Tjänster - 431184-2020

15/09/2020    S179

Belgien-Bryssel: Integritetstjänst som kompletterar EGNSS med hög noggrannhet

2020/S 179-431184

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, DEFIS – Defence Industry and Space, DEFIS.DDG.C.2 – Satellite Navigation
Postadress: Avenue d'Auderghem 45
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-post: defis-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6888
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6888
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Integritetstjänst som kompletterar EGNSS med hög noggrannhet

Referensnummer: DEFIS/2020/OP/0005
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna åtgärd är att bedöma fördelarna med olika riktningar för Galileo- och Egnostjänsterna som ska utvecklas, och att utarbeta färdplaner för de åtgärder som krävs, innan sådana nya tjänster tas i drift.

I detta sammanhang ska den verksamhet som ska genomföras analysera genomförbarheten av en integritetstjänst, som kompletterar det europeiska GNSS-systemets (EGNSS) höga noggrannhet under tidsramen 2030+ utöver den nuvarande baslinjen för EGNSS-tjänster för att tillgodose framväxande behov inom självständiga transporter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 350 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
38112100 Navigations- och positionsbestämningssystem (GPS eller liknande)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler eller annan plats som anges i förfrågningsunderlaget.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna åtgärd är att bedöma fördelarna med olika riktningar för Galileo- och Egnostjänsterna som ska utvecklas, och att utarbeta färdplaner för de åtgärder som krävs, innan sådana nya tjänster tas i drift.

I detta sammanhang ska den verksamhet som ska genomföras analysera genomförbarheten av en integritetstjänst, som kompletterar det europeiska GNSS-systemets (EGNSS) höga noggrannhet under tidsramen 2030+ utöver den nuvarande baslinjen för EGNSS-tjänster för att tillgodose framväxande behov inom självständiga transporter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 350 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 15
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Denna åtgärd kommer att genomföras inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling, Horisont 2020 (Horizon2020).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Under förutsättning att alla tröskelvärden uppnås och inom den tillgängliga budgeten kommer Europeiska kommissionen att tilldela ett kontrakt till de två högst rankade anbuden efter att ha tillämpat tilldelningsformeln. Vart och ett av de två utvalda anbuden kommer att tilldelas för högst 350 000 EUR (trehundrafemtiotusen euro) vardera.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 146-358223
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/11/2020
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 8 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/11/2020
Lokal tid: 11:00
Plats:

Avenue d'Auderghem 45, 1040 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/09/2020