Προμήθειες - 431583-2020

15/09/2020    S179

Ελλάδα-Κόρινθος: Αυτοκίνητα οχήματα

2020/S 179-431583

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κορινθίων
Αριθμός ταυτοποίησης: 6158_4
Ταχ. διεύθυνση: Κολιάτσου 32
Πόλη: Κόρινθος
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Ταχ. κωδικός: 201 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: i.tsolakis@korinthos.gr
Τηλέφωνο: +30 2741362833
Φαξ: +30 2741362820

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.korinthos.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δήμου Κορινθίων.

Αριθμός αναφοράς: Α.Μ. 1/2020
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34100000 Αυτοκίνητα οχήματα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μεταφορικών μέσων σε αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, για τα οποία δεν είναι πλέον συμφέρουσα η συντήρησή τους, είναι παρωχημένης τεχνολογίας με αυξημένη κατανάλωση - συντήρηση, ελλιπή συστήματα ασφαλείας, καθώς και για την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του έργου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

CPV - Είδος:

34144512-0 - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3, με σύστημα πλύσης κάδων, απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 22m3, με σύστημα πλύσης κάδων.

34144510-6 - Ανοικτό δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα, χωρητικότητας 5m3.

34144431-8 - Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο «compact», χωρητικότητας 4m3.

34131000-4 - Ημιφορτηγό όχημα 4Χ4, διπλής καμπίνας.

43260000-3 - Φορτωτής - εκσκαφέας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 208 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 4
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 4
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα Α: Απορριμματοφόρα οχήματα.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Κορινθίων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Α/Α είδους - Είδος - Μονάδα μέτρησης / Ποσότητα - Τιμή μονάδας - Μερική δαπάνη:

1.1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3, με σύστημα πλύσης κάδων (CPV: 34144512-0) τεμ. 2 190.000,00 380 000,00

1.2) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 22m3, με σύστημα πλύσης κάδων (CPV: 34144512-0) τεμ. 1 250.000,00 250 000,00

1.3) ανοικτό δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα, χωρητικότητας 5m3 (CPV: 34144510-6) τεμ. 1 85.000,00 85 000,00

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 715 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα Β: Αυτοκινούμενα αναρροφητικά σάρωθρα.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144431 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Κορινθίων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Α/Α είδους - Είδος - Μονάδα μέτρησης / Ποσότητα - Τιμή μονάδας - Μερική δαπάνη:

2.1) αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο «compact», χωρητικότητας 4m3 (CPV:34144431-8) τεμ. 1 190.000,00 190 000,00

2.2) αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο - πλυστικό πολυμηχάνημα «compact», χωρητικότητας 2m3 (CPV: 34144431-8) τεμ. 1 135.000,00 135 000,00

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 325 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα Γ: Ημιφορτηγά οχήματα.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34131000 Ημιφορτηγά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Κορινθίων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Α/Α είδους - Είδος - Μονάδα μέτρησης / Ποσότητα - Τιμή μονάδας - Μερική δαπάνη:

3.1) ημιφορτηγό όχημα 4Χ4, διπλής καμπίνας (CPV: 34131000-4) τεμ. 2 35.000,00 70 000,00

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 70 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα Δ: Φορτωτής - εκσκαφέας.

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43260000 Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, εκσκαφείς, πτυοφόροι φορτωτές και αυτοκινούμενα μηχανήματα ορυχείου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Κορινθίων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Α/Α είδους - Είδος - Μονάδα μέτρησης / Ποσότητα - Τιμή μονάδας - Μερική δαπάνη:

4.1) φορτωτής - εκσκαφέας (CPV: 43260000-3) τεμ. 1 98.000,00 98 000,00

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 98 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (βλέπε ενότητα 4 της διακήρυξης διαγωνισμού)

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

4.2 Συμβατικό πλαίσιο - εφαρμοστέα νομοθεσία

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.4 Υπεργολαβία

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης (βλέπε ενότητα 5 της διακήρυξης διαγωνισμού)

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - κυρώσεις

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Ειδικοί όροι εκτέλεσης (βλέπε ενότητα 6 της διακήρυξης διαγωνισμού)

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.2 Παραλαβή υλικών - χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

6.5 Καταγγελία της σύμβασης - υποκατάσταση αναδόχου

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/10/2020
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/10/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:

Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 π.μ..

Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική προσφορά»: κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη τής διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη τής σύμβασης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
Ταχ. διεύθυνση: Κολιάτσου 32
Πόλη: Κόρινθος
Ταχ. κωδικός: 201 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.savanou@korinthos.gr
Τηλέφωνο: +00 2741361009
Φαξ: +00 2741361038

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.korinthos.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/09/2020