Árubeszerzések - 431651-2020

15/09/2020    S179

Magyarország-Sajókaza: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz

2020/S 179-431651

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35337795
Postai cím: Külterület 082/21. hrsz.
Város: Sajókaza
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kónya Tamás
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Telefon: +36 36426386
Fax: +36 36426386
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.zoldvolgy.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000840752020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000840752020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Javítás, javítóanyag, fenntartási anyag beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000840752020
II.1.2)Fő CPV-kód
34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gépjárművek és munkagépek javítása, gépjárművekhez és munkagépekhez javítóanyag, fenntartási anyag beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
50110000 Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Sajókaza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gépjárművek és munkagépek javítása 12 000 óra/ 36 hó időtartamban, közúti gépjárművekhez, munkagépekhez, javítóanyag, fenntartási anyag beszerzése, gyártmánytól független, karbantartása és műszaki megvizsgálása 36 hónap időtartamra

A tételes alkatrészeket 795 tétel a dokumentáció tartalmazza, melytől ajánlatkérő + 10 %-ban eltérhet.

Ajánlatkérő az árazott költségvetésen felül további nettó 145 000 000 HUF opciót határoz meg, melyet opcionálisan az előre nem látható alkatrészigényre használhat fel, a biztosított kedvezmény felhasználásával.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő ajánlatkérőhöz legközelebb lévő javító műhelyének távolsága ajánlatkérő székhelyéhez (min. 5 km – max. 30 km) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő az árazott költségvetésen felül további nettó 145 000 000 HUF opciót határoz meg, melyet opcionálisan az előre nem látható alkatrészigényre használhat fel, a biztosított kedvezmény felhasználásával.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

2 Rezsióradíj (1 javítási óra nettó díja) 30

3 Az ajánlatban szereplő alkatrészek, valamint a típus független termékek „Mindösszesen” nettó ára 40

4 Kiszállási rezsióradíj (1 javítási óra nettó díja) 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1)-(2) bekezdése alapján az ajánlat részeként az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. ajánlattevők figyelmét:

— a jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. §-a akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.5. pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.

A kizáró okok tekintetében, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlattevői fordításban is benyújthatók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevőnek csatolnia szükséges valamennyi pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számlája tekintetében a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozatot, legalább a következő tartalommal:

— a pénzforgalmi számla száma,

— a számlanyitás dátuma,

— előfordult-e a számlán 30 napnál hosszabb sorban állás az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított, azt megelőző 12 hónapos időszakban, ill. attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d pont alapján a biztosítótársasággal kötött szerződést, valamint a biztosítótársaság nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a becsatolt szerződés hatálya a jelen közbeszerzés tárgya szerinti teljes feladatra kiterjed, és értéke káreseményenként legalább 5 000 000 HUF/kár.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmas:

1. amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban egyik pénzforgalmi számláján sem fordult elő 30 napnál hosszabb sorban állás.

2. rendelkezik minimum 5 000 000 Ft/kár összegű szakmai felelősségbiztosítással.

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésben foglaltakra.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (meghatározott járműtípus(ok)ra vonatkozó javítás, karbantartás és gépjármű alkatrészek és fenntartási anyagok szállításai) szerinti szolgáltatásait, legalább az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont)

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szolgáltatás tárgya,

— az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF-ban megadva),

— saját teljesítés aránya,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pont alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával.

3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pont alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;

Az igazolás módja: – NKH által kiküldött vagy saját foglalkoztatású vizsgabiztos esetén: a Hatósággal kötött megállapodás másolatának benyújtásával.

Az alkalmasság minimum követelménye:

— Nyilatkozzon az ajánlattevő, hogy megfelel a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben foglalt előírásoknak,

— Csatolja a működési engedély hiteles másolatát

4. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) e) pont alapján minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal;

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1a.

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a vizsgált három évben javítás, vagy karbantartás szerződésszerű elvégzését igazoló referenciával, amelynek nettó értéke együttesen eléri a 80 000 HUF-ot. és amely magában foglal legalább 10 hulladéktömörítő felépítmény (rotopress/variopress) javítást is.

1b.

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a vizsgált három évben összesen gépjármű alkatrész szállításokat igazoló referenciával, amelynek nettó értéke együttesen eléri az 80 000 000 HUF-ot.

2. a

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább egy őrzött javítóműhellyel, és auditálási tanúsítvánnyal rendelkező vizsgabázissal.

— a javítóműhely és a központi cím közötti, közúton mért távolság nem haladja meg a 30 km-t,

— az ajánlat tárgyát képező a dokumentációban nevesített gépjárműtípusok javításához, legalább 3 db szerelőaknával és minimum 10 tonna teherbírású emelővel ellátott tehergépjármű szerelőállással,

— hulladék szállító jármű felépítményének levételére alkalmas emelődaruval

— CO2 védőgázas hegesztő berendezés

— hitelesített fékhatás-méréssel rendelkező munkaállomással rendelkezzen,

— kalibrált lassulásmérő berendezéssel rendelkezzen lassú jármű fék vizsgálatához,

— az őrzés biztosításának bemutatása telephelyen (saját munkavállalóval, vagy anélkül – nyilatkozat, vagy vállalkozási szerződés),

— Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben jogosult az időszakos műszaki vizsgálat során az alábbi jármű kategóriák tanúsítására: M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4, T4.

3. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezésére áll a teljesítési helyén

— minimum 1 fő saját foglalkoztatású vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által biztosított vizsgabiztos, vizsgabiztos, eredetiség vizsgáló végzettséggel rendelkező szakember a megajánlott rész(ek)ben megadott járművek műszaki vizsgáztatásához, aki legalább 24 hónap képesítésének megfelelő gyakorlattal rendelkezik,

— minimum 1 fő saját foglalkoztatású autótechnikus képesítéssel rendelkező szakember, aki legalább 24 hónap képesítésének megfelelő gyakorlattal rendelkezik,

— minimum 1 fő saját foglalkoztatású autószerelő végzettségű, minimum szakmunkás képesítéssel rendelkező szakember, aki legalább 24 hónap képesítésének megfelelő gyakorlattal rendelkezik,

— minimum 1 fő karosszérialakatos végzettségű, minimum szakmunkás képesítéssel rendelkező szakember, aki legalább 24 hónap képesítésének megfelelő gyakorlattal rendelkezik,

— minimum 1 fő felsőfokú gépészmérnöki végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 24 hónap tehergépjárművek javítása terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik,

— amennyiben rendelkezik működési engedéllyel

4. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik szolgáltatás végzésére vonatkozó, akkreditált szervezet által tanúsított érvényes ISO 9001:2015; minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésben foglaltakra.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/10/2020
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/10/2020
Helyi idő: 11:00
Hely:

EKR rendszerben

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (3) bekezdés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatok értékelésekor részszempontokra adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont, amely minden részszempont esetében azonos.

A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással, kerülnek meghatározásra.

Az értékeléskor elért pontszámok a bírálati részszempontokhoz tartozó súlyszámmal való szorzás után ajánlattevőnként kerülnek összegezésre. A legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldány vagy aláírás minta eredeti vagy másolati példányát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az aláírási címpéldányt az ajánlattevőnek és az alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó

Szervezet(ek)nek külön-külön kell becsatolni.

3) Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni.

4) Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli.

5) Az alkalmassági követelmények és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pont.

7) FAKSZ: Dr. Kónya Tamás (00030)

8) A Kbt. 66. § (2) bekezdés irányadó.

9) Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számláról becsatolta a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozato(ka)t és eze(ke)n kívül más pénzintézet(ek)nél további számlát nem vezet. A nyilatkozatban ajánlattevő köteles megjelölni valamennyi – nem technikai jellegű – számláját.

10) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodását.

11) Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot – annak valamennyi dokumentumával együtt – magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI. 26.) MT-rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

12) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

13) Irányadó idő: a felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

14) Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

15) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró (EUR) ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

16) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

17) Az ajánlatkérő az ajánlat adását jelen eljárás során nem köti ajánlati biztosíték adásához.

18) Ajánlatkérő jelen eljárásban sem tárgyalást, sem elektronikus árlejtést nem tart, így az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat az ajánlati kötöttséggel terhelt, bírálat alá eső ajánlat.

19) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: az eseti megrendelés teljes nettó összegének a 2 %-a/nap (maximális mértéke a vetítési alap 30 %-a)

Hibás teljesítési kötbér: az eseti megrendelés teljes nettó összegének 2 %-a/nap (maximális mértéke a vetítési alap 20 %-a)

20) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ellenérték kiegyenlítése a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) meghatározott kötelező szabályok alkalmazásával a számla igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás a VI.3) ponthoz:

21) Az ajánlatban az következő dokumentumokat kell csatolni:

— nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról

— titoktartási nyilatkozat a javítás során felmerült adatok megtartásáról

— nyilatkozat az adott telephely gépjárműjavító tevékenységének az Önkormányzat felé az 57/2013. (II. 27.) kormányrendelet előírásainak megfelelő bejelentéséről az erre vonatkozó dokumentumok egyszerű másolatának mellékelésével

— nyilatkozat a megadott járművek saját jogú vizsgáztatási jogosultságáról és csak az érvényben lévő hatósági vizsgadíjak felszámolásáról, mellékelve az erre vonatkozó dokumentum egyszerű másolati példányát

— ajánlattevő nyilatkozata, miszerint nyertessége esetén csatolni fogja a szerződés tárgyára vonatkozó (vagy arra kiterjesztett) kárösszegű érvényes felelősségbiztosítási kötvényt, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig. A felelősségbiztosítási kötvény kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket. A felelősségbiztosítás minimális éves kártérítési limit értéke a 40 000 000 HUF,

— ajánlattevő kereskedelmi ajánlata a dokumentációban meghatározottak szerint. A %-os kedvezmény-mérték ellenőrzéséhez az Ajánlattevő által alkalmazott nyilvános kiskereskedelmi árlistát kell megadni az online elérhetőséghez szükséges adatok megadásával, vállalva a változás esetére vonatkozó frissítés kötelezettségét,

— nyilatkozat az Ajánlattevő által a teljesítés során alkalmazni kívánt norma adatbázis fajtájáról és megnevezéséről

— nyilatkozat az elsőbbség biztosításáról a Megrendelő szolgáltatási igény bejelentésének

22) A szerződés teljesítése során a javítás elszámolásakor az egyes munkaműveletek időszükségleteként legfeljebb az Autodata vagy azzal egyenértékű katalógusban meghatározott, az adott gépkocsitípushoz kapcsolódóan megadott normaidők vehetők figyelembe.

23) Ajánlattevő adja meg az ajánlatkérő részére az általa forgalmazott teljes alkatrész katalógus (megnevezés: ár) on-line weboldalát, és ehhez biztosítson hozzáférést a szerződés teljes időtartama alatt.

24) Kbt 50. § (2) alapján a beszerzés egységet alkot, mert a folyamatos szakszerű alkatrész és szervizelés kizárólag így biztosítható gazdaságosan.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/09/2020