Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 431605-2021

25/08/2021    S164

Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 164-431605

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová
E-mail: eva.sabova@bratislava.sk
Telefón: +421 259356272
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://bratislava.sk/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52324940
Poštová adresa: Primaciálne nám. 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová
E-mail: eva.sabova@bratislava.sk
Telefón: +421 259356272
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://mib.sk/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestská časť Bratislava - Rača
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00304557
Poštová adresa: Kubačova 21
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 83106
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová
E-mail: eva.sabova@bratislava.sk
Telefón: +421 259356272
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.raca.sk/
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Súťaž zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433774
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13847/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

Referenčné číslo: MAGS OVO 59961/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4)Opis obstarávania:

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Účelom súťaže je tiež nájsť partnera, s ktorým bude Mestská časť Bratislava-Rača spolupracovať na projekte.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

Kvalita riešenia vo vzťahu k zadaniu.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/11/2021
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

Uvedené v Súťažných podmienkach.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Uvedené v Súťažných podmienkach.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1.

Súťaž návrhov je realizovaná na základe zmluvy o spolupráci pri organizovaní súťaže návrhov, ktorej účelom je poskytovanie odbornej, organizačnej a technickej pomoci zo strany Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy pre MČ Rača pri organizovaní súťaže návrhov v projekte "KS Žarnovická".

2.

Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov, Mestská časť Bratislava - Rača, priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/08/2021