100.000 PLN brutto (słownie sto tysięcy złotych).

Numéro de section: III.2.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: pkt 1 ppkt 1.3
Au lieu de:

1.3 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, występującą w roli kierownika projektu lub kierownika technicznego projektu, która posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, tj.

1.3.1 doświadczenie rozumiane jako uczestniczenie w co najmniej dwóch przedsięwzięciach obejmującym swoim zakresem:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego) systemów łączności wyposażonych w radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze rozmieszczone w kontenerach lub innych kabinach specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych, przeznaczone do pracy w systemach niejawnych,

b) kierowanie pracami polegającymi na instalacji i integracji radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych z pokładowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji (w tym instalacji i integracji radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej następcy), zabudowanych z wykorzystaniem kontenerów lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych.

1.3.2 posiada aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "NATO SECRET " i "ZASTRZEŻONE " lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej dopuszczające do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony informacji niejawnych międzynarodowych – NATO.

Lire:

1.3a Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i posiada:

a) doświadczenie rozumiane jako uczestniczenie w co najmniej dwóch przedsięwzięciach obejmujących swoim zakresem: kierowanie pracami polegającymi na instalacji i integracji radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych z pokładowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji (w tym instalacji i integracji radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej następcy), zabudowanych z wykorzystaniem kontenerów lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych lub pojazdach używanych do celów specjalnych, o których mowa w art. 2 pkt 33, 36 oraz 37 u.p.o.r.d. oraz

b) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych NATO o klauzuli co najmniej "NATO SECRET" i aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych krajowych lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej dopuszczające do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony informacji niejawnych międzynarodowych – NATO.

1.3b Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i posiada:

a) doświadczenie rozumiane jako uczestniczenie w co najmniej dwóch przedsięwzięciach obejmujących swoim zakresem: wykonanie usług instalacji i integracji radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych z pokładowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji (w tym instalacji i integracji radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej następcy), oraz

b) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych NATO o klauzuli co najmniej "NATO SECRET" i aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych krajowych lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej dopuszczające do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony informacji niejawnych międzynarodowych – NATO.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji określonych w pkt 1.3a i 1.3b przez tę samą osobę.

Numéro de section: III.2.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: pkt 1 ppkt 1.4.2
Au lieu de:

1.4 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada zdolność:

1.4.2 do ochrony materiałów kryptograficznych o klauzuli co najmniej "NATO CONFIDENTIAL – dysponuje kancelarię kryptograficzną zapewniającą poziom bezpieczeństwa i ochrony kryptograficznej o klauzuli co najmniej "NATO CONFIDENTIAL”.

Lire:

1.4 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada zdolność:

1.4.2 do ochrony urządzeń kryptograficznych oznaczonych symbolem CCI (Controlled Cryptographic Items) lub innych urządzeń kryptograficznych „nieposiadających nadanej klauzuli tajności”, tak jak dla materiałów kryptograficznych o klauzuli "NATO CONFIDENTIAL” – w zakresie wszelkich operacji wykonywanych w odniesieniu do tych urządzeń, w szczególności ich: przewozu, przechowywania, eksploatacji oraz ochrony.

Numéro de section: III.2.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 14, pkt 19, pkt 22
Au lieu de:

2. Na potwierdzenie spełniania warunków, o którym mowa w pkt 1.1 i 1.2 Wykonawca składa odpowiednio wykaz dostaw i wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki odpowiednio nr 6a i 6b do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - http://www.wojsko-polskie.pl/au. wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane należycie.

4. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.3 Wykonawca składa wykaz osób, którymi dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował i które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku Wykonawcy posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia uprawnień tych osób do dostępu do informacji niejawnych w drodze procedury "Request for Visit".

6. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.4.2 Wykonawca składa aktualne zaświadczenie o funkcjonowaniu kancelarii kryptograficznej albo dokument o wyrażeniu zgody na powołanie kancelarii kryptograficznej wydany przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa zapewniający poziom bezpieczeństwa i ochrony materiałów kryptograficznych o klauzuli co najmniej "NATO CONFIDENTIAL”.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1.2 musi być spełniony w pełnym zakresie co najmniej przez jednego wykonawcę.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1.3 musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1.4.1 musi być spełniony przez każdego wykonawcę, z zastrzeżeniem iż zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" we własnych systemach teleinformatycznych w rozumieniu ustawy OIN musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

14. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4.2, może polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

19. Zamawiający oceni, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1,1.2,1.3 i 1.4.2 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane w Sekcji III.2.1) pkt 1 ppkt 1, 1a, 1b Ogłoszenia.

22. Jeżeli zdolności techniczne i zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 17 nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4.2 lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu.

Lire:

2. Na potwierdzenie spełniania warunków, o którym mowa w pkt 1.1,1.2a i 1.2b Wykonawca składa odpowiednio wykaz dostaw i wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony zgodnie z wzorami

stanowiącymi załączniki odpowiednio nr 6a i 6b do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - http://www.wojsko-polskie.pl/au. wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane należycie.

4. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.3a i 1.3b Wykonawca składa wykaz osób, którymi dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował i które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku Wykonawcy posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia uprawnień tych osób do dostępu do informacji niejawnych w drodze procedury "Request for Visit".

6. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.4.2 Wykonawca składa aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej drugiego stopnia o klauzuli co najmniej „NATO CONFIDENTIAL”.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1.2a i 1.2b musi być spełniony w pełnym zakresie co najmniej przez jednego wykonawcę.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1.3a i 1.3b musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1.4.1 musi spełniać ten z wykonawców, który będzie wykonywał zadania, do realizacji których te zdolności są wymagane.

14. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3a, 1.3b i 1.4.2, może polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

19. Zamawiający oceni, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3a, 1.3b i 1.4.2 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane w Sekcji III.2.1) pkt 1 ppkt 1, 1a, 1b Ogłoszenia.

22. Jeżeli zdolności techniczne i zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 17 nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3a, 1.3b i 1.4.2 lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu.

Numéro de section: IV.1.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: pkt 1
Au lieu de:

1. W przypadku, gdy wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepodlegające odrzuceniu, złoży więcej niż 5 (pięciu) Wykonawców, Zamawiający dokona selekcji Wykonawców w oparciu o wykaz wykonanych usług (kryterium selekcji). Ocenie punktowej podlegać będą usługi (1 usługa = 1 pkt = 1 spełniony warunek udziału w postępowaniu, określony w Sekcji III 2.3 w pkt 1.2), na podstawie złożonego wykazu usług i dołączonych do niego dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o wskazane przez Wykonawców ilości wykonanych usług zgodnych z wymaganiami określonymi w Sekcji III.2.3 w sposób opisany poniżej: – za wykonanie każdej usługi zgodnej z wymaganiami określonymi w Sekcji III.2.3 pkt 1.2, pkt 9 i 16, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

Lire:

1. W przypadku, gdy wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepodlegające odrzuceniu, złoży więcej niż 5 (pięciu) Wykonawców, Zamawiający dokona selekcji Wykonawców w oparciu o wykaz wykonanych usług (kryterium selekcji). Ocenie punktowej podlegać będą usługi (1 usługa = 1 pkt = 1 spełniony warunek udziału w postępowaniu, określony w Sekcji III 2.3 w pkt 1.2a i 1.2b), na podstawie złożonego wykazu usług i dołączonych do niego dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o wskazane przez Wykonawców ilości wykonanych usług zgodnych z wymaganiami określonymi w Sekcji III.2.3 w sposób opisany poniżej: – za wykonanie każdej usługi zgodnej z wymaganiami określonymi w Sekcji III.2.3 pkt 1.2a, 1.2b, pkt 9 i 16, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

VII.2)Autres informations complémentaires: