Supplies - 431633-2020

15/09/2020    S179

Poland-Warsaw: Medical breathing devices

2020/S 179-431633

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Kardiologii
National registration number: 000837583
Postal address: Alpejska 42
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-628
Country: Poland
Contact person: Bożena Ługowska
E-mail: blugowska@ikard.pl
Telephone: +48 228120440
Fax: +48 228126732

Internet address(es):

Main address: http://www.ikard.pl

Address of the buyer profile: http://www.ikard.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-ProPublico.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-ProPublico.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa systemu oddechowego z wyposażeniem

Reference number: ZP.053.2020
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa systemu do terapii oddechowej z wyposażeniem złożonego z 10 szt. respiratorów stacjonarnych oraz 4 szt. respiratorów transportowych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa systemu do terapii oddechowej z wyposażeniem złożonego z 10 szt. respiratorów stacjonarnych oraz 4 szt. respiratorów transportowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne – warunki graniczne i podlegające ocenie).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektu nr POIS.09.02.00-00-0178/19 pn. „Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki umowy oraz warunki wprowadzenia zmian określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2020
Local time: 10:00
Place:

Za pośrednictwem platformy działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy Dział Zamówień Publicznych, pok. 330, ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I. O udzielenie mogą zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.

Dokumenty wymagane na etapie składania oferty:

— formularz oferty (Załącznik nr 1),

— opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2),

— formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 3),

— jednolity europejski dokument zamówienia (Załącznik nr 4) stanowiący wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

W terminie 3 od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert – oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5).

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 6),

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Załącznik nr 6),

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (Załącznik nr 6),

— podmioty zagraniczne,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

— zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom,

— instrukcja obsługi,

— opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

II. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak (II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2020