Services - 431105-2019

13/09/2019    S177    - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation 

Denmark-Frederikssund: Planting and maintenance services of green areas

2019/S 177-431105

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Frederikssund Kommune
29189129
Torvet 2
Frederikssund
3600
Denmark
Contact person: Frederik Lund Christiansen
Telephone: +45 47351079
E-mail: flchr@frederikssund.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/113378271.aspx

Address of the buyer profile: http://www.frederikssund.dk/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/113378271.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/113378271.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud med forhandling vedrørende drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder samt gennemførelse af vintertjeneste

II.1.2)Main CPV code
77310000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og udearealer på administrationscentre, boldbaner, skolebaner, kulturinstitutioner, skoler, klubber og SFO-er, daginstitutioner familieafdelingen, dag- og døgninstitutioner, plejecentre og ældreboliger, drift og vedligeholdelse af veje, stier og pladser samt udførelse af vintertjeneste i hele Frederikssund Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/113378271.aspx

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 240 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233141
45233160
45233200
45233229
77300000
77311000
77314000
77320000
90612000
90620000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01
Main site or place of performance:

Frederikssund Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og udearealer på administrationscentre, boldbaner, skolebaner, kulturinstitutioner, skoler, klubber og SFO-er, daginstitutioner familieafdelingen, dag- og døgninstitutioner, plejecentre og ældreboliger, drift og vedligeholdelse af veje, stier og pladser samt udførelse af vintertjeneste i hele Frederikssund Kommune.

Udbuddet omfatter primært følgende hovedkategorier:

Drift og vedligeholdelse af grønne områder:

— Pleje af græsarealer,

— Pleje af blomster, buske, hække, træer,

— Renholdelse af grønne områder,

— Ukrudtsbekæmpelse,

— Grøn vedligeholdelse på diverse institutioner, herunder tømning af sandkasser,

— Grøn vedligeholdelse på idrætsanlæg.

Gennemførelse af vintertjeneste:

— Gennemførelse af vintertjenesten på vej, stier og pladser,

— Gennemførelse af vintertjenesten på diverse institutioner.

Drift og vedligeholdelse af veje:

— Mindre reparationer og vedligeholdelse af asfalt, herunder slaghuller,

— Reparation og vedligeholdelse af grusbelægninger på veje og stier,

— Termisk ukrudtsbekæmpelse på veje, stier og pladser,

— Vedligeholdelse af vejstriber,

— Reparation og vedligeholdelse af vejinventar,

— Reparation og vedligeholdelse af grøfter og dræn,

— Renholdelse af veje, stier og pladser, herunder feje-sugning,

— Renholdelse af toiletter i bygninger og i terræn,

— Tømning af papirkurve og affaldsspande,

— Pleje af grønne vejarealer, herunder rabatgræs, grøfter mm. De udbudte ydelser fremgår detaljeret af Kontraktbilag 2 med underbilag.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 240 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2020
End: 30/04/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mulighed for forlængelse 3 x 12 måneder.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Visse ydelser, som skal prissættes i Kontraktbilag 3A, er i samme bilag fremhævet som optioner.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5)Information about negotiation
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/10/2019
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2019