Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 430975-2021

25/08/2021    S164

Polska-Warszawa: Wozy strażackie

2021/S 164-430975

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 142-377334)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy
Adres pocztowy: ul. Polna 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-622
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Wincenciak
E-mail: mt@warszawa-straz.pl
Tel.: +48 225967382
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kmpsp-warszawa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych

Numer referencyjny: MT.2370.02.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych w następujących częściach:

Cześć A - 5 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Cześć B - 2 szt. średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 142-377334

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: część A i część B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert. Miejsce.
Zamiast:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/warszawa_straz, w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26 sierpnia 2021 r. do godziny 10.00.

Powinno być:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/warszawa_straz, w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 2 września 2021 r. do godziny 10.00.

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: część A i część B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: część A i część B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/11/2021
Powinno być:
Data: 01/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: część A i część B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: