С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 43163-2021

Submission deadline has been amended by:  101572-2021
28/01/2021    S19

Полша-Варшава: Рамков договор за предоставяне на мобилни телефонни услуги

2021/S 019-043163

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Frontex — Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Национален регистрационен номер: 140232006
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Телефон: +48 222059500
Факс: +48 222059501
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://frontex.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: https://frontex.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7773
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за предоставяне на мобилни телефонни услуги

Референтен номер: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)Основен CPV код
64210000 Услуги по пренос на данни и съобщения
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази процедура за обществена поръчка е сключването на рамков договор за услуги с един икономически оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за членове на персонала и допълнително избран персонал.

Рамковите договори, произтичащи от този търг, ще бъдат източник на услуги за следните области:

1) Предоставяне на SIM карти с абонаментни планове за мобилни гласови съобщения, текст и услуги за данни в географски разпръснати местоположения в държавите — членки на ЕС, и в други държави извън ЕС;

2) Осигуряване на решение за контрол на използването на мобилни услуги, включително управление на данни и гласови планове, конфигуриране на услуги за специфични SIM карти; и

3) Осигуряване на професионално помощно звено, което предлага отстраняване на неизправности при уведомяване за инциденти и поддръжка на услуги, работещо 24 часа в денонощието/7 дни в седмицата.

Осигуряването на хардуер за мобилна телефония (мобилни телефони, таблети, смартфони, модеми, т.н.) е извън обхвата на настоящата процедура за обществена поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64210000 Услуги по пренос на данни и съобщения
64212000 Мобилни радиотелефонни услуги
64212900 Услуги за предоставане на предплатени телефонни карти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PL POLSKA
код NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Основно място на изпълнение:

Frontex, Полша. Europejski 6, 00-844 Warsaw, ПОЛША.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Рамковите договори, произтичащи от този търг, ще включват следните услуги:

— внедряване на SIM карти – план за преносимост на номерата;

— предоставяне на SIM карти с абонаментни планове за мобилни гласови съобщения, текст и услуги за данни;

— управление на разходи при гласови услуги, услуги за данни и текст и изисквания за фактуриране;

— подкрепа за услуги, включително: професионално помощно звено 24/7; подпомагане за отстраняване на неизправности; всеобхватни решения за технически въпроси и инциденти;

— процедура за подаване на жалби при спорни/неуместни такси или нередности, свързани с изпълнението на услугата или информация за фактуриране;

— специално желателно изискване: Предоставяне на специфични местни SIM карти с гласови услуги и услуги за данни, за предплатени или месечни абонаменти.

Услугите ще бъдат изпълнени въз основа на формулярите за поръчки за изпълнение на рамковия договор.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор може да бъде удължен най-много един път за период от още 24 месеца и при същите условия (съгласно сравнителен анализ и преразглеждане на цената в съответствие с приложение III — Проекта на рамковия договор), освен ако една от страните не уведоми другата за намерението си да не удължава договора и подобно уведомление е получено от страната, до която е адресирано, не по-късно от 3 месеца преди договора.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/02/2021
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/03/2021
Местно време: 11:00
Място:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, ПОЛША или чрез аудио-видео дистанционна сесия в Skype for Business.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/01/2021