Fournitures - 430919-2022

Afficher la vue résumée

05/08/2022    S150

Roumanie-București: Systèmes électroniques militaires

2022/S 150-430919

Avis de marché

Fournitures

Directive 2009/81/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresse postale: Strada: Geniului, nr. 42C
Ville: Bucuresti
Code postal: 060117
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: MARIUS LUCIAN GOGOI
E-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Téléphone: +40 213162598/19360/19362
Fax: +40 214087425

Adresse(s) internet:

Accès électronique à l'information: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153268

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
Ordre et sécurité publics
Autre
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Sisteme fixe de supraveghere la frontiera terestră
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: În conformitate cu anexa nr. 2 la caietul de sarcini

Code NUTS RO213 Iaşi

II.1.3)Information sur l’accord-cadre
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
1. Autoritatea contractantă intenționează să încheie un contract de achiziție publică de sisteme fixe de supraveghere necesare pentru înlocuirea SORIC (Sistemul Optic de Recunoastere Instalat pe Catarg), instalate pe frontiera terestră a României, conform specificaţiilor tehnice şi cerinţelor operaţionale anexate la caietul de sarcini.
Termenul de livrare, instalare, testare și receptionare al primelor 10 sisteme fixe de supraveghere este de 12 luni de la semnarea contractului de către ultima parte.
În temeiul art. 221 alin. (1), litera a) din Legea nr.98/2016, actualizată, Autoritatea Contractantă intenţionează să utilizeze în cadrul procedurii de achiziţie clauze de revizuire a contractului, după cum urmează :
A. Clauza de revizuire privind opţiunea de suplimentare
În situaţia alocării bugetului solicitat, Autoritatea Contractantă estimează faptul că va suplimenta contractul în perioada de 24 luni de la data semnării contractului cu o cantitate de 33 sisteme fixe de supraveghere la frontiera terestră.
În situația utilizării clauzelor de revizuire, termenul de livrare este de 12 luni de la data semnării actului adiţional de către ultima parte.
B. Clauza de revizuire privind înlocuirea produselor ofertate cu produse de ultimă generaţie
Autoritatea contractantă precizează faptul că va utiliza clauza de revizuire pentru livrarea unor produse de ultimă generaţie în situaţia în care producătorul produselor ofertate ini ial a declarat în erioada de valabilitate a contractului dre t end-of-sale/end-of-life/end- of-suport produsele ofertate iniţial. La aplicarea clauzei de revizuire preţurile unitare ofertate nu se vor modifica iar propunerile de înlocuire vor fi analizate de autoritatea contractantă pentru ca specificaţiile tehnice ale produselor nou propuse să fie echivalente sau superioare cu specificaţiile tehnice ale produselor ofertate iniţial.
2. Valoarea totală estimată a achiziției a fost stabilită cu includerea opțiunea de suplimentare. Având în vedere modalitatea de aplicare a clauzei de revizuire, propunerea financiară va fi formulată pentru cantitatea certă pe care o achizitioneaza autoritatea, urmand ca, pentru suplimentarea cantitatii, sa se incheie un act aditional la contractul initial, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 si ale lnstructiunii Presedintelui ANAP nr. 1 /2021. Pretul unitar ofertat va putea fi ajustat conform cap. II.3 Ajustarea pretului contractului din prezenta fisa de date.
3. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări, în măsura în care aceste solicitări au fost transmise în termenul menționat la SECTIUNEA I, respectiv 9 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
4. ATENTIE!!! Pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire / răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (on-line), in sensul ca documentele atasate la sectiunea "Intrebari" NU VOR CONTINE DATELE DE IDENTIFICAREA ALE ACESTORA, intrucat acestea vor deveni publice in momentul transmiterii raspunsului de catre autoritatea contractanta.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

35700000 Systèmes électroniques militaires

II.1.7)Information sur la sous-traitance
Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre toute partie du marché qu’il envisage de sous-traiter à des tiers et tout sous-traitant proposé ainsi que l’objet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont été proposés
Le soumissionnaire doit indiquer tout changement survenu en ce qui concerne les sous-traitants au cours de l'exécution du contrat
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent obliger le soumissionnaire retenu à passer tous les contrats de sous-traitance ou certains d'entre eux conformément à la procédure énoncée au titre III de la directive 2009/81/CE
Le soumissionnaire retenu a l'obligation de sous-traiter la partie suivante du marché conformément à la procédure énoncée au titre III de la directive 2009/81/CE: pourcentage minimal: 0(%) pourcentage maximal: 0(%) de la valeur du marché.
Le soumissionnaire retenu a l'obligation de préciser quelle(s) partie(s) du marché il compte sous-traiter au-delà du pourcentage imposé et d'indiquer quels sous-traitants il a déjà identifiés
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
II.2.2)Information sur les options
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 24 (à compter de la date d’attribution du marché)

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Cuantumul garantiei de participare (GP): 225.000,00 lei. GP se constituie de către candidații selectați care depun oferte în etapa a doua a procedurii, in conformitate cu prev. art. 7 din O.U.G. nr. 114/2011.Mod de constituire: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii (Formular 14 - Scrisoare de GP). Codul fiscal al Aut. contr. este 4193222. GP poate fi constituită și în altă monedă decât Lei, în acest caz ofertanții vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către BCE. Pentru anul în curs: transformarea în lei, se va face la cursul BCE din ziua publicării anunțului de participare în SEAP. Perioada de valabilitate a GP va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei (6 luni).Tip de garanție: IREVOCABILĂ.Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă că plata GP se va executa NECONDIȚIONAT, respectiv la prima cerere a autorității contractante, pe baza declarației acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.Contul de trez. al AC este: RO14TREZ7005005XXX000203 deschis la Trez. Mun. Bucuresti. AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul își extinde perioada de valabilOfertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP, conform cerintelor, vor fi respinse ca inacceptabile.Nota: In cazul GP emise în altă limbă, se va prezenta obligatoriu, traducerea autorizata in limba romana.
Cuantumul garantiei de buna executie (GBE) este de 10% din valoarea contractului de achizitie publica, în LEI, exclusiv TVA. Mod de constituire a GBE: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii (Formular 15) si care va deveni anexa la contract. Tip de garantie: irevocabila. Contul de trez. al AC este: RO14TREZ7005005XXX000203 deschis la Trez. Mun. Bucuresti.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)Autres conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché, notamment eu égard à la sûreté de la fourniture des prestations et à la sécurité de l'information:
Procedura de atribuire va fi iniţiată sub incidenţa prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de suplimentarea bugetului IGPF sau aprobarea Autorităţii Responsabile a actelor adiţionale la contractele de finanţare ce vor fi identificate în cadrul Fondului de Securitate Internă - componenta Frontiere şi Vize cu sume disponibile/contractului de finanţare în cadrul Instrumentului pentru Managementul Frontierelor şi Vize - cadrul financiar 2021-2027.
În cazul în care, indiferent de motive, nu vor fi aprobate modificările propuse, Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 181 alin (1) lit. c) din OUG nr. 114 din 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, cu modificările şi completările ulterioare.
Ofertanţii din cadrul acestei proceduri înţeleg ca Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu cauzat în cazul în care nu va achiziţiona echipamentele vizate, indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenţei unui asemenea prejudiciu.
Ofertanţii din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiţiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-şi întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situaţia descrisă.
III.1.5)Habilitation de sécurité:
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre

Critères relatifs à la situation personnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion), y compris exigences relatives à leur inscription à un registre professionnel ou du commerce

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Cerinta de calificare:
1. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 155 din O.U.G nr. 114/2011, care va fi prezentată si de terțul susținător, dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri, de către toți membrii asocierii. Pentru demonstrarea informațiilor din cadrul declarației, candidații vor depune și cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.
2. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 156 din O.U.G nr. 114/2011. În cazul în care oferta se va depune în asociere, declarația va fi prezentat de către toți membrii asocierii.
3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum si a contribuției pentru asigurările sociale de stat, astfel:
a) pentru persoane juridice române:
- Certificat de atestare fiscala, eliberat de ANAF, din care sa rezulte ca operatorul economic participant ca şi ofertant la procedura de atribuire nu are datorii la bugetul general consolidat scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toți membrii asocierii;
- Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, eliberat de Autoritățile Publice Locale, din care sa rezulte ca operatorul economic participant ca si ofertant la procedura nu are datorii la bugetele locale scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toți membrii asocierii.
b) pentru persoane juridice străine:
- Documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor către bugetul de stat si bugetul local (certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), eliberate de autorităţi competente, în conformitate cu legislația naționala a tarii de origine sau a tarii în care sunt stabilite, din care sa rezulte ca operatorul economic participant ca şi ofertant la procedura de atribuire nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a candidaturilor. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 3 lit. b, autoritatea contractanta accepta o declarație pe propria răspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare
la declarația pe propria răspundere, o declarație autentificată data în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.
4. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 150 din O.U.G nr. 114/2011, care va fi prezentata si de subcontractanți, daca este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toți membrii asocierii;
Personalul de conducere cu funcție de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce privește prezenta procedura:
- (Î) Inspector General: Victor – Ștefan IVAȘCU;
- Adjunct al Inspectorului General: Liviu BUTE;
- Director al Direcţiei de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei: Alexandru – Marius VIZITIU;
- Director al Direcţiei Financiare: Gabriela GHEORGHE;
- Director al Direcţiei Logistice: Ana Maria JIANU;
- Director al Direcţiei Fonduri Externe Nerambursabile: Angelica DOROBANŢU;
- Şef al Serviciului Juridic: Sergiu Ionuț STANCA;

- Şef al Se... detalii pe www.e-licitatie.ro

Critères relatifs à la situation personnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet), y compris exigences relatives à leur inscription à un registre professionnel ou du commerce

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
III.2.2)Capacité économique et financière

Critères relatifs à la situation économique et financière d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion)

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Media cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) să fie de minimum 40.000.000 lei. Valorile vor fi exprimate în lei. Pentru conversia lei/altă valută se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2019, 2020, 2021). Dacă un grup de operatori economici depun o candidatură comună, atunci situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului cu aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din HG 395/2016.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Se vor prezenta situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare (bilanțuri aferente exercițiilor financiare pentru ultimii 3 ani financiari încheiați (2019, 2020, 2021) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentată recipisa care atestă depunerea prin mijloace electronice (copie conform cu originalul cu semnătura și ștampilă).
Dacă din motive obiective, justificate corespunzător, candidații nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, aceștia pot să-și demonstreze situația economică și financiară și prin prezentarea altor documente care să reflecte situația economică și financiară. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita candidaților prezentarea altor documente în cazul în care cele nominalizate nu sunt relevante.
Pentru conversia lei/altă valută se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2019, 2020, 2021).
Se vor prezenta situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare (bilanțuri aferente exercițiilor financiare pentru ultimii 3 ani financiari încheiați (2019, 2020, 2021) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentată recipisa care atestă depunerea prin mijloace electronice (copie conform cu originalul cu semnătura și ștampilă).

Critères relatifs à la situation économique et financière de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet)

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
III.2.3)Capacité technique et/ou professionnelle

Critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion)

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Cerinta minima obligatorie:
Având în vedere prevederile OUG nr. 114 din 29.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, ofertantul va demonstra că, în ultimii 5 ani, a furnizat produse similare, în valoare cumulată de minim 10.000.000 lei fără TVA, la nivelul a maximum 3 contracte.
În cazul unei asocieri, cerinţele minime se vor considera îndeplinite în mod cumulativ.
Prin furnizarea de produse similare se înţelege livrarea/ dezvoltarea/ modernizarea unor sisteme fixe de supraveghere care îndeplinesc funcţionalităţi similare şi au performanţe similare sau superioare faţă de cele care fac obiectul prezentei proceduri
Se va lua în considerare și partea de servicii aferente contractelor de furnizate invocate (instalare, configurare, punere în funcțiune).
În temeiul art. 163 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 114 din 2011, consolidată, candidatul va prezenta obligatoriu pentru contractele propuse ca experienţă similară certificări/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă sau de către clientul beneficiar care sa ateste furnizarea produselor;
Din documentele prezentate, vor rezulta numele beneficiarilor, valorile contractelor, perioada şi locul de furnizare a produselor.
Furnizorul va deține aviz de securitate industrială și va implementa toate măsurile de protecție a informațiilor clasificate. Cererile de obținere a avizului de securitate industrială se vor depune de către candidați la momentul depunerii candidaturii. Odată cu invitația de a depune oferte, comisia de evaluare va transmite candidaților selectați și solicitarea de depunere a cererii de obținere a avizului de securitate industrială.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s)
În temeiul art. 163 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 114 din 2011, consolidată, în scopul demonstrării unei experienţe dobândite în furnizarea de produse similare, operatorii economici vor prezenta o listă (formularul 9) a principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii 5 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați.
Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declarație a operatorului economic;
Se va prezenta câte un formular 9 pentru fiecare contract propus ca experiență similară.

Critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet)

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s)

III.2.4)Informations sur les marchés réservés
Le marché est réservé à des ateliers protégés
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Restreinte
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Nombre minimal envisagé 3 et nombre maximal 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: Autoritatea contractantă va selecta maximum 5 candidați care vor fi invitați să depună ofertele pe baza aplicării criteriu de selecție privind „Capacitatea economică și financiară”, după cum urmează:Aplicarea criteriului de selecție. Algoritm de calcul pentru stabilirea punctajului maxim total al criteriului de selecție - Punctajul se acorda astfel:P(cifrăAfaceri)(n) – reprezintă punctajul acordat candidatului n și se calculează astfel:a) Candidatul cu cea mai mare valoare medie a cifrei de afaceri primește 100 de puncte;b) Candidații cu alte valori medii de afaceri decât cea prevăzută la litera a) primește punctajul calculat astfel: P(cifrăAfaceri)(n) = (Pn/Pmax) × 100.unde: P(cifrăAfaceri)(n) – punctajul acordat candidatului n; Pn – valoarea medie a cifrei de afaceri a candidatului n; Pmax – valoarea celei mai mari cifre de afaceri dintre toate cele prezentate de candidați.În situația în care, două sau mai multe candidaturi obțin același punctaj în cadrul selecției și sunt clasate pe același loc (1÷5), autoritatea contractantă va invita în etapa a doua toți candidații clasați pe locurile aferente numărului maxim stabilit.
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier oui
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
Prix le plus bas
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
4193222_2022_PAAPD1359406
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
28.9.2022 - 15:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
28.11.2022
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
roumain.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Instrumentul pentru Managementul Frontierelor şi Vize - cadrul financiar 2021-2027.
VI.3)Informations complémentaires:
Autoritatea contractanta nu impune limitarea numarului de operatori economici invitati sa participe. Toti candidatii participanti la procedura de atribuire care îndeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati si invitati sa depuna oferta.
În cazul în care numarul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numarul minim preconizat indicat în anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru;
b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplineste/îndeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care a/au prezentat oferta admisibila.

Solicitarile de clarificari, cu privire la documentatia de atribuire aferenta Etapei I, vor fi transmise prin e-mail la adresa achizitii.igpf@mai.gov.ro.

Programul de lucru al autoritatii contractante este de luni pâna vineri între orele 08.00-16.00. Orice document, ce contine solicitari de clarificari, transmis autoritatii contractante în afara orelor de program va putea fi înregistrat, iar autoritatea contractanta va lua cunostinta de el, doar în prima zi (la prima ora) cu program de lucru. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate de catre autoritatea contractanta în SEAP, sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul invitatiei de participare (adresa www.e-licitatie.ro).

In cazul în care ofertantul are intentia de a subcontracta parte/parti din contract, va completa si prezenta Formularul 10 – Sectiunea Formulare - Declaratie privind lista subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt îndeplinite de acestia.
In cazul unei asocieri, se va completa Formularul 11.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza experienta similara prin sustinerea unui tert, se va completa Formularul 12, îmreună cu anexa la acesta (Formularul 13).
Evaluarea candidaturilor/ofertelor se realizeaza conform Metodologiei de evaluare a candidaturilor / ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achizitie organizate în baza OUG nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice în domeniile apararii si securitatii atasata la sectiunea "Documente atasate ce compun Documentatia de Atribuire".
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
Note aferente punctului III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
i) În măsura în care procedura de emitere a certificatelor menționate la pct. 3 nu permite confirmarea situației datoriilor la data solicitata, pentru intervalul de timp neacoperit până la finalul lunii anterioare depunerii ofertelor, operatorii economici pot depune o declarație pe proprie răspundere, dar au obligația de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirma îndeplinirea cerințelor, atunci când primesc din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare şi oricum înaintea semnării raportului procedurii.
ii) Documentele solicitate în cadrul acestei secțiuni se pot depune în oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mențiunea "conform cu originalul" semnata de către reprezentantul legal, cu excepția celor întocmite/emise de către ofertant cu scopul participării la procedura care se vor prezenta doar în original.

iii) Documentele depuse de candidații străini se vor prezenta însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba româna efectuata de către un traducător autorizat, în co... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Serviciul Juridic din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera
Adresse postale: Bdul Geniului, nr. 42C
Ville: Bucuresti
Code postal: 060455
Pays: Roumanie

VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 060117
Pays: Roumanie

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
1.8.2022