Roboty budowlane - 431275-2020

15/09/2020    S179

Polska-Rybnik: Izolacja cieplna

2020/S 179-431275

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 17
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
E-mail: dzp@zgm.rybnik.pl
Tel.: +48 324221247
Faks: +48 324221247

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zgm.rybnik.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.zgm.rybnik.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania

Numer referencyjny: DZP.2120.0029.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45321000 Izolacja cieplna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 497 481.06 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynek przy ul. Patriotów 20

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rybnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Roboty ogólnobudowlane:

1) roboty rozbiórkowe stolarki okiennej i drzwiowej,

2) roboty ociepleniowe ścian i stropów (załączono nowy projekt kolorystyki elewacji. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie nowe kolory elewacji, parapetów, rur spustowych, drzwi zewnętrznych do klatek schodowych bez wykonania widocznych w projekcie grafik i napisów),

3) roboty izolacyjne ścian piwnic,

4) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

5) roboty towarzyszące i porządkowe,

6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

2. Roboty instalacyjne:

1) roboty rozbiórkowe piecy węglowych, starych instalacji centralnego ogrzewania (z uwagi na okres prowadzonych robót, do rozbiórki istniejących piecy lub kotłów należy przystąpić dopiero po wykonaniu i montażu urządzeń instalacji centralnego ogrzewania i gazowej),

2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego,

3) montaż gazowych kotłów centralnego ogrzewania,

4) wykonanie instalacji gazowej,

5) roboty towarzyszące i porządkowe,

6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

3. Informacja i promocja:

Dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz pamiątkowych wg podanych wzorów z uwzględnieniem opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Tablice należy wykonać z materiałów trwałych, z tworzywa sztucznego, z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Tablica informacyjna o wymiarach 120x80cm umieszczona na słupkach, stelażu lub ogrodzeniu terenu robót w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Tablica pamiątkowa wykonana z dobrej jakości materiałów trwałych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, w formacie A3, do zamontowania w miejscu widocznym, bezpośrednio na elewacji w miejscu wskazanym w opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, decyzja o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej, stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 216 076.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu”, POIS.01.07.01-00.0011/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja dodatkowa do sekcji II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynek przy ul. Patriotów 22

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rybnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Roboty ogólnobudowlane:

1) roboty rozbiórkowe stolarki okiennej i drzwiowej,

2) roboty ociepleniowe ścian i stropów (załączono nowy projekt kolorystyki elewacji. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie nowe kolory elewacji, parapetów, rur spustowych, drzwi zewnętrznych do klatek schodowych bez wykonania widocznych w projekcie grafik i napisów),

3) roboty izolacyjne ścian piwnic,

4) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

5) roboty towarzyszące i porządkowe,

6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

2. Roboty instalacyjne:

1) roboty rozbiórkowe piecy węglowych, starych instalacji centralnego ogrzewania (z uwagi na okres prowadzonych robót, do rozbiórki istniejących piecy lub kotłów należy przystąpić dopiero po wykonaniu i montażu urządzeń instalacji centralnego ogrzewania i gazowej),

2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego,

3) montaż gazowych kotłów centralnego ogrzewania,

4) wykonanie instalacji gazowej,

5) roboty towarzyszące i porządkowe,

6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

3. Informacja i promocja:

Dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz pamiątkowych wg podanych wzorów z uwzględnieniem opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Tablice należy wykonać z materiałów trwałych, z tworzywa sztucznego, z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Tablica informacyjna o wymiarach 120x80cm umieszczona na słupkach, stelażu lub ogrodzeniu terenu robót w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Tablica pamiątkowa wykonana z dobrej jakości materiałów trwałych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, w formacie A3, do zamontowania w miejscu widocznym, bezpośrednio na elewacji w miejscu wskazanym w opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, decyzja o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej, stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 799 019.37 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu”, POIS.01.07.01-00.0011/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja dodatkowa do sekcji II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynek przy ul. Lompy 14

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rybnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Roboty ogólnobudowlane:

1) roboty rozbiórkowe stolarki okiennej i drzwiowej,

2) roboty ociepleniowe ścian i stropów (załączono nowy projekt kolorystyki elewacji. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie nowe kolory elewacji, parapetów, rur spustowych, drzwi zewnętrznych do klatek schodowych bez wykonania widocznych w projekcie grafik i napisów),

3) roboty izolacyjne ścian piwnic,

4) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

5) roboty towarzyszące i porządkowe,

6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

2. Roboty instalacyjne:

1) roboty rozbiórkowe piecy węglowych, starych instalacji centralnego ogrzewania (z uwagi na okres prowadzonych robót, do rozbiórki istniejących piecy lub kotłów należy przystąpić dopiero po wykonaniu i montażu urządzeń instalacji centralnego ogrzewania i gazowej),

2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego,

3) montaż gazowych kotłów centralnego ogrzewania,

4) wykonanie instalacji gazowej,

5) roboty towarzyszące i porządkowe,

6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

3. Informacja i promocja:

Dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz pamiątkowych wg podanych wzorów z uwzględnieniem opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Tablice należy wykonać z materiałów trwałych, z tworzywa sztucznego, z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Tablica informacyjna o wymiarach 120x80cm umieszczona na słupkach, stelażu lub ogrodzeniu terenu robót w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Tablica pamiątkowa wykonana z dobrej jakości materiałów trwałych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, w formacie A3, do zamontowania w miejscu widocznym, bezpośrednio na elewacji w miejscu wskazanym w opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, decyzja o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej, stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 833 216.39 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu”, POIS.01.07.01-00.0011/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja dodatkowa do sekcji II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynek przy ul. Lompy 15

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rybnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Roboty ogólnobudowlane:

1) roboty rozbiórkowe stolarki okiennej i drzwiowej,

2) roboty ociepleniowe ścian i stropów (załączono nowy projekt kolorystyki elewacji. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie nowe kolory elewacji, parapetów, rur spustowych, drzwi zewnętrznych do klatek schodowych bez wykonania widocznych w projekcie grafik i napisów),

3) roboty izolacyjne ścian piwnic,

4) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

5) roboty towarzyszące i porządkowe,

6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

2. Roboty instalacyjne:

1) roboty rozbiórkowe piecy węglowych, starych instalacji centralnego ogrzewania (z uwagi na okres prowadzonych robót, do rozbiórki istniejących piecy lub kotłów należy przystąpić dopiero po wykonaniu i montażu urządzeń instalacji centralnego ogrzewania i gazowej),

2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego,

3) montaż gazowych kotłów centralnego ogrzewania,

4) wykonanie instalacji gazowej,

5) roboty towarzyszące i porządkowe,

6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

3. Informacja i promocja:

Dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz pamiątkowych wg podanych wzorów z uwzględnieniem opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Tablice należy wykonać z materiałów trwałych, z tworzywa sztucznego, z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Tablica informacyjna o wymiarach 120x80cm umieszczona na słupkach, stelażu lub ogrodzeniu terenu robót w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Tablica pamiątkowa wykonana z dobrej jakości materiałów trwałych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, w formacie A3, do zamontowania w miejscu widocznym, bezpośrednio na elewacji w miejscu wskazanym w opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, decyzja o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej, stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 345 575.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu”, POIS.01.07.01-00.0011/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja dodatkowa do sekcji II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynek przy ul. I Brygady 1

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rybnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Roboty ogólnobudowlane:

1) roboty rozbiórkowe stolarki okiennej i drzwiowej,

2) roboty ociepleniowe ścian i stropów (załączono nowy projekt kolorystyki elewacji. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie nowe kolory elewacji, parapetów, rur spustowych, drzwi zewnętrznych do klatek schodowych bez wykonania widocznych w projekcie grafik i napisów),

3) roboty izolacyjne ścian piwnic,

4) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

5) roboty towarzyszące i porządkowe,

6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

2. Roboty instalacyjne:

1) roboty rozbiórkowe piecy węglowych, starych instalacji centralnego ogrzewania (z uwagi na okres prowadzonych robót, do rozbiórki istniejących piecy lub kotłów należy przystąpić dopiero po wykonaniu i montażu urządzeń instalacji centralnego ogrzewania i gazowej),

2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego,

3) montaż gazowych kotłów centralnego ogrzewania,

4) wykonanie instalacji gazowej,

5) roboty towarzyszące i porządkowe,

6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

3. Informacja i promocja:

Dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz pamiątkowych wg podanych wzorów z uwzględnieniem opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Tablice należy wykonać z materiałów trwałych, z tworzywa sztucznego, z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Tablica informacyjna o wymiarach 120x80cm umieszczona na słupkach, stelażu lub ogrodzeniu terenu robót w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Tablica pamiątkowa wykonana z dobrej jakości materiałów trwałych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, w formacie A3, do zamontowania w miejscu widocznym, bezpośrednio na elewacji w miejscu wskazanym w opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, decyzja o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej, stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 303 593.76 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu”, POIS.01.07.01-00.0011/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja dodatkowa do sekcji II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP), zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 pkt 1 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub

Administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6 stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 ppkt 1 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 5, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6 stosuje się.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zadanie nr 1:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto polegającą na dociepleniu ścian budynku, oraz

b) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto polegającą na budowie lub przebudowie instalacji centralnego ogrzewania.

Zadanie nr 2, 3, 4, 5:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto polegającą na dociepleniu ścian budynku, oraz

b) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto polegającą na budowie lub przebudowie instalacji centralnego ogrzewania.

W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

Zamawiający dopuszcza aby ww. warunki określone w pkt a) i b) były spełnione w ramach odrębnych zadań jak i przez różne podmioty.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać – inne dokumenty.

3. W sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Informacja dodatkowa do sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówienie publiczne.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego: Rybnik, ul. Kościuszki 17, POLSKA, pokój nr 4 (sala narad).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. Dotyczy sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, dokonywane będą w PLN.

5. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 60 %, gwarancja na roboty budowlane 20 %, gwarancja na urządzenia i przybory 20 %.

6. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

— „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

— formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

— pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza w sytuacji:

1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (spółki cywilne/konsorcja) – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty,

— dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

— w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dokument złożony w formie oryginału (tj. dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta).

7. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: zadanie nr 1: 15 000 PLN, zadanie nr 2: 20 000 PLN, zadanie nr 3: 30 000 PLN, zadanie nr 4: 25 000 PLN, zadanie nr 5: 24 000. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.

8. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie(zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sąduwłaściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem PrezesaIzby.

15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpisprzeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzęduw terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020