Építési beruházás - 431348-2020

15/09/2020    S179

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 179-431348

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15816
Postai cím: Pesti út 165.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Tamás polgármester
E-mail: kozbeszerzes.onk@rakosmente.hu
Telefon: +36 1253308
Fax: +36 12560661
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rakosmente.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.rakosmente.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés keretében útépítés egyoldali járdaépítéssel a hozzá tartozó vízelvezetéssel, közvilágítás bővítéssel, végleges forgalomtechnikai kialakítással, szükség esetén fakivágással

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés keretében útépítés egyoldali járdaépítéssel a hozzá tartozó vízelvezetéssel, közvilágítás bővítéssel, végleges forgalomtechnikai kialakítással, szükség esetén fakivágással, pótlással együtt és a megvalósult állapot dokumentálásával együtt – 2020”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 803 142 858.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés keretében útépítés egyoldali járdaépítéssel a hozzá tartozó vízelvezetéssel, közvilágítás bővítéssel, végleges forgalomtechnikai kialakítással, szükség esetén fakivágással,

Rész száma: 1.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45232451 Vízelvezetés és felszíni munka
45232452 Vízelvezetés
45213316 Járdák kivitelezése
77300000 Kertészeti szolgáltatások
77211400 Favágási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XVII. kerület, 527. utca az 526. utca és az 528. utca között,

— Budapest, XVII. kerület, 529. utca az 526. utca és az 528. utca között,

— Budapest, XVII. kerület, 542. utca végig,

— Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlati Rész Száma: Utca neve: -tól -ig hossz fm: Részenkénti hossz (fm):

1. 527. 526. 528. 311,68 837,05

529. 526. 528. 369,39

542. végig 79,34

543. végig 76,64

2. Fűzkút Patak Rákoscsaba 89 626,02

Kelecsény Czeglédi Patak 171,69

Patak Kelecsény Fűzkút 97

Rizskalász Péceli Battonya 268,33

3. Nyeremény Tápióbicske Nápoly 488,5 620,04

Köszörűs Pesti Tálpatak 131,54

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a kiviteli tervek és engedélyek egyéb utcákat is tartalmaznak, annak ellenére jelen eljárás a fent megnevezett utcákra és azon belül meghatározott szakaszokra vonatkozik.

A részletes mennyiségeket a kiviteli terv tartalmazza.

A kivitelezést a kiviteli tervek, az építési és a vízjogi létesítési engedélyek, jóváhagyások alapján kell elvégezni. Az engedélyek és mellékletei rögzíti azon előírásokat, amelyeket a kivitelezés során be kell tartani. Az engedélyek a megépítésre kerülő utcákon túl más utcák építésére is vonatkozhatnak, de ezek nem tárgyai jelen közbeszerzési eljárásnak. Tervtől és az engedélyben foglaltaktól eltérni, illetve más anyagot beépíteni csak a Tervező, az érintett üzemeltető, szükség esetén az engedélyező Hatóság és az Ajánlatkérő jóváhagyásával lehet. A pályaszerkezetet a kiviteli terv szerint kell megépíteni.

Az épülő út mentén fekvő minden ingatlanhoz, a telekhatárig ki kell építeni a gépjármű és gyalogos bejárót. A kocsi behajtókat terv szerint kell megépíteni, íves csatlakozással az épülő úthoz. Azon telkek kocsi behajtóit, ahol nem meghatározható a helyük (pl.: nincs nagykapu) a kivitelezés megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosával az építés helyét egyeztetni kell. Ahol a kocsi behajtó küszöb szintje alacsonyabb, mint a kocsiút széle, ott a járda közút felőli vonalába vápa alakítandó ki.

A meglévő járdát, és annak vonalában a hiányzó járdaszakaszokat kell megépíteni. A járdák közúthoz csatlakozását akadálymentesen, szakszerűen kell kiépíteni. Ezeken a helyeken az ívekben „K” szegély nem építhető be.

Az út víztelenítése a tervnek megfelelően készítendő.

Az út besorolása miatti közvilágítás nem megfelelő. A terv közvilágítási tervfejezete tartalmazza a feladatot. A közvilágítási létesítményeket a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üzemelteti. A kivitelezést csak az általuk jóváhagyott kiviteli tervek birtokában lehet elvégezni. A kivitelezés megkezdését részükre be kell jelenteni, jóváhagyásuk nélkül a létesítményhez nyúlni, a munkát megkezdeni nem lehet.

Ajánlatkérő nem tud földlerakóhelyet biztosítani a XVII. kerület területén. Ilyen lerakóhelyről az FKF Rt. ad felvilágosítást. A munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani, a bekövetkező süllyedéseket azonnal ki kell javítani. A munka befejezése után azonnal gondoskodni kell a végleges forgalomtechnikai tervnek megfelelő forgalmi rend kialakításáról.

A bontott anyagokat, közlekedési táblákat melyek a későbbiekben felhasználhatóak az Önkormányzat által megadott telephelyre kell szállítani. Ezeket a műszaki ellenőrrel kell egyeztetni.

Ajánlatkérő vagy megbízottja, a kivitelezéshez szükséges kiviteli és építés közbeni forgalomtechnikai tervdokumentációt 4-4 példányban, a jogerős építési és vízjogi létesítési engedélyeket, az e-közmű nyilatkozatokat 1-1 példányban a szerződés aláírását követően folyamatosan, legkésőbb a munkaterület átadás-átvétel időpontjáig átadja.

Ajánlattevőnek a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjára papíralapon és adathordozón a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megvalósulási és minősítési tervdokumentációt kell készíttetni. Papíralapon utcánként és szakáganként 5-5 pld megvalósulási és 3-3 pld minősítési tervdokumentációt kell átadni. A megvalósulási és minősítési tervdokumentációkat 2 db adathordozón is át kell adni. A részletes mennyiségeket a kiviteli terv és a külön dokumentumban rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (min. 24 – max. 48 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében útépítés egyoldali járdaépítéssel a hozzá tartozó vízelvezetéssel, közvilágítás bővítéssel, végleges forgalomtechnikai kialakítással, szükség esetén fakivágással

Rész száma: 2.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45232451 Vízelvezetés és felszíni munka
45232452 Vízelvezetés
45213316 Járdák kivitelezése
77300000 Kertészeti szolgáltatások
77211400 Favágási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XVII. kerület, Fűzkút utca a Patak utca és a Rákoscsaba utca között,

— Budapest, XVII. kerület, Kelecsény köz a Czeglédi Mihály utca és a Patak utca között,

— Budapest, XVII. kerület, Patak

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlati Rész Száma: Utca neve: -tól -ig hossz fm: Részenkénti hossz (fm):

1. 527. 526. 528. 311,68 837,05

529. 526. 528. 369,39

542. végig 79,34

543. végig 76,64

2. Fűzkút Patak Rákoscsaba 89 626,02

Kelecsény Czeglédi Patak 171,69

Patak Kelecsény Fűzkút 97

Rizskalász Péceli Battonya 268,33

3. Nyeremény Tápióbicske Nápoly 488,5 620,04

Köszörűs Pesti Tálpatak 131,54

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a kiviteli tervek és engedélyek egyéb utcákat is tartalmaznak, annak ellenére jelen eljárás a fent megnevezett utcákra és azon belül meghatározott szakaszokra vonatkozik.

A részletes mennyiségeket a kiviteli terv tartalmazza.

A kivitelezést a kiviteli tervek, az építési és a vízjogi létesítési engedélyek, jóváhagyások alapján kell elvégezni. Az engedélyek és mellékletei rögzíti azon előírásokat, amelyeket a kivitelezés során be kell tartani. Az engedélyek a megépítésre kerülő utcákon túl más utcák építésére is vonatkozhatnak, de ezek nem tárgyai jelen közbeszerzési eljárásnak. Tervtől és az engedélyben foglaltaktól eltérni, illetve más anyagot beépíteni csak a Tervező, az érintett üzemeltető, szükség esetén az engedélyező Hatóság és az Ajánlatkérő jóváhagyásával lehet. A pályaszerkezetet a kiviteli terv szerint kell megépíteni.

Az épülő út mentén fekvő minden ingatlanhoz, a telekhatárig ki kell építeni a gépjármű és gyalogos bejárót. A kocsi behajtókat terv szerint kell megépíteni, íves csatlakozással az épülő úthoz. Azon telkek kocsi behajtóit, ahol nem meghatározható a helyük (pl.: nincs nagykapu) a kivitelezés megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosával az építés helyét egyeztetni kell. Ahol a kocsi behajtó küszöb szintje alacsonyabb, mint a kocsiút széle, ott a járda közút felőli vonalába vápa alakítandó ki.

A meglévő járdát, és annak vonalában a hiányzó járdaszakaszokat kell megépíteni. A járdák közúthoz csatlakozását akadálymentesen, szakszerűen kell kiépíteni. Ezeken a helyeken az ívekben „K” szegély nem építhető be.

Az út-víztelenítése a tervnek megfelelően készítendő.

Az út besorolása miatti közvilágítás nem megfelelő. A terv közvilágítási tervfejezete tartalmazza a feladatot. A közvilágítási létesítményeket a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üzemelteti. A kivitelezést csak az általuk jóváhagyott kiviteli tervek birtokában lehet elvégezni. A kivitelezés megkezdését részükre be kell jelenteni, jóváhagyásuk nélkül a létesítményhez nyúlni, a munkát megkezdeni nem lehet.

Ajánlatkérő nem tud földlerakóhelyet biztosítani a XVII. kerület területén. Ilyen lerakóhelyről az FKF Rt. ad felvilágosítást. A munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani, a bekövetkező süllyedéseket azonnal ki kell javítani. A munka befejezése után azonnal gondoskodni kell a végleges forgalomtechnikai tervnek megfelelő forgalmi rend kialakításáról.

A bontott anyagokat, közlekedési táblákat melyek a későbbiekben felhasználhatóak az Önkormányzat által megadott telephelyre kell szállítani. Ezeket a műszaki ellenőrrel kell egyeztetni.

Ajánlatkérő vagy megbízottja, a kivitelezéshez szükséges kiviteli és építés közbeni forgalomtechnikai tervdokumentációt 4-4 példányban, a jogerős építési és vízjogi létesítési engedélyeket, az e-közmű nyilatkozatokat 1-1 példányban a szerződés aláírását követően folyamatosan, legkésőbb a munkaterület átadás-átvétel időpontjáig átadja.

Ajánlattevőnek a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjára papíralapon és adathordozón a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megvalósulási és minősítési tervdokumentációt kell készíttetni. Papíralapon utcánként és szakáganként 5-5 pld megvalósulási és 3-3 pld minősítési tervdokumentációt kell átadni. A megvalósulási és minősítési tervdokumentációkat 2 db adathordozón is át kell adni. A részletes mennyiségeket a kiviteli terv és a külön dokumentumban rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (min. 24 - max. 48 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés keretében útépítés egyoldali járdaépítéssel a hozzá tartozó vízelvezetéssel, közvilágítás bővítéssel, végleges forgalomtechnikai kialakítással, szükség esetén fakivágással

Rész száma: 3.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45232451 Vízelvezetés és felszíni munka
45232452 Vízelvezetés
45213316 Járdák kivitelezése
77300000 Kertészeti szolgáltatások
77211400 Favágási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XVII. kerület, Nyeremény utca a Tápióbicske utca és a Nápoly utca között,

— Budapest, XVII. kerület, Köszörűs utca a Pesti út és a Tálpatak utca között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlati Rész Száma: Utca neve: -tól -ig hossz fm: Részenkénti hossz (fm):

1. 527. 526. 528. 311,68 837,05

529. 526. 528. 369,39

542. végig 79,34

543. végig 76,64

2. Fűzkút Patak Rákoscsaba 89 626,02

Kelecsény Czeglédi Patak 171,69

Patak Kelecsény Fűzkút 97

Rizskalász Péceli Battonya 268,33

3. Nyeremény Tápióbicske Nápoly 488,5 620,04

Köszörűs Pesti Tálpatak 131,54

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a kiviteli tervek és engedélyek egyéb utcákat is tartalmaznak, annak ellenére jelen eljárás a fent megnevezett utcákra és azon belül meghatározott szakaszokra vonatkozik.

A részletes mennyiségeket a kiviteli terv tartalmazza.

A kivitelezést a kiviteli tervek, az építési és a vízjogi létesítési engedélyek, jóváhagyások alapján kell elvégezni. Az engedélyek és mellékletei rögzíti azon előírásokat, amelyeket a kivitelezés során be kell tartani. Az engedélyek a megépítésre kerülő utcákon túl más utcák építésére is vonatkozhatnak, de ezek nem tárgyai jelen közbeszerzési eljárásnak. Tervtől és az engedélyben foglaltaktól eltérni, illetve más anyagot beépíteni csak a Tervező, az érintett üzemeltető, szükség esetén az engedélyező Hatóság és az Ajánlatkérő jóváhagyásával lehet. A pályaszerkezetet a kiviteli terv szerint kell megépíteni.

Az épülő út mentén fekvő minden ingatlanhoz, a telekhatárig ki kell építeni a gépjármű és gyalogos bejárót. A kocsi behajtókat terv szerint kell megépíteni, íves csatlakozással az épülő úthoz. Azon telkek kocsi behajtóit, ahol nem meghatározható a helyük (pl.: nincs nagykapu) a kivitelezés megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosával az építés helyét egyeztetni kell. Ahol a kocsi behajtó küszöb szintje alacsonyabb, mint a kocsiút széle, ott a járda közút felőli vonalába vápa alakítandó ki.

A meglévő járdát, és annak vonalában a hiányzó járdaszakaszokat kell megépíteni. A járdák közúthoz csatlakozását akadálymentesen, szakszerűen kell kiépíteni. Ezeken a helyeken az ívekben „K” szegély nem építhető be.

Az út-víztelenítése a tervnek megfelelően készítendő.

Az út besorolása miatti közvilágítás nem megfelelő. A terv közvilágítási tervfejezete tartalmazza a feladatot. A közvilágítási létesítményeket a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üzemelteti. A kivitelezést csak az általuk jóváhagyott kiviteli tervek birtokában lehet elvégezni. A kivitelezés megkezdését részükre be kell jelenteni, jóváhagyásuk nélkül a létesítményhez nyúlni, a munkát megkezdeni nem lehet.

Ajánlatkérő nem tud földlerakóhelyet biztosítani a XVII. kerület területén. Ilyen lerakóhelyről az FKF Rt. ad felvilágosítást. A munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani, a bekövetkező süllyedéseket azonnal ki kell javítani. A munka befejezése után azonnal gondoskodni kell a végleges forgalomtechnikai tervnek megfelelő forgalmi rend kialakításáról.

A bontott anyagokat, közlekedési táblákat melyek a későbbiekben felhasználhatóak az Önkormányzat által megadott telephelyre kell szállítani. Ezeket a műszaki ellenőrrel kell egyeztetni.

Ajánlatkérő vagy megbízottja, a kivitelezéshez szükséges kiviteli és építés közbeni forgalomtechnikai tervdokumentációt 4-4 példányban, a jogerős építési és vízjogi létesítési engedélyeket, az e-közmű nyilatkozatokat 1-1 példányban a szerződés aláírását követően folyamatosan, legkésőbb a munkaterület átadás-átvétel időpontjáig átadja.

Ajánlattevőnek a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjára papíralapon és adathordozón a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megvalósulási és minősítési tervdokumentációt kell készíttetni. Papíralapon utcánként és szakáganként 5-5 pld megvalósulási és 3-3 pld minősítési tervdokumentációt kell átadni. A megvalósulási és minősítési tervdokumentációkat 2 db adathordozón is át kell adni. A részletes mennyiségeket a kiviteli terv és a külön dokumentumban rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (min. 24 - max. 48 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 076-132769
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében útépítés egyoldali járdaépítéssel a hozzá tartozó vízelvezetéssel, közvilágítás bővítéssel, végleges forgalomtechnikai kialakítással, szükség esetén fakivágással

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 266 522 652.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 266 066 310.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében útépítés egyoldali járdaépítéssel a hozzá tartozó vízelvezetéssel, közvilágítás bővítéssel, végleges forgalomtechnikai kialakítással, szükség esetén fakivágással,

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 277 518 478.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 276 981 426.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében útépítés egyoldali járdaépítéssel a hozzá tartozó vízelvezetéssel, közvilágítás bővítéssel, végleges forgalomtechnikai kialakítással, szükség esetén fakivágással

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 260 614 812.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 260 095 122.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők mindhárom rész vonatkozásában:

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Adószáma: 11426628-4-03

Ajánlattevő neve: Swietelsky MAGYARORSZÁG Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószáma: 14300327-2-44

Nyertes ajánlattevő mindhárom rész vonatkozásában:

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Adószáma: 11426628-4-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/09/2020