Werken - 431003-2022

05/08/2022    S150

Verenigd Koninkrijk-Rochdale: Bouwwerkzaamheden

2022/S 150-431003

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 135-387786)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rochdale Borough Council
Postadres: Number One Riverside Smith Street
Plaats: Rochdale
NUTS-code: UKD3 Greater Manchester
Postcode: OL101XU
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Farooq Rashid
E-mail: farooq.rashid@star-procurement.gov.uk
Telefoon: +44 7989161242
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.star-procurement.gov.uk/star-procurement.aspx
Adres van het kopersprofiel: https://www.star-procurement.gov.uk/star-procurement.aspx

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Chamber House Solar Farm EPC Contract

Referentienummer: DN620562
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 135-387786

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 01/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:01
Te lezen:
Datum: 01/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: