Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 431178-2022

08/08/2022    S151

Polska-Leszno: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2022/S 151-431178

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Leszno
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Karasia 15
Miejscowość: Leszno
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Kod pocztowy: 64-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Celina Pilżys-Kosmatka
E-mail: bpw@leszno.pl
Tel.: +48 655206216
Faks: +48 655206216
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.leszno.pl/
Adres profilu nabywcy: www.bip.leszno.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji miasta Leszna (II)

Numer referencyjny: IN.271.12.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami

i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji miasta Leszna

w podziale na dwie części:

1) Część I – „Przebudowa placu Nowy Rynek wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną”,

2) Część II – „Przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną”.

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia!

Na realizację Projektu pn.: „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Miasta Leszna” - Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa placu Nowy Rynek wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34922100 Oznakowanie drogowe
45111100 Roboty w zakresie burzenia
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233140 Roboty drogowe
45233221 Malowanie nawierzchi
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262650 Roboty w zakresie okładania
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45312310 Ochrona odgromowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Leszno

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem przedmiotowej Inwestycji jest modernizacja istniejącego placu targowego i przyległych ulic. W ramach nowego targowiska funkcjonować będą miejsca handlu całorocznego (pawilony), handlu sezonowego pod zadaszeniem i handlu sezonowego niezadaszonego. Planowane do wybudowania pawilony to dwa budynki jednokondygnacyjne o konstrukcji szkieletowej przykryte dachem płaskim. Powierzchnia zabudowy zgodnie z projektem budowlanym wynosi 223,62 m2. Jako posadowienie pawilonów zaprojektowano stopy fundamentowe. Ściany zewnętrzne, konstrukcja nośna zaprojektowana została z konstrukcji stalowej obłożonej płytą warstwową z ukrytym mocowaniem. Konstrukcję nośną stanowić będzie konstrukcja z ram z profili stalowych. Zadaszenie zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej wspartej na stalowych słupach. Zadaszenie wyposażone mają być w instalację kanalizacji deszczowej oraz instalację elektryczną i odgromową. Pawilon wyposażony ma być w instalacje wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną oraz wentylację mechaniczną i klimatyzację z funkcją grzania i chłodzenia.

Drugim ważnym elementem przy planowanej inwestycji jest budowa nawierzchni placu handlowego wykonana z płyt granitowych. Centralna i zachodnia część placu wykonana ma być z płyt granitowych fakturowanych o wymiarach 41x41x10 cm oraz 82,5x82,5,10 cm. Płyty ułożone na gruncie rodzimym wyłożonym geosiatką o sztywnych węzłach. Grunt wzmocniony stabilizowanym cementem. Podbudowa zaprojektowana została z kruszywa łamanego oraz podsypce piaskowo cementowej. Wypełnienie spoin przewidziano z żywicy epoksydowej, dwuskładnikowej.

Ciągi piesze po zewnętrznym obrysie placu oraz zachodnia część placu zaprojektowana jest z kostki granitowej fakturowanej o wymiarach 28x14x10 cm. Kostka ułożona na gruncie rodzimym wyłożonym geosiatką o sztywnych węzłach. Grunt wzmocniony stabilizowanym cementem. Podbudowa zaprojektowana została z kruszywa łamanego oraz podsypce piaskowo cementowej. Wypełnienie spoin przewidziano z żywicy epoksydowej, dwuskładnikowej.

Kolejnym elementem jest przebudowa dróg przyległych do placu Nowy Rynek. Ze względu na ekstensywną przebudowę placu, rozbiórce ulegnie większość nawierzchni drogowych. Odtworzenie nawierzchni jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.

W ramach inwestycji zaprojektowano również budowę instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej

i kanalizacji deszczowej oraz instalacji wewnętrznych: wentylacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Podczas przebudowy Nowego Rynku konieczne jest również usunięcie kolizji elektroenergetycznych.

Nowe przyłącze zapewniające zapotrzebowanie na wodę dla toalety przewidzianej w budynku usługowym oraz wykorzystywane również do zasilania zraszaczy miejskich, dystrybutorów wody pitnej oraz punktu poboru wody wybudowane będzie z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w północnej części Nowego Rynki. Przyłącze zakończone będzie studzienką wodomierzową wykonaną z kręgów betonowych o średnicy DN1000.

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych w projektowanej toalety publicznej przewidziano włączenie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN500. Przyłącze zaprojektowano z rur PVC 160. Natomiast do odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanych pawilonów przewidziano włączenie do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) dla Części I przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium - Rozdział 10 SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34922100 Oznakowanie drogowe
45111100 Roboty w zakresie burzenia
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233140 Roboty drogowe
45233221 Malowanie nawierzchi
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262650 Roboty w zakresie okładania
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45312310 Ochrona odgromowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Leszno

II.2.4)Opis zamówienia:

2) Celem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane:

a) Prace branży drogowej polegające na:

- roboty ziemne ( w tym roboty pomiarowe, dokumentacja powykonawczą z pomiarami), rozbiórce nawierzchni ścieralnej i podbudowy z mas mineralnych, rozbiórce chodników, mechanicznej rozbiórce podbudowy ulic, chodników i miejsc postojowych, rozbiórce krawężników kamiennych, obrzeży trawnikowych, rozbiórce ław pod krawężniki z betonu, Załadowanie i wywiezienie gruzu, mechanicznym wykonaniu koryta, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod chodniki i plac, wzmacnianiu podłoża gruntowego geosiatkami – geosiatka do wykonania „materaców” pod drogi, miejsca postojowe, pieszojezdnie, wypełnieniu materacy kruszywem łamanym, wykonaniu podbudowy chodników, placu, pieszojezdni i miejsc postojowych, wykonaniu podbudowy z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej, montażu krawężników kamiennych, montażu list aluminiowych rozdzielających płyty granitowe, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 28x14x10, 41x41x7, wykonanie nawierzchni chodnika i placu z betonu dekoracyjnego, oznakowaniu pionowym i poziomym.

b) Prace branży budowlanej , sanitarnej polegające na:

- branża budowlana: wykonaniu konstrukcji Pergoli, metalizacji natryskowa Pergoli, malowaniu natryskowym Pergoli (powłoka wykończeniowa), wykonaniu konstrukcji wieńczących pergoli i trejaży – oczepy z krawędziaków z modrzewia, wykopach pod fontannę, wykonaniu podkładu betonowego, wykonaniu płyty fundamentowej żelbetowej, wykonaniu ścian żelbetowych i płyty stropowej o gr. 25 cm, położeniu okładziny słupów pergoli deską modrzewiową, okładziny poprzeczek deską modrzewiową, wykonaniu ślepej podłogi z desek kompozytowych na legarach ułożonych krzywo, montażu żagla tarasowego, wykonaniu izolacji pionowej i poziomej z reaktywnej żywicy uszczelniającej, ułożeniu folii ochronnej kubełkowej- izolacja zbiornika, wykonaniu postumentu pod pompy, montażu drabin stalowych ze stali nierdzewnej, montażu krat typu WOS, wykonanie nawierzchni z płytek kamionkowych GRES 30x30, wykonaniu tynków, malowaniu ścian i sufitu komory, osadzeniu włazów w studzienkach i komorach, plac przy fontannie- mechaniczne wykonanie koryta, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej z betonu architektonicznego, rozbiórce małej architektury, dostawie i montażu małej architektury m.in. ławek, siedzisk, koszy itd.,

- branża sanitarna: wykonaniu przyłączy wodociągowych W1-W2- montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm, montażu wodomierzy, montażu zaworu zwrotnego antyskażeniowego, wykonaniu przyłącza wodociągowego W3-W4 – montażu rurociągu o śr. 40mm, wcięciu w istniejącą sieć wodociągową, montażu zasuwy, montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm, montażu wodociągu i zaworu zwrotnego antyskażeniowego, wykonaniu badań wody, wykonaniu instalacji sanitarnej fontanny, wykonaniu kanalizacji tłocznej fontanny, montażu pomp zatapialnych, wykonaniu kanalizacji awaryjnej fontanny, wykonaniu kanalizacji spustowej fontanny, wykonaniu kanalizacji deszczowo/przelewowej fontanny, wykonaniu instalacji wentylacji, wykonaniu instalacji grzewczej, wykonaniu dezynfekcji i prób szczelności, montażu wyposażenia, urządzeń i materiałów fontanny,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) dla Części II przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium - Rozdział 10 SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-234722
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Przebudowa placu Nowy Rynek wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przetargowego nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.

10.Dokumenty, które należy złożyć:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,

2) Wypełnione kosztorysy ofertowe, sporządzone z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załącznik nr 9a i 9b do SWZ.

11.Dokumenty składane wraz z ofertą:

1)Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ,

2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ.

4) Oświadczenie dot. rodzajów robót wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 3 do SWZ,

5) oświadczenie dotyczące wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu tego zadania–Załącznik nr 12 do SWZ.

6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,

w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub z zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2022