Dostawy - 431607-2020

15/09/2020    S179

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 179-431607

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Damian Uszliński
E-mail: zp@pansa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pansa.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: służby żeglugi powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa biurowego sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: 224/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurowego sprzętu komputerowego, z uwzględnieniem podziału przedmiotu zamówienia na części, zwanych zamiennie „Zadaniami”, o którym mowa w punkcie 5 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przenośne zestawy komputerowe o przekątnej ekranu 12,5” – 14”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: przenośnych zestawów komputerowych wraz z dedykowanymi stacjami dokującymi oraz monitorów graficznych wraz z oprogramowaniem i licencjami na ich użytkowanie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ w części 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do 30 pełnych dni od dnia podpisania umowy, przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert, dla każdej części. Zamawiający wskazuje że termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitory 24''

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego monitorów graficznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ w części 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do 30 pełnych dni od dnia podpisania umowy, przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert, dla każdej części. Zamawiający wskazuje że termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przenośne zestawy komputerowe o przekątnej ekranu 15” – 15,9”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przenośnych zestawów komputerowych wraz z dedykowanymi stacjami dokującymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ w części 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do 30 pełnych dni od dnia podpisania umowy, przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert, dla każdej części. Zamawiający wskazuje że termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery przenośne do zarządzania urządzeniami mobilnymi

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przenośnych zestawów komputerowych wraz z dedykowanymi stacjami dokującymi do zarządzania urządzeniami mobilnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ w części 4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do 30 pełnych dni od dnia podpisania umowy, przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert, dla każdej części. Zamawiający wskazuje że termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery przenośne do zarządzania urządzeniami mobilnymi

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Monitor TWR 24” z przeznaczeniem do pracy operacyjnej ciągłej 24/7 dla stanowiska Kontrolera Ruchu Lotniczego na wieży kontroli lotniska (TWR) dla systemu P 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ w części 5.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do 30 pełnych dni od dnia podpisania umowy, przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert, dla każdej części. Zamawiający wskazuje że termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia w zakresie części 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN netto każda z dostaw. Zamawiający wymaga, aby każde zamówienie było zrealizowane na podstawie odrębnej umowy.

2. O udzielenie zamówienia w zakresie części 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN netto każda z dostaw. Zamawiający wymaga, aby każde zamówienie było zrealizowane na podstawie odrębnej umowy.

3. W zakresie części 2; 4 oraz 5 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy dla każdej z części stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/pazp/ w siedzibie Zamawiającego – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa, 02-147 Warszawa, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 30 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem V pkt 1 odpowiednio dla części 1 i dla części 3 SIWZ. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków dla wprowadzenia warunków udziału w postępowaniu, wymagania w tym zakresie zostały określone w dokumentacji postępowania.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę:

4.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 1, stosownie do zadania na które została złożona oferta, będzie oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt 2, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.

6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu został określony w rozdziale VI SIWZ, odpowiednio: w pkt 1 dokumenty składane wraz z ofertą; w pkt 2: dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w pkt 3 dokumenty na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i pkt 3 rozdziału VI SIWZ.

7. W przypadku Wykonawcy/Wykonawców który mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ stosuje się zapisy SIWZ rozdziału VI z uwzględnieniem pkt 4.

8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej specyfikacji, Wykonawca przedstawi w stosunku do oferowanej dostawy Formularz szczegółowej specyfikacji technicznej sporządzony według załącznika nr 6 do SIWZ dla każdej części.

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

9.1. w zakresie części 1: 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych);

9.2. w zakresie części 3: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie w zakresie kilku części Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla każdej z tych części. Wysokość wadium nie może być niższe niż suma wymaganego wadium dla części, o które ubiega się dany Wykonawca. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz winno zawierać podział wadium odpowiednio dla części.

10. Kryteriami oceny ofert zostały określone indywidualnie dla danej części zamówienia. zarówno opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert został opisany w rozdziale XIV SIWZ.

11. W rozdziale XV SIWZ Zamawiający zawarł Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, odrębnie dla każdej z części, w wysokości 5 % ceny umowy, zgodnie z § 8 istotnych postanowień umowy.

13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, z uwzględnieniem zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020