Доставки - 431440-2018

04/10/2018    S191    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Тополовград: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 191-431440

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Тополовград
000970464
пл. „Освобождение“ № 1
Тополовград
6560
България
Лице за контакт: Тоня Бакалова
Телефон: +359 885305242
Електронна поща: oba_top.grad@abv.bg
Факс: +359 47054157
код NUTS: BG422

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://topolovgrad.net

Адрес на профила на купувача: http://topolovgrad.nit.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://topolovgrad.nit.bg/profil-na-kupuvacha-ot-15.04.2016g/obshhestveni-porchki-po-reda-na-glava-devet/dostavka-na-xranitelni-produkti-za-detskite-gradini,-mlechna-kuxnya-i-zavedeniyata-za-soczialn
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да извършва доставка на хранителни продукти по следните обособени позиции:

1. мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. пакетирани и консервирани стоки;

4. риба;

5. плодове и зеленчуци;

6. хляб и хлебни изделия, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договори.

Видът и количеството хранителни продукти са посочени в техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 695 229.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 145 129.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6обособени позиции съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 189 144.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пакетирани и консервирани стоки

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 163 984.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Риба

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 887.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 910.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хяб и хлебни изделия

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 93 175.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да има регистрация на обект/и в Областна дирекция по безопасност на храните(ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход с обхват на регистрацията, включващ хранителни продукти от съответната обособена позиция, за която се подава офертата, съгласно чл. 12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице — аналогична регистрация, респ. вписване, в аналогичен професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участникът.

Удостоверяване:

Участникът попълва част IV, раздел А от т. 1 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва № и дата на удостоверението на регистрирания обект, адрес на обекта, вид на обекта (за производство или търговия), групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект, посочване на валидността на регистрацията (безсрочна или временна по смисъла на чл. 12а от Закона за храните), компетентен орган, издал удостоверението, уеб адрес, от където може да се направи справка за наличието на регистрацията на декларирания обект.

Доказване:

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да докаже декларираните в ЕЕДОП обстоятелства чрез представяне на заверено от участника копие на удостоверение за регистрация на обект съгласно чл.12 от Закона за храните или еквивалент, а за чуждестранно лице — аналогична регистрация, респ. вписване, в аналогичен професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участникът.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3(три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Отнася се за всички обособени позиции.

Удостоверяване:

Участникът попълва част IV, раздел В, т. 1б от единния европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП), като се посочват дейностите, стойностите, датите и получателите.

Доказване:

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да докаже декларираните в ЕЕДОП обстоятелства чрез представяне на списък с изпълнени доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, от които да е видна информацията, декларирана в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил най-малко 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тази поръчка. Под идентични или сходни се приемат доставки на хранителни продукти, които съответстват на описаните в документацията за съответната обособена позиция.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка за всяка обособена позиция, се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора и е в размер 3 % (три на сто) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка без включен ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/11/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/11/2018
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на Община Тополовград, пл. „Освобождение“ № 1, етаж 3, зала на Общински съвет — Тополовград.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юристдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридичесдко лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

— правата и задълженията на участниците в обединението,

— уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка,

— дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата — участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

6. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

— НАП — тел. +359 70018700, http://www.nap.bg/,

— МОСВ — тел. +359 29406331, http://moew.government.bg/,

— МТСП — тел. +359 28119443, http:?//www.mtsp.government.bg.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и /или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване на съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/10/2018