Fournitures - 43098-2022

26/01/2022    S18

Finlande-Lappeenranta: Imprimés et produits connexes

2022/S 018-043098

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Lappeenrannan kaupunki, hankintapalvelut
Numéro national d'identification: 0162193-3
Adresse postale: PL 11
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
Code postal: 53101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Alina Torvinen
Courriel: hankintapalvelut@lappeenranta.fi
Téléphone: +358 56161
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lappeenranta.fi
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Lappeenrannan kaupunki
Numéro national d'identification: 0162193-3
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
Pays: Finlande
Courriel: hankintapalvelut@lappeenranta.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lappeenranta.fi
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Numéro national d'identification: 0725937-3
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
Pays: Finlande
Courriel: eksote.hankinnat@eksote.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eksote.fi
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
Numéro national d'identification: 0162193-3
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
Pays: Finlande
Courriel: eveliina.treves@ekpelastuslaitos.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ekpelastuslaitos.fi/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Numéro national d'identification: 1027740-9
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
Pays: Finlande
Courriel: marja.akkila@edusampo.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ekky.fi
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Saimaan Tukipalvelut Oy
Numéro national d'identification: 0162017-2
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
Pays: Finlande
Courriel: petri.levanen@saimaantukipalvelut.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.saimaantukipalvelut.fi
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Numéro national d'identification: 0245512-1
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
Pays: Finlande
Courriel: lappeenranta.taloustoimisto@evl.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lappeenrannanseurakunnat.fi/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Luumäen kunta
Numéro national d'identification: 0162631-2
Ville: Luumäki
Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
Pays: Finlande
Courriel: kunta@luumaki.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.luumaki.fi
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
Le marché est attribué par une centrale d’achat
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Painotuotteet ja monistustyöt

II.1.2)Code CPV principal
22000000 Imprimés et produits connexes
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Hankinnan kohteena ovat viestinnän ja markkinoinnin painotuotteiden ja monistustöiden toimittaminen tilaajille tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyin ehdoin. Tuotteita hankitaan sopimuskauden aikana tilaajien todellisen tarpeen mukaisesti.

Hankintaa ei ole jaettu osiin. Sopimukseen valitaan yksi (1) sopimustoimittaja kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
22000000 Imprimés et produits connexes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4)Description des prestations:

Hankinnan kohteena ovat viestinnän ja markkinoinnin painotuotteiden ja monistustöiden toimittaminen tilaajille tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyin ehdoin. Tuotteita hankitaan sopimuskauden aikana tilaajien todellisen tarpeen mukaisesti. Hankintaan ei sisälly määräostovelvoitetta.

Hankintaa ei ole jaettu osiin. Sopimukseen valitaan yksi (1) sopimustoimittaja kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Kaupunki- ja kuntakonserniin kuuluvilla yhtiöillä on mahdollisuus käyttää tämän tarjouskilpailun perusteella valittavaa sopimustoimittajaa samoin hinnoin ja ehdoin.

Hankintaan sisältyvät mm. seuraavat tarjouspyynnössä määritellyt tuoteryhmät: esitteet, käsiohjelmat, roll-upit, julisteet, sekä muut tarjouspyynnössä määritellyt viestinnän ja markkinoinnin painotuotteet ja tulostustyöt. Tilaajat voivat tilata sopimuksen perusteella myös muita sopimustoimittajan valikoimiin kuuluvia viestinnän ja markkinoinnin painotuotteita ja monistustöitä.

Varsinaisen sopimuskauden on tarkoitus alkaa 1.4.2022 ja päättyä 31.3.2024. Tilaajat varaavat lisäksi oikeuden jatkaa sopimusta kahdella (1 + 1) vuoden mittaisella optiokaudella.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Laatu / Pondération: 11
Prix - Pondération: 89
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 003-004349
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Hankintalain 2 §:n mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintayksikkö on päättänyt keskeyttää painotuotteiden ja monistustöiden hankinnan tarjouspyynnössä olevan epäselvyyden ja tulkinnanvaraisuuden vuoksi. Tarjouspyynnössä oli asetettu pisteytettäväksi ISO9001:2015 -standardin tai sisällöltään vastaavan mukainen sertifioitu laatujohtamisjärjestelmä sekä ISO14001:2015 -standardin tai sisällöltään vastaavan mukainen sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Hankintayksikkö ei ole tarjouspyyntöasiakirjoissa avannut riittävällä tavalla, mitä sisällöllinen vastaavuus merkitsee. Hankintayksikön arvion mukaan pisteytyksen perusteiden muuttaminen tarjousaikana on tulkittava oleelliseksi muutokseksi tarjouspyyntöasiakirjoihin, jota ei voi suorittaa korjausilmoituksella.

Painotuotteiden ja monistustöiden hankinta kilpailutetaan uudelleen mahdollisimman pian korjatuilla tarjouspyyntö -asiakirjoilla.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Radanrakentajantie 5
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022