Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 431178-2022

08/08/2022    S151

Polen-Leszno: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten

2022/S 151-431178

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Leszno
Postanschrift: ul. Kazimierza Karasia 15
Ort: Leszno
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Celina Pilżys-Kosmatka
E-Mail: bpw@leszno.pl
Telefon: +48 655206216
Fax: +48 655206216
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.leszno.pl/
Adresse des Beschafferprofils: www.bip.leszno.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji miasta Leszna (II)

Referenznummer der Bekanntmachung: IN.271.12.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami

i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji miasta Leszna

w podziale na dwie części:

1) Część I – „Przebudowa placu Nowy Rynek wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną”,

2) Część II – „Przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną”.

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia!

Na realizację Projektu pn.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Miasta Leszna” - Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa placu Nowy Rynek wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34922100 Straßenmarkierungen
45111100 Abbrucharbeiten
45111291 Erschließungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45232300 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und Fernmeldeleitungen
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233129 Bau von Querstraßen
45233140 Straßenarbeiten
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233252 Oberbauarbeiten für Straßen
45261000 Errichtung von Dachstühlen sowie Dachdeckarbeiten und zugehörige Arbeiten
45262650 Verblendungsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
45315700 Installation von Schaltanlagen
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
45330000 Installateurarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45312310 Blitzschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

Miasto Leszno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Celem przedmiotowej Inwestycji jest modernizacja istniejącego placu targowego i przyległych ulic. W ramach nowego targowiska funkcjonować będą miejsca handlu całorocznego (pawilony), handlu sezonowego pod zadaszeniem i handlu sezonowego niezadaszonego. Planowane do wybudowania pawilony to dwa budynki jednokondygnacyjne o konstrukcji szkieletowej przykryte dachem płaskim. Powierzchnia zabudowy zgodnie z projektem budowlanym wynosi 223,62 m2. Jako posadowienie pawilonów zaprojektowano stopy fundamentowe. Ściany zewnętrzne, konstrukcja nośna zaprojektowana została z konstrukcji stalowej obłożonej płytą warstwową z ukrytym mocowaniem. Konstrukcję nośną stanowić będzie konstrukcja z ram z profili stalowych. Zadaszenie zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej wspartej na stalowych słupach. Zadaszenie wyposażone mają być w instalację kanalizacji deszczowej oraz instalację elektryczną i odgromową. Pawilon wyposażony ma być w instalacje wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną oraz wentylację mechaniczną i klimatyzację z funkcją grzania i chłodzenia.

Drugim ważnym elementem przy planowanej inwestycji jest budowa nawierzchni placu handlowego wykonana z płyt granitowych. Centralna i zachodnia część placu wykonana ma być z płyt granitowych fakturowanych o wymiarach 41x41x10 cm oraz 82,5x82,5,10 cm. Płyty ułożone na gruncie rodzimym wyłożonym geosiatką o sztywnych węzłach. Grunt wzmocniony stabilizowanym cementem. Podbudowa zaprojektowana została z kruszywa łamanego oraz podsypce piaskowo cementowej. Wypełnienie spoin przewidziano z żywicy epoksydowej, dwuskładnikowej.

Ciągi piesze po zewnętrznym obrysie placu oraz zachodnia część placu zaprojektowana jest z kostki granitowej fakturowanej o wymiarach 28x14x10 cm. Kostka ułożona na gruncie rodzimym wyłożonym geosiatką o sztywnych węzłach. Grunt wzmocniony stabilizowanym cementem. Podbudowa zaprojektowana została z kruszywa łamanego oraz podsypce piaskowo cementowej. Wypełnienie spoin przewidziano z żywicy epoksydowej, dwuskładnikowej.

Kolejnym elementem jest przebudowa dróg przyległych do placu Nowy Rynek. Ze względu na ekstensywną przebudowę placu, rozbiórce ulegnie większość nawierzchni drogowych. Odtworzenie nawierzchni jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.

W ramach inwestycji zaprojektowano również budowę instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej

i kanalizacji deszczowej oraz instalacji wewnętrznych: wentylacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Podczas przebudowy Nowego Rynku konieczne jest również usunięcie kolizji elektroenergetycznych.

Nowe przyłącze zapewniające zapotrzebowanie na wodę dla toalety przewidzianej w budynku usługowym oraz wykorzystywane również do zasilania zraszaczy miejskich, dystrybutorów wody pitnej oraz punktu poboru wody wybudowane będzie z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w północnej części Nowego Rynki. Przyłącze zakończone będzie studzienką wodomierzową wykonaną z kręgów betonowych o średnicy DN1000.

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych w projektowanej toalety publicznej przewidziano włączenie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN500. Przyłącze zaprojektowano z rur PVC 160. Natomiast do odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanych pawilonów przewidziano włączenie do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) dla Części I przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium - Rozdział 10 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34922100 Straßenmarkierungen
45111100 Abbrucharbeiten
45111291 Erschließungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45232300 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und Fernmeldeleitungen
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233129 Bau von Querstraßen
45233140 Straßenarbeiten
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233252 Oberbauarbeiten für Straßen
45261000 Errichtung von Dachstühlen sowie Dachdeckarbeiten und zugehörige Arbeiten
45262650 Verblendungsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
45315700 Installation von Schaltanlagen
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
45330000 Installateurarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45312310 Blitzschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

Miasto Leszno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2) Celem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane:

a) Prace branży drogowej polegające na:

- roboty ziemne ( w tym roboty pomiarowe, dokumentacja powykonawczą z pomiarami), rozbiórce nawierzchni ścieralnej i podbudowy z mas mineralnych, rozbiórce chodników, mechanicznej rozbiórce podbudowy ulic, chodników i miejsc postojowych, rozbiórce krawężników kamiennych, obrzeży trawnikowych, rozbiórce ław pod krawężniki z betonu, Załadowanie i wywiezienie gruzu, mechanicznym wykonaniu koryta, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod chodniki i plac, wzmacnianiu podłoża gruntowego geosiatkami – geosiatka do wykonania „materaców” pod drogi, miejsca postojowe, pieszojezdnie, wypełnieniu materacy kruszywem łamanym, wykonaniu podbudowy chodników, placu, pieszojezdni i miejsc postojowych, wykonaniu podbudowy z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej, montażu krawężników kamiennych, montażu list aluminiowych rozdzielających płyty granitowe, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 28x14x10, 41x41x7, wykonanie nawierzchni chodnika i placu z betonu dekoracyjnego, oznakowaniu pionowym i poziomym.

b) Prace branży budowlanej , sanitarnej polegające na:

- branża budowlana: wykonaniu konstrukcji Pergoli, metalizacji natryskowa Pergoli, malowaniu natryskowym Pergoli (powłoka wykończeniowa), wykonaniu konstrukcji wieńczących pergoli i trejaży – oczepy z krawędziaków z modrzewia, wykopach pod fontannę, wykonaniu podkładu betonowego, wykonaniu płyty fundamentowej żelbetowej, wykonaniu ścian żelbetowych i płyty stropowej o gr. 25 cm, położeniu okładziny słupów pergoli deską modrzewiową, okładziny poprzeczek deską modrzewiową, wykonaniu ślepej podłogi z desek kompozytowych na legarach ułożonych krzywo, montażu żagla tarasowego, wykonaniu izolacji pionowej i poziomej z reaktywnej żywicy uszczelniającej, ułożeniu folii ochronnej kubełkowej- izolacja zbiornika, wykonaniu postumentu pod pompy, montażu drabin stalowych ze stali nierdzewnej, montażu krat typu WOS, wykonanie nawierzchni z płytek kamionkowych GRES 30x30, wykonaniu tynków, malowaniu ścian i sufitu komory, osadzeniu włazów w studzienkach i komorach, plac przy fontannie- mechaniczne wykonanie koryta, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej z betonu architektonicznego, rozbiórce małej architektury, dostawie i montażu małej architektury m.in. ławek, siedzisk, koszy itd.,

- branża sanitarna: wykonaniu przyłączy wodociągowych W1-W2- montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm, montażu wodomierzy, montażu zaworu zwrotnego antyskażeniowego, wykonaniu przyłącza wodociągowego W3-W4 – montażu rurociągu o śr. 40mm, wcięciu w istniejącą sieć wodociągową, montażu zasuwy, montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm, montażu wodociągu i zaworu zwrotnego antyskażeniowego, wykonaniu badań wody, wykonaniu instalacji sanitarnej fontanny, wykonaniu kanalizacji tłocznej fontanny, montażu pomp zatapialnych, wykonaniu kanalizacji awaryjnej fontanny, wykonaniu kanalizacji spustowej fontanny, wykonaniu kanalizacji deszczowo/przelewowej fontanny, wykonaniu instalacji wentylacji, wykonaniu instalacji grzewczej, wykonaniu dezynfekcji i prób szczelności, montażu wyposażenia, urządzeń i materiałów fontanny,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) dla Części II przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium - Rozdział 10 SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-234722
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa placu Nowy Rynek wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przetargowego nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.

10.Dokumenty, które należy złożyć:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,

2) Wypełnione kosztorysy ofertowe, sporządzone z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załącznik nr 9a i 9b do SWZ.

11.Dokumenty składane wraz z ofertą:

1)Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ,

2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ.

4) Oświadczenie dot. rodzajów robót wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 3 do SWZ,

5) oświadczenie dotyczące wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu tego zadania–Załącznik nr 12 do SWZ.

6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,

w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub z zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/08/2022