Bunuri - 431585-2020

15/09/2020    S179

România-Bucureşti: Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)

2020/S 179-431585

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Națională a Apelor Minerale
Număr naţional de înregistrare: 1590040
Adresă: Str. Scărlătescu nr. 15
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011158
Țară: România
Persoană de contact: Ionel Duma
E-mail: achizitii@snam.ro
Telefon: +40 213168069
Fax: +40 213168071

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.snam.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103154
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: S.A.
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Exploatare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție echipamente laborator

Număr de referinţă: 4832.4833
II.1.2)Cod CPV principal
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de echipamente de laborator în scopul desfăşurararii activităţii de monitorizare a calității surselor de apă minerală.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 750 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat în flux continuu

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19, sector 6.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia analizorului automat in flux continuu este necesară in cadrul Laboratorului SNAM S.A. pentru: determinarea fenolilor, cianurilor si substantelor tensioactive (detergenti).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Spectrometru de absorbție atomică cu atomizare în flacără și atomizare electrotermală în cuptor de grafit

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19, sector 6.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziția unui spectrometru cu absorbţie atomică cu flacară și cuptor de grafit cu corecție de fond pe bază de efect Zeeman cu câmp magnetic longitudinal este determinarea cationilor din probele de apa minerala: sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier, cupru, zinc, mangan, crom, cadmiu, nichel, plumb, arsen, bariu, stibiu, seleniu, mercur.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 350 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv de ofertantul asociat, subcontractantul sau tertul sustinator), ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, de regula a urmatoarelor informatii:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Initial se va prezenta DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile;

2. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Prezentarea de catre toti operatorii economici, odata cu depunerea DUAE a declaratiei pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:

— Iuliu Alin Udriste, director general;

— ec. Laurentiu Zainea, sef Departament financiar-contabilitate;

— ing. Ovidiu Iancu, sef Departament comercial si administrativ;

— Gabriela Antonescu, inginer chimist;

— Daniela Ionita, chimist;

— Alin Tudorache, dr. chimist.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta va fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: in cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. Pentru subcontractanti se aplica prevederile art. 51 alin. (2) din HG 395/2016.

Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici ce depun oferta pentru lotul/loturile menţionate trebuie sa demonstreze experienţa similara in ultimii trei ani privind furnizarea de produse similare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată indeplinirea cerinţei: iniţial, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. Ulterior, documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care pot fi solicitate de autoritatea contractantă ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sunt: contracte (sau parţi ale acestora din care sa reiasă parţile contractate, obiectul contractului, durata contractului, preţul contractului, precum si pagina finala cu semnături) sau facturi sau procese-verbale de punere in funcţiune sau recomandari sau documente constatatoare s.a.

Nota:

1. Numărul de ani solicitaţi in vederea demonstrării experienţei similare se vor calcula prin raportare la data si ora-limita de depunere a ofertelor;

2. In cazul in care există incertitudini in ceea ce priveşte capacitatea de exercitare a profesiei liberale, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita sa depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informaţiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurării procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfăsurarea corespunzătoare a procedurii, conform art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/10/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/12/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/10/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2020