Tjänster - 431105-2019

13/09/2019    S177    Tjänster - Meddelande om upphandling - Förfaranden under konkurrens 

Danmark-Frederikssund: Plantering och skötsel av grönområden

2019/S 177-431105

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frederikssund Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189129
Postadress: Torvet 2
Ort: Frederikssund
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 3600
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Lund Christiansen
E-post: flchr@frederikssund.dk
Telefon: +45 47351079

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/113378271.aspx

Upphandlarprofil: http://www.frederikssund.dk/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://permalink.mercell.com/113378271.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://permalink.mercell.com/113378271.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud med forhandling vedrørende drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder samt gennemførelse af vintertjeneste

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
77310000 Plantering och skötsel av grönområden
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og udearealer på administrationscentre, boldbaner, skolebaner, kulturinstitutioner, skoler, klubber og SFO-er, daginstitutioner familieafdelingen, dag- og døgninstitutioner, plejecentre og ældreboliger, drift og vedligeholdelse af veje, stier og pladser samt udførelse af vintertjeneste i hele Frederikssund Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/113378271.aspx

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 240 000 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233141 Väghållning
45233160 Banor och andra metallunderlag
45233200 Diverse ytbehandling
45233229 Underhåll av vägrenar
77300000 Trädgårdstjänster
77311000 Skötsel av trädgårdar och parker
77314000 Markskötsel
77320000 Skötsel av idrottsplatser
90612000 Gatsopning
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Frederikssund Kommune

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og udearealer på administrationscentre, boldbaner, skolebaner, kulturinstitutioner, skoler, klubber og SFO-er, daginstitutioner familieafdelingen, dag- og døgninstitutioner, plejecentre og ældreboliger, drift og vedligeholdelse af veje, stier og pladser samt udførelse af vintertjeneste i hele Frederikssund Kommune.

Udbuddet omfatter primært følgende hovedkategorier:

Drift og vedligeholdelse af grønne områder:

— Pleje af græsarealer,

— Pleje af blomster, buske, hække, træer,

— Renholdelse af grønne områder,

— Ukrudtsbekæmpelse,

— Grøn vedligeholdelse på diverse institutioner, herunder tømning af sandkasser,

— Grøn vedligeholdelse på idrætsanlæg.

Gennemførelse af vintertjeneste:

— Gennemførelse af vintertjenesten på vej, stier og pladser,

— Gennemførelse af vintertjenesten på diverse institutioner.

Drift og vedligeholdelse af veje:

— Mindre reparationer og vedligeholdelse af asfalt, herunder slaghuller,

— Reparation og vedligeholdelse af grusbelægninger på veje og stier,

— Termisk ukrudtsbekæmpelse på veje, stier og pladser,

— Vedligeholdelse af vejstriber,

— Reparation og vedligeholdelse af vejinventar,

— Reparation og vedligeholdelse af grøfter og dræn,

— Renholdelse af veje, stier og pladser, herunder feje-sugning,

— Renholdelse af toiletter i bygninger og i terræn,

— Tømning af papirkurve og affaldsspande,

— Pleje af grønne vejarealer, herunder rabatgræs, grøfter mm. De udbudte ydelser fremgår detaljeret af Kontraktbilag 2 med underbilag.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 240 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Mulighed for forlængelse 3 x 12 måneder.

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Visse ydelser, som skal prissættes i Kontraktbilag 3A, er i samme bilag fremhævet som optioner.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

Eventuella minimistandardnivåer:

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

Eventuella minimistandardnivåer:

Der henvises til Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadress: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadress: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2019