Услуги - 430969-2020

Компактен изглед

14/09/2020    S178

България-София: Услуги по ремонт, поддържане и възстановяване на въздухоплавателни и средства и техните двигатели

2020/S 178-430969

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“
На вниманието на: Цвятко Белниколов
Адрес за електронна поща: ts.belnikolov@mod.bg
Телефон: +359 29220648
Факс: +359 29515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.mod.bg/

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1199

Електронен достъп до информация: https://app.eop.bg/today/59722

Електронно подаване на оферти и заявления за участие: https://app.eop.bg/today/59722

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
I.3)Основна дейност
Друго: отбрана
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Интегрирана логистична поддръжка на самолети Pilatus PC-9M и PC-12/45 — рамково споразумение
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 3: Услуги във връзка с отбраната, услуги за военна и гражданска защита
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: 1. Място за изпълнение на ремонтните дейности — база на изпълнителя.
2. Мястото за получаване от изпълнителя на авиационната техника и оборудване за изпълнение на ремонтните дейности е районът на в. ф. 26810 — Поповица (филиал „Враждебна“ — София) или друго на територията на Р БЪЛГАРИЯ.
3. Мястото за предаването от изпълнителя на авиационната техника и оборудване след изпълнение на ремонтните дейности е районът на в. ф. 26810 — Поповица (филиал „Враждебна“ — София) или друго на територията на Р БЪЛГАРИЯ.
4. Мястото за изпълнение на доставките е в. ф. 26810 — Поповица (филиал „Враждебна“ — София) или друго на територията на Р БЪЛГАРИЯ.
5. Мястото на изпълнение на заявените от възложителя услуги по оказване на техническа помощ за отстраняване на откази, неизправности, дефекти и изпълнение на бюлетини за осигуряване на експлоатацията на самолетите и АСО може да бъде в района на експлоатация на авиационната техника.

код NUTS BG411 София (столица)

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 84

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 40 000 000 BGN
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Предметът на обществената поръчка е сключване на рамково споразумение за срок от 84 (осемдесет и четири) месеца за извършване на „интегрирана логистична поддръжка на самолети Pilatus PC-9M и PC-12/45“ (по-надолу в текста самолети/тите).
Интегрираната логистична поддръжка на самолетите ще включва изпълнение на следните доставки (доставки/ите) и услуги (услуги/ите):
2.1. Доставка на оборудване за самолетите (агрегати, възли, блокове и детайли за самолетите, техните двигатели, както и за системите и елементите от тяхната комплектация).
2.2. Доставка на автоматизирани системи за обучение (АСО) за типа авиационна техника PC-9M и РС-12/45 (функционални тренажори, симулатори, компютърни класове за обучение на летателен и инженерно-технически състав).
2.3. Доставка на консумативи, инструмент, средства за наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА) и контролно-проверовъчна апаратура (КПА), необходими за осигуряване експлоатацията на самолетите, двигателите и оборудването от тяхната комплектация.
2.4. Доставка на резервни части, консумативи и инструмент за осигуряване експлоатацията на СНО, КИА, КПА и АСО за самолетите.
2.5. Извършване на планови и непланови ремонти и технически инспекции на самолетите, двигателите и оборудването от тяхната комплектация, СНО, КИА, КПА и АСО.
2.6. Ремонт, периодични проверки и калибриране на СНО, КИА и КПА.
2.7. Доставка на хардуер и програмни продукти, необходими за експлоатацията на самолетите, СНО, КИА, КПА и АСО.
2.8. Оказване на техническа помощ за отстраняване на откази, неизправности, дефекти и изпълнение на бюлетини за осигуряване на експлоатацията на самолетите и АСО.
2.9. Доставка и/или абонамент за осъвременяване на техническа документация и бюлетини за самолетите.
2.10. Обучение на летателен и инженерно-технически състав за повишаване на тяхната квалификация.
2.11. Изпълнение на доработки по самолетите.
2.12. „Стандартна замяна“ на оборудване (при възможност).
2.13. Предоставяне на оборудване за временно ползване (при възможност).
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

50210000 Услуги по ремонт, поддържане и възстановяване на въздухоплавателни и средства и техните двигатели

II.1.7)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този подизпълнител
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 40 000 000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 84 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
1. Изисквания към гаранциите за авансово плащане към конкретен договор към рамковото споразумение:
1.1. Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за авансово плащане.
1.2. Гаранцията за авансово плащане се предоставя в една от следните форми:
1.2.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане.
1.2.2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка.
1.2.3. Паричен превод — внесен по сметката на дирекция „Финанси“ — МО в Българска народна банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.
1.3. Изискванията към гаранцията за авансово плащане са съгласно раздел V от проекта на рамково споразумение.
2. Изисквания към гаранцията за изпълнение на конкретен договор:
При подписване на конкретен договор към рамковото споразумение участникът, избран за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
2.1. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
2.1.1. Банкова гаранция за изпълнение.
2.1.2. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
2.1.3. Паричен превод — внесен по сметката на дирекция „Финанси“ — МО в Българска народна банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.
2.3. Изискванията към гаранцията за авансово плащане са съгласно раздел X от проекта на рамково споразумение.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Начинът на плащане за всеки конкретен договор към рамковото споразумение може да бъде:
1. Плащане след изпълнение — по банков път, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след изпълнение на доставките/услугите съгласно предмета на съответния договор към рамковото споразумение и представяне в дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ — МО на документите указани в проекта на рамково споразумение.
2. Акредитив — неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност срока на изпълнение на конкретния договор плюс 30 (тридесет) календарни дни, но не по-късно от 15 декември на съответната година. Акредитивът е усвоим след изпълнение на доставките/услугите и представяне в банката на документите указани в проекта на рамково споразумение.
Акредитивните условия се уточняват между страните по конкретния договор преди откриване на акредитива. Всички разноски по акредитива са за сметка на изпълнителя.
3. Авансово плащане по банков път — договорена за всеки конкретен договор към рамковото споразумение сума от общата стойност на договора в срок до 60 (шестдесет) дни след предоставяне от изпълнителя в дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ — МО на оригинална фактура и гаранция за стойността на аванса. Останалите проценти до пълната стойност на договора се заплаща по банков път след изпълнение на съответните доставки/услуги в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след представяне на документите, указани в проекта на рамково споразумение.
В поканата за сключване на конкретен договор към рамковото споразумение възложителят определя начина и размера на акредитива и авансовото плащане съобразно предвидените в Рамковото споразумение начини/способи.
Плащанията от страна на възложителя по всеки конкретен договор към рамковото споразумение ще се извършват след представяне в дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ — МО на документите указани в проекта на рамково споразумение.
При сключване на рамковото споразумение и договори към него цените ще бъдат съобразени с българското законодателство по ДДС.
Плащанията ще се извършват в лева за български дружества и в евро за чуждестранни фирми.
Ако изпълнителят е чуждестранно лице, всички банкови разходи по превода на банката на възложителя са а сметка на възложителя, а всички останали банкови разходи са за сметка на изпълнителя (когато е приложимо).
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия за изпълнението на поръчката, по-специално по отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията:
III.1.5)Информация относно проучване за надеждност:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние

Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък на документите, съдържащи се в заявлението за участие.
2. Данни за кандидата — данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (приложение № 1 от документацията).
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП (приложение № 2 от документацията).
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 — 4 от ЗОП (приложение № 3 от документацията).
5. Декларация (в свободна форма) дали при изпълнение на поръчката ще извършват износ, внос и/или трансфер на имущество. Към декларацията следва да се представи и заверено копие на валиден лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, и/или удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната, съгласно раздел II от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
6. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата (приложение № 5 от документацията).
7. При кандидати обединения — копие от документите по чл. 37, ал. 4 за създаване на обединението, както и документ, от който е видно лицето, което представлява участниците в обединението.
8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република БЪЛГАРИЯ (ЗОВСРБ) (приложение № 6 от документацията).
9. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ (приложение № 7 от документацията).
10. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) (приложение № 4 от документацията).
11. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (приложение № 12 от документацията).
Забележки:
1. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
2. Документите по т. 3, 8 и 11 се представят за всяко от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, както и за лицето, което по пълномощие представлява кандидата (ако има такова).
3. Когато кандидатът е юридическо лице, декларациите по т. 4, 6, 9 и 10 могат да се представят само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата.
4. Всички изисквани образци ще бъдат приложени в електронната платформа ЦАИС ЕОП, откъдето ще могат да бъдат свалени и попълнени.

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП (приложение № 2 от документацията).
2. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 — 4 от ЗОП (приложение № 3 от документацията).
3. Декларация (в свободна форма) дали при изпълнение на поръчката ще извършват износ, внос и/или трансфер на имущество. Към декларацията следва да се представи и заверено копие на валиден лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, и/или удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната, съгласно раздел II от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
4. При подизпълнители обединения — копие от документите по чл. 37, ал. 4 за създаване на обединението, както и документ, от който е видно лицето, което представлява участниците в обединението.
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ (приложение № 6 от документацията).
6. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ (приложение № 7 от документацията).
7. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) (приложение № 4 от документацията).
8. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (приложение № 12 от документацията).
Забележка:
1. Всички изброени документи за подизпълнителите се представят в офертата на участника съгласно чл. 106, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ППЗОП;
2. Документите по т. 1, 5 и 8 се представят за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
3. Когато подизпълнителят е юридическо лице, декларациите по т. 2, 6 и 7 могат да се представят само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват подизпълнителя.
4. Документите по т. 1 и 2 се представят съобразно вида и дела на поръчката, който ще се изпълнява.
5. Когато подизпълнителя е обединение, което не е юридическо лице:
5.1. Документите по т. 1, 2, 5, 6, 7 и 8 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
6. Всички изисквани образци ще бъдат приложени в електронната платформа ЦАИС ЕОП, откъдето ще могат да бъдат свалени и попълнени.
7. С подаването на оферта се счита, че участникът се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на рамково споразумение.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
III.2.3)Технически и/или професионални възможности

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Кандидатът следва за последните 5 години от датата на подаване на заявлението за участие в процедурата да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
2. За доказване на горното обстоятелство кандидатите представят в своите заявления за участие „списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка“ с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга“ (приложение № 10 от документацията).
3. Под „сходен предмет“ се разбира ремонт на самолет от типа Pilatus, ремонт на оборудване от комплектацията за самолети от типа Pilatus и доставка на авиационно оборудване.
Изисквано минимално/ни ниво/а
За последните 5 (пет) години кандидатът трябва да има изпълнени едновременно:
— не по-малко от 1 ремонт на самолет от типа Pilatus,
— ремонт на не по-малко от 50 агрегата от комплектацията на самолети от типа Pilatus,
— доставка на не по-малко от 100 различни номенклатури на авиационно оборудване.

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Когато при изпълнението на поръчката се предвижда участие на подизпълнители, участниците следва да представят доказателства, че за последните 5 години съответният/те подизпълнител/и е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
За целта участниците следва да представят за своите подизпълнители в своите оферти „списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка“ (приложение № 10 от документацията) с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга.
Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще се изпълнява от съответния подизпълнител.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Минимално изискване:
За последните 5 (пет) години съответния подизпълнител трябва да има изпълнени едновременно:
— 1 ремонт на самолет от типа Pilatus,
— ремонт на не по-малко от 10 агрегата от комплектацията на самолети от типа Pilatus,
— доставка на не по-малко от 50 различни номенклатури на авиационно оборудване.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Договаряне
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти не
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
21-46-77/2020
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.11.2020 - 23:59
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация:

I. Подаването на заявления за участие, първоначални и последващи оферти, както и обменът на всички документи и съобщения между възложителя, кандидатите/участниците ще се осъществява чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на интернет адрес (https://app.eop.bg/today) съобразно правилата за нейното използване.

II. Извън платформата възложителят провежда двустранни преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващи оферти.
III. Цялата документация се представя само на български език. Обменът на информация и договарянето по процедурата ще се извършва на български език.
IV. Дейностите по предмета на поръчката ще се извършват от конструктора/производителя на самолетите или от лице, оторизирано/сертифицирано/лицензирано от конструктора/ производителя на самолетите за извършване на тези дейности.
Документът, удостоверяващ тези обстоятелства, се прилага в техническото предложение на участника на етап представяне на оферта.
V. От участие в настоящата процедура се отстраняват кандидати/участници:
1. При наличие на обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 1—5 от ЗОП.
2. При наличие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република БЪЛГАРИЯ (ЗОВСРБ) и непредставяне на декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ.
3. При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за изпълнителя по договора са съгл. чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
4. При установяване на несъответствие с изискванията и условията, посочени от възложителя, така както са формулирани в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.
5. При наличие на основание по чл. 107 от ЗОП.
6. При непредставяне на декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
7. Които не са декриптирали заявленията за участие или оферти в определения срок.
VI. Рамковото споразумение ще бъде подписано след изтичане срока на действие на рамково споразумение № УД-03-2 от 23.5.2014 г., сключено между Министерство на отбраната и Pilatus Aircraft Ltd. — ШВЕЙЦАРИЯ, или след неговото прекратяване.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
9.9.2020