Fournitures - 43114-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Żnin: Véhicules automobiles à usage spécifique

2022/S 018-043114

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie
Adresse postale: ul. Mickiewicza 22 a
Ville: Żnin
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 88-400
Pays: Pologne
Courriel: m.piechowiak@wikznin.pl
Téléphone: +48 885231685
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wikznin.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/zwik_znin
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: Pobór i uzdatnianie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa samochodu do czyszczenia kanalizacji

Numéro de référence: 015/JRP/2021
II.1.2)Code CPV principal
34144000 Véhicules automobiles à usage spécifique
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zamawiającego, niebędącego prototypem, dostarczenie do siedziby Zamawiającego oraz jego uruchomienie i przeszkolenie z obsługi.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zamawiającego, niebędącego prototypem, dostarczenie do siedziby Zamawiającego oraz jego

uruchomienie i przeszkolenie z obsługi.

2.W dniu dostarczenia pojazdu Wykonawca zapewni co najmniej dwudniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi pojazdu dla pracowników Zamawiającego.

3.Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. i. z 2020 r.

poz. 110, z później. zm.).

4.Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu drogowego na terenie UE.

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

6.Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodem 34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania.

7.Zamawiający wymaga udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony kompletny pojazd bez limitu przebiegu km oraz minimum 36-miesięcznej gwarancji na zabudowę bez limitu mtg.

8.Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał serwis pojazdu oraz zabudowy zlokalizowany na terenie Polski.

9.Oferowany pojazd wraz z zabudową nie może być prototypem.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Gwarancja na zabudowę / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POIS.02.03.00-00-0231/17-00

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 240-629847
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Dostawa samochodu do czyszczenia kanalizacji

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Wobec tego, że cena jedynej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587800
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022