Προμήθειες - 431496-2020

15/09/2020    S179

Ελλάδα-Τανάγρα: Κιβώτια αποθήκευσης

2020/S 179-431496

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Ε.Α.Β. Α.Ε. (Τ.Θ. 23)
Πόλη: Τανάγρα Βοιωτίας
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία
Ταχ. κωδικός: 320 09
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Βασιλείου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mvasiliou@haicorp.com
Τηλέφωνο: +30 2262052608/+30 2262052000
Φαξ: +30 2262058717
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.haicorp.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.haicorp.com
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Ευρύτερος δημόσιος τομέας
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ηλεκτρονικός, διεθνής διαγων. 882/2020 — Προμήθεια μεταφορικών ξυλοκιβωτίων για την Ε.Α.Β., για 5 έτη.

Αριθμός αναφοράς: 882
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44614100 Κιβώτια αποθήκευσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια μεταφορικών ξυλοκιβωτίων τύπου A, B και C για τον εγκιβωτισμό εργοσυνόλων δομικών τμημάτων της ατράκτου του αεροσκάφους C-130J, για την Ε.Α.Β. Α.Ε., για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 735 540,00 EUR, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 58 992,00 EUR, χωρίς Φ.Π.Α..

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 735 540.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ξυλοκιβώτια τύπου «A».

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44614100 Κιβώτια αποθήκευσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Όπως περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται πριν από την κατάθεση της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. στην Τανάγρα Βοιωτίας, την 17.9.2020 και ώρα 09:00 π.μ. είτε την 24.9.2020 και ώρα 09:00 π.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ειδοποιήσουν μέσω της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για τα στοιχεία των εκπροσώπων τους και να υποβάλουν το συμφωνητικό εχεμυθείας, νομίμως υπογεγραμμένο.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ξυλοκιβώτια τύπου «B».

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44614100 Κιβώτια αποθήκευσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Όπως περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται πριν από την κατάθεση της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. στην Τανάγρα Βοιωτίας, την 17.9.2020 και ώρα 09:00 π.μ. είτε την 24.9.2020 και ώρα 09:00 π.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ειδοποιήσουν μέσω της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για τα στοιχεία των εκπροσώπων τους και να υποβάλουν το συμφωνητικό εχεμυθείας, νομίμως υπογεγραμμένο.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ξυλοκιβώτια τύπου «C».

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44614100 Κιβώτια αποθήκευσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Όπως περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται πριν από την κατάθεση της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. στην Τανάγρα Βοιωτίας, την 17.9.2020 και ώρα 09:00 π.μ. είτε την 24.9.2020 και ώρα 09:00 π.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ειδοποιήσουν μέσω της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για τα στοιχεία των εκπροσώπων τους και να υποβάλουν το συμφωνητικό εχεμυθείας, νομίμως υπογεγραμμένο.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/10/2020
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 20/10/2020
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:

Τανάγρα.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Αρμόδιες για πληροφορίες: κα. Μαρία Βασιλείου και κα. Δόμνα Ραπτοπούλου, e-mail: mvasiliou@haicorp.com και RAPTOPOULOU.Domna@haicorp.com, τηλ.: +30 2262052608 / 2262052891 / 2262052000 / 2107799622.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
Ταχ. διεύθυνση: Τανάγρα Βοιωτίας (Τ.Θ. 23)
Πόλη: Τανάγρα
Ταχ. κωδικός: 320 09
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mvasiliou@haicorp.com
Τηλέφωνο: +30 2262052608/+30 2262052617
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.haicorp.com
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/09/2020