Dostawy - 430975-2021

25/08/2021    S164

Polska-Warszawa: Wozy strażackie

2021/S 164-430975

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 142-377334)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy
Adres pocztowy: ul. Polna 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-622
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Wincenciak
E-mail: mt@warszawa-straz.pl
Tel.: +48 225967382
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kmpsp-warszawa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych

Numer referencyjny: MT.2370.02.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych w następujących częściach:

Cześć A - 5 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Cześć B - 2 szt. średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 142-377334

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: część A i część B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert. Miejsce.
Zamiast:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/warszawa_straz, w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26 sierpnia 2021 r. do godziny 10.00.

Powinno być:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/warszawa_straz, w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 2 września 2021 r. do godziny 10.00.

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: część A i część B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: część A i część B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/11/2021
Powinno być:
Data: 01/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: część A i część B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: