Services - 430934-2022

Afficher la vue résumée

05/08/2022    S150

Hongrie-Budapest: Services de gardiennage

2022/S 150-430934

Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la défense et de la sécurité

Services

Directive 2009/81/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: Fővárosi Törvényszék
Adresse postale: Markó u. 27.
Ville: Budapest
Code postal: 1055
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Veress Tibor
E-mail: veresst@birosag.hu
Téléphone: +36 13546520
Fax: +36 13546059

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/

Adresse du profil d’acheteur: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Autre: igazságszolgáltatás
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
A Fővárosi Törvényszék szervezeti egységei elhelyezésére szolgáló épületek élőerős személy-, és vagyonvédelmi feladatai
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 4: Services d'enquête et de sécurité
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Budapest

Code NUTS HU110 Budapest

II.1.3)Information sur l’accord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
Az Ajánlatkérő szervezeti egységei elhelyezésére szolgáló épületeiben élőerős személy-, és vagyonvédelmi feladatok ellátása az alábbiak szerint:
- élőerős őrzés-védelem
- csomagvizsgáló röntgenberendezés működtetése
- fémkereső kapu működtetése
- kézi fémkereső működtetése
- vagyonvédelmi- jellegű kamerarendszer figyelése
- veszélyhelyzeti tervek működtetése
- felvonók veszélyhelyzeti felügyelete
- vagyonvédelmi, tűzvédelmi támadásjelző rendszerek éjszakai felügyelete
- épületen belüli járőrszolgálat
- robbantással történő fenyegetés kockázatát csökkentő intézkedés megtétele
- rendkívüli eseményekkel (pl. kiemelt tárgyalásokkal) kapcsolatos feladatok ellátása.
A csomagvizsgáló röntgenberendezéseket, a fémkereső kapukat és a kézi fémkeresőket az Ajánlatkérő biztosítja.
Az őrszolgálat ellátásához szükséges személyi felszerelés, egyenruházat biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79713000 Services de gardiennage

II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 2036034000.00 HUF
Hors TVA

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
Restreinte
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Nettó rezsi óradíj (HUF-ban). Pondération 70
2. A részvételi felhívás M2.) pontban alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 2 fő szakember alkalmassági követelményen (36 hónap) felüli többlet szakmai vezetői gyakorlata hónapjainak száma (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap vehető figyelembe 1 fő szakember esetében az alkalmassági feltételként előírt 36 hónapon felül, azaz mindösszesen 120 hónap). Pondération 10
3. A részvételi felhívás M3.) pontban alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 10 fő szakember csomagvizsgáló röntgenberendezés üzemeltetésére vonatkozó alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli többlet szakmai gyakorlata hónapjainak összesített száma (10 fő szakember vonatkozásában minimum 0 hónap/fő, maximum 36 hó/fő mindösszesen 360 hó vehető figyelembe).. Pondération 20
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché

Avis de marché

Numéro de l'avis au JOUE: 2022/S 070-187857 du 8.4.2022

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 - Intitulé: Vállalkozási Szerződés
V.1)Date d'attribution du marché:
20.7.2022
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: S-System Service Kft.
Adresse postale: Kalászi köz 10/C
Ville: Budapest
Code postal: 1039
Pays: Hongrie

V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 1850940000.00 HUF
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
V.4) pont szerinti szerződés végleges összértéke opció nélküli értéket jelent.
Nyertes ajánlattevő középvállalkozás.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó utca 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Adresse internet: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: A Vbt. 142. § (3) – (4) bek-ben foglaltak szerint.
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Adresse internet: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)Date d’envoi du présent avis:
1.8.2022