Bunuri - 431576-2020

15/09/2020    S179

România-Borșa: Combustibili

2020/S 179-431576

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul de Recuperare Borșa
Număr naţional de înregistrare: 3694896
Adresă: Str. Floare de Colț nr. 1
Localitate: Borșa
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 435200
Țară: România
Persoană de contact: Monica Gavrilescu
E-mail: achizitiiborsa@yahoo.ro
Telefon: +40 262342120
Fax: +40 262343169

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.spitalrecuperare.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103160
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Combustibil termic lichid

Număr de referinţă: 5842
II.1.2)Cod CPV principal
09100000 Combustibili
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru pentru achizitionarea a 610 tone combustibil termic lichid pe o perioada de 24 de luni.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 793 400.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare:

Spitalul de Recuperare Borsa.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia a 610 tone CTL pe o perioada de 24 de luni, cantitate necesara pentru asigurarea agentului. termic.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Sunt acceptate numai oferte de la societati al caror produs este obtinut prin rafinare (distilare fractionata) din petrolul brut si reprezinta o fractiune in acest procedeu. Vor fi prezentate in oferta tehnica informatii privind tehnologia de obtinere a produsului (produse obtinute din fractii de motorine grele si distilat de petrol obtinut prin cracare catalitica). Nu sunt acceptate oferte cu produse obtinute prin alta metoda (recuperari din reziduuri petroliere). Vor fi prezentate in oferta tehnica informatii privind tehnologia de obtinere a produsului, de asemenea o declaratie privitoare la echipamentele tehnice detinute, precum si certificate si documente emise de organisme abilitate care sa ateste conformitatea produselor.

Codul NC al produsului fiind: 27079999 – „Uleiuri si alte produse rezultate din distilarea gudronului de huila la temperaturi inalte si alte produse similare la care greutatea constituientilor aromatici depaseste greutatea constituientilor nearomatici necuprinse in subpozitiile 27070000-270799”.

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in oferta.

— Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in termen de cinci zile lucratoare de la primirea comenzii;

— Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

Ofertantul poate sa fie autorizat ca antrepozit fiscal conform prevederilor Codului fiscal (Legea nr. 227/2015) si normelor metodologice de aplicare a acestuia pentru produse care se clasifica la codul NC 2707.9999, caz in care la propunerea tehnica se va anexa Autorizatie antreprozit fiscal si Autorizatie pentru accesul la aplicatia de urmarire si control a miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv EMCS-RO.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Minimum trei livrari cu produsul combustibil termic lichid.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va incarca documentul.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/09/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/09/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Intrucat nu se cunosc exact cantitatile ce urmeaza a se achizitiona pe perioada acordului-cadru, autoritatea contractanta estimeaza aprovizionarea produsului „Combustibil termic lichid” in mod repetativ sau similar prin incheierea a patru contracte subsecvente dupa cum urmeaza:

— pentru anul 2020 – cantitatea maxima estimata 120 000 kg – valoare 352 800 RON;

— Pentru anul 2021 – cantitatea maxima estimata 300 000 kg – valoare 882 000 RON;

— Pentru anul 2022 – cantitatea maxima estimata 190 000 kg – valoare 558 600 RON.

Valoarea 882 000 Ron, reprezentand cantitatea maxima estimata a fi necesara pentru 12 luni si a celui mai mare contract subsecvent.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2020