Dostawy - 431598-2020

15/09/2020    S179

Polska-Warszawa: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

2020/S 179-431598

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Adres pocztowy: ul. Marsa 110
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Dobrowolska
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa – jednostka budżetowa – podsektor rządowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

Numer referencyjny: D/141/2020
II.1.2)Główny kod CPV
15810000 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych z podziałem na 2 części/zadania.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w zał nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej która zostanie zamieszczona na str. internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl ; https://platforma zakupowa.pl/pn/2rblog

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15600000 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15811000 Pieczywo
15612500 Produkty piekarskie
15811100 Chleb
15812100 Wyroby ciastkarskie
15812200 Ciasta
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JW w m. Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego w niżej wymienionych ilościach:

1. bułka pszenna zwykła w ilości 2 600 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 1 300 kg; zamówienie opcjonalne – 1300 kg;

2. bułka graham w ilości 1 110 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 555 kg; zamówienie opcjonalne – 555 kg;

3. chałka w ilości 140 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 70 kg; zamówienie opcjonalne – 70 kg;

4. rogal pszenny w ilości 270 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 135 kg; zamówienie opcjonalne – 135 kg;

5. bułka tarta w ilości 1 400 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 700 kg; zamówienie opcjonalne – 700 kg;

6. chleb żytni razowy w ilości 1 050 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 525 kg; zamówienie opcjonalne – 525 kg;

7. chleb zwykły krojony w folii w ilości 2 600 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 1 300 kg; zamówienie opcjonalne – 1 300 kg;

8. chleb mieszany słonecznikowy w ilości 1 300 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 650 kg; zamówienie opcjonalne – 650 kg;

9. chleb mieszany z soją w ilości 725 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 362,50 kg; zamówienie opcjonalne – 362,50 kg;

10. chleb wieloziarnisty w ilości 625 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 312,5 kg; zamówienie opcjonalne – 312,5 kg;

11. chleb zwykły w ilości 7 700 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 3 850 kg; zamówienie opcjonalne – 3 850 kg;

12. drożdżówka z nadzieniem w ilości 340 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 170 kg; zamówienie opcjonalne – 170 kg;

13. drożdżówka z jagodami w ilości 140 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 70 kg; zamówienie opcjonalne – 70 kg;

14. ciasto drożdżowe z owocami w ilości 220 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 110 kg; zamówienie opcjonalne – 110 kg;

15. placek drożdżowy w ilości 220 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 110 kg; zamówienie opcjonalne –110 kg;

16. pączek w ilości 450 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 225 kg; zamówienie opcjonalne – 225 kg;

17. makowiec w ilości 260 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 130 kg; zamówienie opcjonalne – 130 kg;

18. mazurek w ilości 70 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 35 kg; zamówienie opcjonalne – 35 kg;

19. serniki w ilości 600 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 300 kg; zamówienie opcjonalne – 300 kg;

20. babka w polewie w ilości 220 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 110 kg; zamówienie opcjonalne – 110 kg;

21. jabłecznik w ilości 600 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 300 kg; zamówienie opcjonalne – 300 kg;

22. piernik w ilości 230 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 115 kg; zamówienie opcjonalne – 115 kg;

23. piernik w polewie w ilości 180 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 90 kg; zamówienie opcjonalne – 90 kg;

24. keks w ilości 180 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 90 kg; zamówienie opcjonalne – 90 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zadanie 1:

1. bułka pszenna zamówienie opcjonalne – 1 300 kg;

2. bułka graham zamówienie opcjonalne – 555 kg;

3. chałka zamówienie opcjonalne – 70 kg;

4. rogal pszenny zamówienie opcjonalne – 135 kg;

5. bułka tarta zamówienie opcjonalne – 700 kg;

6. chleb żytni razowy zamówienie opcjonalne – 1 300 kg;

8. chleb mieszany słonecznikowy zamówienie opcjonalne – 650 kg;

9. chleb mieszany z soją zamówienie opcjonalne – 362,50 kg;

10. chleb wieloziarnisty zamówienie opcjonalne – 312,5 kg;

11. chleb zwykły zamówienie opcjonalne – 3 850 kg;

12. drożdżówka z nadzieniem zamówienie opcjonalne – 170 kg;

13. drożdżówka z jagodami zamówienie opcjonalne – 70 kg;

14. ciasto drożdżowe z owocami zamówienie opcjonalne – 110 kg;

15. placek drożdżowy; zamówienie opcjonalne – 110 kg;

16. pączek zamówienie opcjonalne – 225 kg;

17. makowiec zamówienie opcjonalne – 130 kg;

18. mazurek zamówienie opcjonalne – 35 kg;

19. serniki zamówienie opcjonalne – 300 kg;

20. babka zamówienie opcjonalne – 110 kg;

21. jabłecznik zamówienie opcjonalne – 300 kg;

22. piernik zamówienie opcjonalne – 115 kg;

23. piernik zamówienie opcjonalne – 90 kg;

24. keks zamówienie opcjonalne – 90 kg.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15600000 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15811000 Pieczywo
15612500 Produkty piekarskie
15811100 Chleb
15812100 Wyroby ciastkarskie
15812200 Ciasta
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JW w m. Radom, Olszewica Stara, Sochaczew, Grójec, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego w niżej wymienionych ilościach:

1. bułka pszenna zwykła w ilości 13 360 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 6 680 kg; zamówienie opcjonalne – 6 680 kg;

2. bułka graham w ilości 5 140 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 2 570 kg; zamówienie opcjonalne – 2 570 kg;

3. chałka w ilości 1 200 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 600 kg; zamówienie opcjonalne – 600 kg;

4. rogal pszenny w ilości 1 770 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 885 kg; zamówienie opcjonalne – 885 kg;

5. bułka tarta w ilości 2 370 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 1 185 kg; zamówienie opcjonalne –1 185 kg;

6. chleb żytni razowy w ilości 4 900 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 2 450 kg; zamówienie opcjonalne – 2 450 kg;

7. chleb zwykły krojony w folii w ilości 47 300 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 23 650 kg; zamówienie opcjonalne – 23 650 kg;

8. chleb mieszany słonecznikowy w ilości 5 650 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 2 825 kg; zamówienie opcjonalne – 2 825 kg;

9. chleb mieszany z soją w ilości 5 100 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 2 550 kg; zamówienie opcjonalne – 2 550 kg;

10. chleb wieloziarnisty w ilości 3 450 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 1 725 kg; zamówienie opcjonalne – 1 725 kg;

11. chleb zwykły w ilości 10 200 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 5 100 kg; zamówienie opcjonalne – 5 100 kg;

12. drożdżówka z nadzieniem w ilości 2 420 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 1 210 kg; zamówienie opcjonalne – 1 210 kg;

13. drożdżówka z jagodami w ilości 1 090 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 545 kg; zamówienie opcjonalne – 545 kg;

14. ciasto drożdżowe z owocami w ilości 1 260 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 630 kg; zamówienie opcjonalne – 630 kg;

15. placek drożdżowy w ilości 920 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 460 kg; zamówienie opcjonalne –460 kg;

16. pączek w ilości 1 530 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 765 kg; zamówienie opcjonalne – 765 kg;

17. makowiec w ilości 1 120 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 560 kg; zamówienie opcjonalne – 560 kg;

18. mazurek w ilości 221 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 110,50 kg; zamówienie opcjonalne – 110,50 kg;

19. serniki w ilości 1 510 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 755 kg; zamówienie opcjonalne – 755 kg;

20. babka w polewie w ilości 970 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 485 kg; zamówienie opcjonalne – 485 kg;

21. jabłecznik w ilości 1 070 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 535 kg; zamówienie opcjonalne – 535 kg;

22. piernik w ilości 700 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 350 kg; zamówienie opcjonalne – 350 kg;

23. piernik w polewie w ilości 970 kg, w tym: zamówienie gwarantowane – 485 kg; zamówienie opcjonalne – 485 kg;

24. keks w ilości 1080 kg w tym: zamówienie gwarantowane – 540 kg; zamówienie opcjonalne – 540 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zadanie 2:

1. bułka pszenna zwykła zamówienie opcjonalne – 6 680 kg;

2. bułka graham zamówienie opcjonalne – 2 570 kg;

3. chałka zamówienie opcjonalne – 600 kg;

4. rogal pszenny zamówienie opcjonalne – 885 kg;

5. bułka tarta zamówienie opcjonalne – 1 185 kg;

6. chleb żytni razowy zamówienie opcjonalne – 2 450 kg;

7. chleb zwykły krojony w folii zamówienie opcjonalne – 23 650 kg;

8. chleb mieszany słonecznikowy zamówienie opcjonalne – 2 825 kg;

9. chleb mieszany z soją zamówienie opcjonalne – 2 550 kg;

10. chleb wieloziarnisty zamówienie opcjonalne – 1 725 kg;

11. chleb zwykły zamówienie opcjonalne – 5 100 kg;

12. drożdżówka z nadzieniem zamówienie opcjonalne – 1 210 kg;

13. drożdżówka z jagodami zamówienie opcjonalne – 545 kg;

14. ciasto drożdżowe z owocami zamówienie opcjonalne – 630 kg;

15. placek drożdżowy zamówienie opcjonalne – 460 kg;

16. pączek zamówienie opcjonalne – 765 kg;

17. makowiec zamówienie opcjonalne – 560 kg;

18. mazurek zamówienie opcjonalne – 110,50 kg;

19. serniki zamówienie opcjonalne – 755 kg;

20. babka w polewie zamówienie opcjonalne – 485 kg;

21. jabłecznik zamówienie opcjonalne – 535 kg;

22. piernik zamówienie opcjonalne – 350 kg;

23. piernik w polewie; zamówienie opcjonalne – 485 kg;

24. keks zamówienie opcjonalne – 540 kg.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby:

— Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252),

— Wykonawca posiadał zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 ze zm.).

Na potwierdzenie warunku żąda dokumentów:

a) aktualnej decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

lub

aktualnej decyzji państwowego powiatowego inspektora weterynaryjnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

lub

c) zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów wydanego przez organa urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.

W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich, do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia.

Potwierdzenie o zgłoszeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi wydane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy – na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową.

Zamawiający na potwierdzenie warunku żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1.

W wymienionych przypadkach Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2).

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:

1) w przypadku warunku dotyczącego posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dokumentu o którym mowa powyżej, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy określającego:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Uwaga

W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 460 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o wybrane części(zadania), wykazana wartość winna dotyczyć kwoty określonej dla danej części (zadania), w tym:

— dla zadania nr 1 – 80 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 380 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Marsa 110, budynek nr 1, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie odbywa się za pomocą platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (powyższe opisane w sekcji: III.1.1, III.1.2 niniejszego ogłoszenia) oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt 1.1 SIWZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII SIWZ pkt 2.3.1–2.3.8 (zgodnie z § 5 pkt 1–6, 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

4. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2.3.8, tj. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (platformie zakupowej) https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog informacji z otwarcia ofert. Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

7. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XV SIWZ.

8. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVII SIWZ.

9. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XIX SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

11. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog. Informacje dotyczące złożenia oferty z pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający szczegółowo określił w SIWZ.

12. Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, poprzez potwierdzenie, że Wykonawca prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji z uwzględnieniem zasad systemu HACCP – zgodnie z art. 59 i art. 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252). Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga się złożenia: zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP, wystawionego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020