Usługi - 43163-2021

Submission deadline has been amended by:  101572-2021
28/01/2021    S19

Polska-Warszawa: Umowa ramowa o świadczenie usług telefonii komórkowej

2021/S 019-043163

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 140232006
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: https://frontex.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://frontex.europa.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7773
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o świadczenie usług telefonii komórkowej

Numer referencyjny: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej procedury przetargowej jest zawarcie z jednym wykonawcą umowy ramowej o usługi telefonii komórkowej dla pracowników i dla innego wybranego personelu.

Umowa ramowa będąca wynikiem niniejszego zaproszenia do składania ofert będzie źródłem usług w następujących obszarach:

1) zapewnienie kart SIM z abonamentami na połączenia głosowe, wiadomości tekstowe i transmisję danych komórkowych w państwach członkowskich UE oraz w innych państwach spoza UE;

2) zapewnienie rozwiązania do kontroli korzystania z usług komórkowych, w tym do zarządzania danymi i abonamentami, konfiguracji usług na poszczególnych kartach SIM; oraz

3) zapewnienie profesjonalnego punktu pomocy, zajmującego się rozwiązywaniem problemów w odpowiedzi na powiadomienia o incydentach i wsparciem usług, działającego całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Zapewnienie sprzętu telefonii komórkowej (telefony komórkowe, tablety, smartfony, modemy itp.) nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64212000 Usługi telefonii komórkowej
64212900 Usługi dostarczania kart telefonicznych z góry opłaconych (pre-paid)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Frontex, Polska. Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowy ramowe będące wynikiem niniejszego przetargu będą obejmować następujące usługi:

— rozdysponowanie kart SIM — plan przenoszenia numerów,

— zapewnienie kart SIM z abonamentami na połączenia głosowe, wiadomości tekstowe i transmisję danych komórkowych,

— zarządzanie wydatkami na połączenia głosowe, przesył danych i wiadomości tekstowe oraz wymogi dotyczące rozliczeń,

— usługi wsparcia, w tym: profesjonalny punkt pomocy, działający całodobowo przez 7 dni w tygodniu, wsparcie w rozwiązywaniu problemów, kompleksowe rozwiązywanie problemów technicznych i incydentów,

— procedury dotyczące skarg w sprawie spornych/nieodpowiednich opłat lub nieprawidłowości związanych z wykonaniem usług lub informacją o rozliczeniach,

— szczególny wymóg, którego spełnienie jest pożądane: zapewnienie specjalnych lokalnych kart SIM z usługami łączności głosowej i przesyłu danych, z przedpłatą lub w abonamencie.

Usługi będą świadczone na podstawie zleceń, poprzez które realizowana będzie umowa ramowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa może zostać wznowiona maksymalnie jeden raz na okres kolejnych 24 miesięcy na tych samych warunkach (pod warunkiem dokonania analizy porównawczej i weryfikacji ceny zgodnie z załącznikiem III – Projekt umowy ramowej), chyba że jedna ze stron powiadomi drugą stronę o zamiarze nieprzedłużania umowy i powiadomienie to wpłynie do strony będącej adresatem nie później niż 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/02/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLSKA, lub za pośrednictwem zdalnego oprogramowania Skype do biznesowych połączeń audiowizualnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2021