Dostawy - 431635-2020

15/09/2020    S179

Polska-Bydgoszcz: Maszyny przemysłowe

2020/S 179-431635

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 22
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-862
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Pieszczyński
E-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525222058

Adresy internetowe:

Główny adres: http://pronatura.bydgoszcz.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/29/20
II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w zakresie i na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 20 000 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 4 lat przed upływem składania ofert łącznie co najmniej:

1) 2 zamówienia, z kt. każde obejmowało wykonanie projektu technologicznego oraz dostawę, montaż i rozruch instalacji do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie; Dopuszcza się wykazanie realizowanej instalacji do sortowania odpadów w ramach wykonania nowej linii sortowniczej bądź w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej instalacji do sortowania odpadów, przy spełnieniu poniższych wymagań dla każdego z zamówień przedstawianego w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Wykonana instalacja technologiczna winna charakteryzować się następującymi cechami:

• wydajnością i efektywnością, pozwalającą na przetwarzanie co najmniej 30 000 Mg/rok odpadów selektywnie zbieranych i co najmniej 120 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych,

• wydzielanie automatyczne, tj. za pomocą separatorów, jednorodnych frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu, takich jak: papier mieszany, folia PE mix, folia PE transparentna, PET transparentny, PET niebieski, PET zielony, PE, PP, PS, metale żelazne oraz metale nieżelazne,

• automatyczną kontrolę jakości i doczyszczanie za pomocą separatorów optycznych uprzednio automatycznie wydzielonych frakcji surowcowych, frakcji takich jak: papier, folia oraz tworzywa sztuczne 3D,

• kontrolę jakości i doczyszczanie manualne w kabinach sortowniczych wszystkich frakcji surowcowych wydzielanych automatycznie (tj. za pomocą separatorów),

• zastosowano co najmniej urządzenia: sito obrotowe, sito kaskadowo-wibracyjne, separator optyczny, separator balistyczny;

2) 2 zamówienia, z których każde obejmowało dostawę, montaż, dobór i optymalizację parametrów pracy zespołu min. 12 separatorów optycznych, zakończone uruchomieniem i rozruchem. Poprzez zakończenie realizacji zadania rozumie się dostawę, montaż, dobór i optymalizację parametrów pracy separatorów optycznych.

Dopuszcza, by określone wyżej pod pkt 1 i 2 warunki udziału w postępowaniu zostały wykazane łącznie, poprzez wykazanie zrealizowania min. 2 zamówień, pod warunkiem, że każde z tych zamówień będzie obejmowało zakres zarówno zamówienia wskazanego w cz. III. pkt 1.2.2A lit a jak i zamówienia wskazanego w cz. III pkt 1.2.2A lit b. SIWZ.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia, a które posiadają min. niżej wymienione kwalifikacje. Przy czym Zamawiający dopuszcza, by funkcje (a–b) oraz (c–d) pełniła 1 osoba:

a) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta technologa instalacji do sortownia odpadów, posiadającą wykształcenie doświadczenie i kwalifikacje wskazane w cz III pkt 1.2 Ba SIWZ,

b) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta – konstruktora budowy maszyn i urządzeń, posiadającą wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje: wskazane w cz. III pkt 1.2 Bb SIWZ,

c) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika montażu linii technologicznej sortowni posiadającą: wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje wskazane w cz. III pkt 1.2 B.c SIWZ,

d) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji specjalisty ds. rozruchów technologicznych dla sortowni posiadającą doświadczenie i wykształcenie i kwalifikacje wskazane w cz. III pkt 1.2 B.d SIWZ,

e) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji specjalisty ds. uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu separatorów optycznych, posiadającą wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje wskazane w cz. III pkt 1.2 B.e SIWZ,

f) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji specjalisty ds. serwisu linii technologicznej, posiadające następujące doświadczenie i kwalifikacje wskazane w cz. III pkt 1.2 B.f SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2020 r. o godz. 11.00 w biurze Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert za pośrednictwem platformy na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia:

a. opisów rozwiązań technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych dotyczących poszczególnych elementów linii sortowania odpadów, potwierdzających spełnienie wymogów co do ich zgodności z pkt 3 (Ogólne wymagania technologiczne) i pkt 4 ppkt 2 (Wymagania dla procesu sortowania odpadów) OPZ i kryterium oceny ofert – rozwiązania technologiczne przy czym opis powinien zawierać co najmniej:

— opis projektowanej instalacji do sortowania odpadów obejmujący m.in. opis procesu sortowania odpadów komunalnych niesegregowanych, opis procesu sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, opis systemu automatyki i sterowania, opis wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu automatyzacji procesu sortowania,

— obliczenia bilansowe przepływu masowego i objętościowego odpadów przez wszystkie urządzenia technologiczne,

— wykaz wszystkich boksów surowcowych, urządzeń magazynujących oraz kontenerów z określeniem ich przeznaczenia i wymiarów: długość, szerokość, wysokość, powierzchnia, pojemność – dla każdego rodzaju frakcji surowcowych wydzielonych w sortowni, pozostałości po sortowaniu / balastu.

b. kart technicznych lub kart katalogowych lub kart produktów, lub innych dokumentów wystawionych przez producenta urządzenia na potwierdzenie parametrów zawartych w formularzu oferty technicznej i pkt 5 OPZ (parametry funkcjonalno-użytkowe przedsięwzięcia) ppkt 1 (wymagania dla linii sortowania odpadów).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020