Доставки - 431575-2020

15/09/2020    S179

България-Пловдив: Офис принадлежности

2020/S 179-431575

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение „Държавно горско стопанство — Пловдив“
Национален регистрационен номер: 2016195800103
Пощенски адрес: бул. „6-и септември“ № 93
Град: Пловдив
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Златков Каменов
Електронна поща: dgsplovdiv@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 886848430

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dgsplovdiv.ucdp-smolian.com/

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18235

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/77353
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/77353
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по чл. 165 от Закона за горите — горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали, за нуждите на ТП „ДГС— Пловдив“, за срок от 36 месеца

II.1.2)Основен CPV код
39263000 Офис принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали, за нуждите на ТП „ДГС— Пловдив“ за срок от 36 месеца включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали, принадлежности и оборудване, рекламни материали и консумативи за наличната в стопанството офис техника, подробно описани по вид в техническата спецификация — приложение № 10 от документацията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30192000 Принадлежности за офиса
30197630 Хартия за печатане
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на ТП „ДГС— Пловдив“, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 93

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали, за нуждите на ТП „ДГС— Пловдив“ за срок от 36 месеца включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали, принадлежности и оборудване, рекламни материали и консумативи за наличната в стопанството офис техника, подробно описани по вид в техническата спецификация — приложение № 10 от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/10/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/10/2020
Местно време: 11:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както следва:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Други основания за отстраняване от участие.

Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява от процедурата:

1. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и /или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. кандидати или участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;

5. кандидати или участници, подали заявления за участие или оферти, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономоческите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ТП „ДГС — Пловдив“: IBAN: BG 52 DEMI 9240 1000 2496 54 BIC: DEMIBGSF, „Търговска банка Д“ АД,

б) банкова гаранция;

в) застраховка със срок на валидност поне 30 дни по-дълъг от крайния срок за изпълнение на договора

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обжалванията по настоящата процедура се извършват по реда на глава 27 „Производство по обжалване“ от ЗОП. Сроковете за подаване на жалба са конкретизирани в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2020