Dostawy - 431633-2020

15/09/2020    S179

Polska-Warszawa: Medyczna aparatura oddechowa

2020/S 179-431633

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Kardiologii
Krajowy numer identyfikacyjny: 000837583
Adres pocztowy: Alpejska 42
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-628
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Ługowska
E-mail: blugowska@ikard.pl
Tel.: +48 228120440
Faks: +48 228126732
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ikard.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.ikard.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-ProPublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu oddechowego z wyposażeniem

Numer referencyjny: ZP.053.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33157400 Medyczna aparatura oddechowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa systemu do terapii oddechowej z wyposażeniem złożonego z 10 szt. respiratorów stacjonarnych oraz 4 szt. respiratorów transportowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu do terapii oddechowej z wyposażeniem złożonego z 10 szt. respiratorów stacjonarnych oraz 4 szt. respiratorów transportowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne – warunki graniczne i podlegające ocenie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projektu nr POIS.09.02.00-00-0178/19 pn. „Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki umowy oraz warunki wprowadzenia zmian określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Za pośrednictwem platformy działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy Dział Zamówień Publicznych, pok. 330, ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie mogą zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.

Dokumenty wymagane na etapie składania oferty:

— formularz oferty (Załącznik nr 1),

— opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2),

— formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 3),

— jednolity europejski dokument zamówienia (Załącznik nr 4) stanowiący wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

W terminie 3 od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert – oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5).

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 6),

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Załącznik nr 6),

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (Załącznik nr 6),

— podmioty zagraniczne,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

— zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom,

— instrukcja obsługi,

— opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

II. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak (II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020