29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dostawy - 430931-2021

25/08/2021    S164

Polska-Ojrzeń: Autobusy elektryczne

2021/S 164-430931

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 143-379541)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ojrzeń
Krajowy numer identyfikacyjny: 130378338
Adres pocztowy: Ciechanowska 27
Miejscowość: Ojrzeń
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Dejnakowski
E-mail: adamdejnakowski@ojrzen.pl
Tel.: +48 236718320
Faks: +48 236718310
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ojrzen.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń (wraz z stacją ładowania)”

Numer referencyjny: ZPU.271.2.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa autobusu elektrycznego szkolnego wraz z ładowarką.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 143-379541

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: