Dostawy - 431593-2020

15/09/2020    S179

Polska-Kielce: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2020/S 179-431593

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Świętokrzyska
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-000-97-74
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 25-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nietrzpiel
E-mail: dzp@tu.kielce.pl
Tel.: +48 413424140
Faks: +48 413424270
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.tu.kielce.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Numer referencyjny: ATZ-381-66/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego oprogramowania dla Politechniki

Świętokrzyskiej wraz z pakietem odczynników, zgodnie z opisem przedmiotu

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Świętokrzyska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego oprogramowania dla Politechniki

Świętokrzyskiej wraz z pakietem odczynników, zgodnie z opisem przedmiotu

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Realizacji przedmiotu zamówienia w częściach.

Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do marek konkretnych

Producentów oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy

Zamawianego oprogramowania. Dopuszcza się składanie ofert na oprogramowanie

Innych producentów (oprogramowanie równoważne), jednak o parametrach

Techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących dokładne

Odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto

Współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i

Utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w

Niniejszym opisie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Przeprowadzenie przez Wykonawcę prezentacji poprawności działania oprogramowania za pomocą testów LumiMara / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 245,00 PLN. Wadium wnosi się

Przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

Wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,

Pkt 2 i pkt 8 oraz spełniają niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu

Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie

Zamówienia i w powyższym zakresie wykażą, że posiadają środki finansowe lub

Zdolność kredytową na kwotę co najmniej 15 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

Wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,

Pkt 2 i pkt 8 oraz spełniają niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu

Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3

Lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

Prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty

Co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie

Niższej niż 15 000,00 PLN.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, które maja wiązać strony zawiera wzór

Umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Postanowienia zawarte we wzorcu umowy nie podlegają negocjacjom.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w

Zakresie:

a. przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy urządzenia wchodzące w jego zakres

Zostaną wycofane z rynku przez producenta, a Wykonawca zaproponuje urządzenia o

Takich samych lub lepszych parametrach jak wymagane w opisie przedmiotu

Zamówienia bez zmiany ceny;

b. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w sytuacji jeśli z powodu trwającego

Stanu epidemiologicznego, a co za tym idzie szczególnego trybu pracy

Zamawiającego, nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w jego siedzibie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy poprzez ich odszyfrowanie przez

Zamawiającego w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa

Polskiego nr 7 (budynek „B”), pokój nr 2.33.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstawa wykluczenia

Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

Pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

Terminu składania ofert,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w

Celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie – art. 24 ust. 5 pkt 1

Ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,

Opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, w przypadku

Wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumenty potwierdzające dokonanie płatności

Tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub potwierdzające

Zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – art. 24 ust. 1 pkt

15 ustawy Pzp,

— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

Zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – art. 24 ust. 1 pkt

22 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej

Grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem

Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

Zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020